Back

ⓘ Lia̍t-toaⁿ - Kok-ka lia̍t-toaⁿ, Kok-ka lia̍t-toaⁿ, Àn-chiàu tāi-lio̍k pâi-lia̍t, Italia ê comune lia̍t-toaⁿ, I-ha̍k bêng-sû lia̍t-toaⁿ, Siú-to͘ lia̍t-toaⁿ ..
                                               

Kok-ka lia̍t-toaⁿ

Angola Ai-ki̍p Algeria A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Argentina Artsakh Abkhazia Azerbaijan Albania Afghanistan Andorra Antigua kap Barbuda Ài-ní-lân Armenia

                                               

Kok-ka lia̍t-toaⁿ (Àn-chiàu tāi-lio̍k pâi-lia̍t)

Ìn-tō͘ Azerbaijan Saudi A-la-pek A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Pakistan Thài-kok Kampuchea Kuwait Kazakhstan Turkmenistan Sri Lanka Kyrgyzstan Iran Ìn-nî Bông-kó͘ Má-lâi-se-a Su-lī-a Gruzia Qatar Bhutan Hui-li̍p-pin Tiong-kok Tajikistan Oman Palestine Kok Maldives Sin-ka-pho Bahrain Uzbekistan Ku-pí-lō͘ Pak Tiâu-sián Brunei Myanmar Lī-pa-lùn Lao-kok Iok-tàn Hân-kok Ai-ki̍p Tâi-oân Iraq Nepal Í-sek-lia̍t Armenia Thó͘-ní-kî Ji̍t-pún Bangladesh Tang Timor Afghanistan Oa̍t-lâm Yemen

                                               

Italia ê comune lia̍t-toaⁿ

Tī Italia, Comune sī siōng ki-chân ê hêng-chèng-khu lūi-pia̍t; tī Hôa-gí, ē-ēng hoan-e̍k chòe chhī-tìn. Tī lán Bân-lâm-gí, chhái-iōng kong-siā ê hoan-e̍k.

                                               

I-ha̍k bêng-sû lia̍t-toaⁿ

Pan-kah-heng Pe̍h-tiò Tinea versicolor Piàn-sūi Pah-ji̍t-sàu Whooping cough Pēⁿ-kiáⁿ Eng-gí: Morning sickness Pùn-kháu-thâng Eng-gí: Pin worms

                                               

Sèng-keng choan-iú-bêng-sû lia̍t-toaⁿ

Hi-lu̍t Tiu-te̍k-hui Ko-lô-se Gūi-siān-chiá Siōng-chú Sò-lô Khat-bōng Kiù-chú Sat-ka-lī-a Ka-pek-lông Nî-ko-la̍h-tóng Má-ap Ku-lí-liú Pún-to͘ Thó͘-hûi-ná Pí-lia̍p-to Hoat-lī-sàt-phài Gâi-ló͘ Í-lū-má Sat-thó͘-kai-tóng Ku-pí-lō͘-tó͘ Pông-hui-lī-a Sù-chiá Hui-pí Hui-nî-ki Bí-ka-le̍k Si-kiàm Thian-hū Chì-sèng-só͘ Chhòng-chō-chiá Ka-tāi-lia̍p-lâng Chôan-lêng Hui-li̍p-pí-lâng Bí-thài Sèng-chú Tān-í-lí Í-lī-a Múi-se-a Í-má-ngó͘ Hui-le̍k-sū Í-má-lōe-lī Kai-sat-lī-a Sîn-lêng Ki-o Ai-ki̍p-ông Iok-sa-hoat Tek-lô-a Iù-hoat-la-tí Tiu-nî-siu Te̍k-lô-a Pō͘-pek-liû Sat-to̍k Ông-kok Hā-oa Sat-kai Kek-liû-p ...

