Back

ⓘ Lú-sèng - Iàm-hūn lú-sèng, Lú-chú-sèng, Sèng-pia̍t, chham-chèng-koân, O͘-lâng lú-sèng-chú-gī, Siān-tek Lú-ông ..
                                               

Iàm-hūn lú-sèng

Iàm-hūn lú-sèng, á-sī iàm-lú chú-gī sī tùi lú-sèng--ê khì-hiâm kap oàn-hūn, khì-hiâm cha-bó͘--ê chiū sī iàm-hūn lú-sèng chiá. Kin-kù lú-khoân lí-lūn, thong sè-kài chē-chē bûn-hoà lóng ū chit khoán hiān-siōng, tì-kàu tùi lú-sèng--ê sèng-pia̍t kî-sī sexism, pō-le̍k, í-ki̍p kheh-thé-hoà. Chit ê chú-gī hō͘ lú-sèng iàm-hūn ka-kī iah-sī kî-tha lú-sèng, tùi ka-tī lú-jîn--ê seng-hūn kap sin-thè khiàm sìn-sim, mā tì-sú iàm-chia̍h-pēⁿ anorexia, ià-siān chia̍h--ê chèng-thâu, ut-chut depression téng chi̍t-pēⁿ.

                                               

Lú-chú-sèng

Lú-chú-sèng, he̍k-chiá kóng cha-bó͘-khoán, sī chi̍t-ê siā-hōe ê lí-sióng lāi-bīn pun hō͘ cha-bó͘ ê chi̍t thò sèng-chit, kak-sek kap hêng-tōng ê hong-sek. Lú-chú-sèng sī siā-hōe ê koat-tēng kap cha-bó͘ thé-chit he̍k-chiá kóng seng-bu̍t goân-sò͘ ê sio lām, put-koán sī cha-bó͘ ia̍h cha-po͘, lóng khó-lêng ū it-tēng ê lú-chú-sèng chāi sin-ku téng. Bô-kâng ê bûn-hòa tùi lú-chú-sèng ū bô sio-siâng ê lí-sióng. It-poaⁿ kóng-ê lú-chú-sèng hâm un-jiû, ūi-lâng siat-sióng kap kò-sèng bín-kám téng-téng.

                                               

Sèng-pia̍t

Sèng-pia̍t, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ì-gī, sī kun-kù seⁿ-thòaⁿ kong-lêng kiam siong-koan ê ûi-thoân téng seng-lí chha-pia̍t, tùi seng-bu̍t kò-thé só͘ chò ê khu-hun. Nā thó-lūn tio̍h lâng, sèng-pia̍t mā koan-hē tio̍h kò-thé pún-sin sim-lí ì-sek, kap siā-hōe hong-bīn ê jīn-sek. Lâng ê sèng-pia̍t ki-pún ê hun-iá sī lâm-sèng kap lú-sèng; tī chi̍t kóa bûn-hòa lāi-bīn, ū siā-hōe siōng kong-jīn bô sǹg chia nn̄g khoán ê kûn-thé.

                                     

ⓘ Lú-sèng

  • Cha - bó sī sèng - piat sio k bó ê jîn - lūi, ū - sî kóng lú - chú, mā ū kóng lú - sèng I ê tò - péng chiū sī cha - po
  • Lú - sèng - chú - gī sī chi t lūi ūn - tōng kiam su - sióng, pau - hâm tùi lú - sèng khoân - lī ê chú - tiuⁿ, he k - chiá tùi sèng - piat koan - hē ê thàm - thó. Sèng - pia t - chú - gī
  • Iàm - hūn lú - sèng Eng - gí: Misogyny he k - chiá sī Misogynism á - sī iàm - lú chú - gī 厭女主義 sī tùi lú - sèng - - ê khì - hiâm kap oàn - hūn, khì - hiâm cha - bó - - ê chiū
  • Lú - sèng chham - chèng - koân sī chí lú - sèng ê chèng - tī chham - ú - koân, iû - kî sī tâu - phiò - koân kap chò koaⁿ ê koân - lī. Tùi chia - ê koân - lī ê cheng - chhú, mā sī
  • O - lâng lú - sèng - chú - gī Eng - gí: black feminism sī 1960 nî - tāi liáu - āu tī Bí - kok hoat - khí ê chi t khoán lú - sèng - chú - gī ūn - tōng, kā sèng - pia t - chú - gī chham
  • Lú - chú - sèng he k - chiá kóng cha - bó - khoán, sī chi t - ê siā - hōe ê lí - sióng lāi - bīn pun hō cha - bó ê chi t thò sèng - chit, kak - sek kap hêng - tōng ê hong - sek
  • Chin - sèng Lú - ông Hàn - jī: 真聖女王 Ko - lê - jī: 진성여왕 865 nî - 897 nî miâ Kim Bān 金曼 김만 sī tē - 51 tāi Sin - lô kok - ông.
  • Au - chiu bûn - hòa lāi - bīn ê lú - bû eng. witch hoat. sorcière tek. Hexe sī ē - hiáu chhòng siong - hāi - sèng hoat - su t ê mô - hoat lú - sèng
  • Sèng - sim Lú - chú Tāi - ha k 聖心女子大学 Seishin Joshi Daigaku sī chi t keng khiā tī Ji t - pún Tang - kiaⁿ - to Sip - kok - khu ê su - li p tāi - ha k.
Lú-sèng chham-chèng-koân
                                               

Lú-sèng chham-chèng-koân

Lú-sèng chham-chèng-koân sī chí lú-sèng ê chèng-tī chham-ú-koân, iû-kî sī tâu-phiò-koân kap chò koaⁿ ê koân-lī. Tùi chia-ê koân-lī ê cheng-chhú, mā sī hiān-tāi siā-hoē ê tiòng-iàu chèng-tī ūn-tōng chi it. It-ti̍t kàu 20 sè-kí chhō͘-kî, khah ū kok-ka khai-hòng lú-sèng chham-ka soán-kú ê koân-lī.

                                               

O͘-lâng lú-sèng-chú-gī

O͘-lâng lú-sèng-chú-gī sī 1960 nî-tāi liáu-āu tī Bí-kok hoat-khí ê chi̍t khoán lú-sèng-chú-gī ūn-tōng, kā sèng-pia̍t-chú-gī chham chéng-cho̍k-chú-gī kap chò-hoé chò phoe-phoàⁿ.

Siān-tek Lú-ông
                                               

Siān-tek Lú-ông

Siān-tek Lú-ông, pún-miâ Kim Tek-bān, hō Sèng-chó͘ Hông-ko͘. Siān-tek sī Sin-lô ê tē-27 tāi kok-ông, pē-bú hun-piat sī Chin-pêng Ông kah Mô͘-iâ Hu-jîn. Siān-tek sī Hân-kok le̍k-sú ê tē-it uī lú-ông.

Users also searched:

...