                                               

Tâi-oân siā-hōe ūn-tōng thoân-thé lia̍t-toaⁿ

Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng, Tâi-oân Kang-iú Chóng-liân-bêng 1927 nî Tâi-oân Lông-bîn Cho -ha̍p 1926 nî 6-goe̍h, Hōng-soaⁿ Tâi-oân Ki-hâi Kang-hōe Liân-ha̍p-hōe 1928 nî 7-goe̍h Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe 1921 nî 10-goe̍h Tâi-oân Chheng-liân Hōe 1920 nî, Tang-kiaⁿ Sin-bîn-hōe 1919 nî 12-goe̍h, Tang-kiaⁿ Tâi-oân O -sek Chheng-liân-hōe Ji̍t-pún Kiōng-sán-tóng Tâi-oân Bîn-cho̍k Chi-pō 1928 nî 4-goe̍h, Siōng-hái Siōng-hái Tâi-oân Ha̍k-seng Liân-ha̍p-hōe 1925 nî Tâi-oân Bîn-pò Tâi-oân Bîn-tóng 1927 nî Tāi-chiòng Sî-pò 1927 nî 1-goe̍h Hū-lú Hia̍p-chìn-hōe 1926 nî, Ka-gī Hōng-soaⁿ Lông-bîn Cho -ha̍p 19 ...

                                               

Ū gûi-ki ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok teng-kì 35 pit Ū gûi-ki ê Sè-kài Ûi-sán. * piáu-sī hāⁿ kòe kok-kài ê ûi-sán.

                                     

ⓘ Lia̍t-toaⁿ

  • Tek - kok jîn - bu t lia t - toaⁿ lia t - chut Tek - kok ê jîn - bu t, chi t - tiuⁿ lia t - toaⁿ sī chiàu Lô - má - jī ê sūn - sū pâi - lia t - - ê. Johann Sebastian Bach Ludwig
  • Tâi - pak - chhī ê ko - kip tiong - ha k lia t - toaⁿ 台北市ê高級中學列單 sī chi t tiuⁿ ū Tâi - oân Tâi - pak - chhī kok hun - khu ê ko - kip tiong - ha k ê lia t - toaⁿ
  • Tâi - oân hêng - chèng - khu lia t - toaⁿ lia t - chhut Tâi - oân só - ū 22 ê chú - iàu hêng - chèng - khu, pau - hâm 6 ê Ti t - hat - chhī, 3 ê Séng - hat - chhī kap 13 ê Koān. Chu - liāu
  • Tâi - oân jîn - bu t lia t - toaⁿ lia t - chhut ū - miâ - siaⁿ ê Tâi - ôan jîn - bu t bô hān - tiāⁿ tiàm Tâi - ôan chhut - sì ê lâng chiah - ē - sái. A - mei Ài - ài Âng It - hong Bûn
  • ê kok - bîn tiong - ha k lia t - toaⁿ 台北市ê國民中學列單 sī chi t tiuⁿ ū Tâi - oân Tâi - pak - chhī kok hun - khu ê kok - bîn tiong - ha k ê lia t - toaⁿ Pang - bô Tâi - pak - chhī
  • Tâi - oân ê pó - lí - hiong - ò lia t - toaⁿ lia t - kí 1920 nî Tē - hng Chè - tō Kái - chèng 地方制度改正 chìn - chêng, choân Tâi - oân kok thiaⁿ ê pó - lí - hiong - ò ê miâ - hō. Pún - siâⁿ - pó
  • Pún lia t - toaⁿ khai - lia t kok giân - gí bûn - jī ê Lô - má - jī - hòa ISO phiau - chún hē - thóng ISO 9 - Kyril jī ISO 233 - A - la - pek bûn - jī ISO 259 - Hi - pek - lâi jī
  • Pún lia t - toaⁿ khai - lia t chhut tē - 6 - hôe Tâi - oân Bí - su t Tián - lám - hōe ê ji t - soán chok - phín. 第222号 三島ゆかりの芸術家たち 1 平成18年11月1日号 市政情報. 三島市役所. 2017 - 09 - 17
  • Bûn - jī hē - thóng lia t - toaⁿ lia t - chhut sè - kài - siāng chē - chē ê Bûn - jī hē - thóng. Hàn - jī Ji p - pún hàn - jī Hân - kok hàn - jī Oa t - lâm hàn - jī Chữ Nho kap Chữ Nôm
                                               

Tâi-ôan chèng-tóng lia̍t-toaⁿ

Tâi-oân Thoân-kiat Liân-bêng Bîn-chú-chìn-pō -tóng Hōan-le̍k Kiàn-kok-tóng Tiong-kok Kok-bîn-tóng Chhin-bîn-tóng Sin-tóng Hōan-nâ Bô-só -sio̍k Bô-tóng-thoân-kiat-liân-bêng

                                               

Siú-to͘ lia̍t-toaⁿ

Siú-to͘ lia̍t-toaⁿ lia̍t-chhut kok-kok ê siú-to͘. Chit-tiuⁿ lia̍t-toaⁿ sī àn-chiàu Lô-má-jī-bó pâi-lia̍t--ê. Chhu-thé piáu-sī léng-thó͘, i-lāi-tē, kap ū-cheng-gī ê tē-khu.

                                               

Pokémon lia̍t-toaⁿ

Pokémon sī chi̍t hē iû-hì kap tōng-ōe chok-phín, lāi-bīn ū chi̍t thò khong-sióng seng-bu̍t to̍h kiò pokémon, pún bûn-chiong sī chia seng-bu̍t ê lia̍t-toaⁿ. Kui-ê chhòng-chok lāi-té, lóng-chóng hâm 7-pah gōa khoán ê "chéng" species. Ē-bīn ê Zyôto ジョウト, Hôen ホウエン, Sinô シンオウ, Issyu イッシュ sī kò͘-sū lāi-bīn ê kî-tiong 4-ê tē-hng. Pokémon ê hō-miâ ùi pún lia̍t-toaⁿ lāi hun "Eng-gí" kap "Ji̍t-pún" nn̄g khoán.

A-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ
                                               

A-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok chù-chheh tiàm-tī A-chiu, Australia, Thài-pêng-iûⁿ ê Sè-kài Ûi-sán. Old City of Sanaa Historic Town of Zabid Old Walled City of Shibam

                                               

Si̍t-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Sè-jī: M̄-thang siat-sú ē-kha ê ha̍k-miâ tiāⁿ-tio̍h chèng-khak. Siuⁿ-si-á 相思仔 Hún-chî 粉薯 Iân-sui 芫荽 Mo -se-hoan-liân Soaⁿ-io̍h 山藥 Hoan-be̍h 番麥 Chhiū-chî 樹薯 Kim-koe Han-chî 番薯 Chúi-liân-hoe 水蓮花 A-lí-san bô-hio̍h-lân Cheirostylis takeoi Pa̍t-á Sian-chháu 仙草 Kiwi A-khēng Sapium sebiferum Ō -á 芋仔 Káu-chàn-thah 九層塔

                                               

Tâi-oân hêng-chèng-khu lia̍t-toaⁿ

Tâi-oân hêng-chèng-khu lia̍t-toaⁿ lia̍t-chhut Tâi-oân só͘-ū 22 ê chú-iàu hêng-chèng-khu, pau-hâm 6 ê Ti̍t-hat-chhī, 3 ê Séng-hat-chhī kap 13 ê Koān. Chu-liāu sī 2015 nî 01 goe̍h ê.

                                               

Tōng-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Sè-jī: M̄-thang siat-sú ē-kha ê ha̍k-miâ tiāⁿ-tio̍h chèng-khak. Sat-ba̍k-hî 虱目魚 Chit-á 鯽仔 Hóe-kim-ko 火金姑 Chhân-eⁿ 田嬰 Tn̂g-bóe soaⁿ-niû 長尾山娘 Lâ-á 蚶仔 Pe̍h-hîm 白熊 Ô-á 蚵仔 Tâi-oân-kâu 臺灣猴 Hái-gû 海牛 A-kè-kau Sphyrna A-chiu o͘-hîm Hàn-jī: 亞洲烏熊 Hî 魚 Tâi-oân káu-hîm 臺灣狗熊 A-hê Trachypenaeus asper Chôa-tiau 蛇鵰 Pe̍h-phīⁿ-sim 白鼻心 Hún-giô Hôa-gí: 文蛤 A-lí-san-eng Pyrrhula erythaca owstoni Chang-sui-niau 棕蓑貓 Káu-chat-niau 九節貓 Chúi-gû Bos bubalus Dinocephalosaurus orientalis

Users also searched:

...