Back

ⓘ Seng-oa̍h - Seng-oa̍h, Ji̍t-siông seng-oa̍h, Oa̍h-pán, Seng-thài-ha̍k, Seng-lí, Koh-oa̍h-cheh-tó, Seng-hòa-ha̍k, Cheng-sîn, Gûi-hiám, Hòa-chong, Lám, Phah-la̍h ..
                                               

Seng-oa̍h

Seng-oa̍h sī bu̍t-chit seng-oa̍h kap cheng-sîn seng-oa̍h ê chóng-chheng. Bu̍t-chit seng-oa̍h chiū sī lâng tī ji̍t-siông seng-oa̍h ê ki-pún su-iàu; ah cheng-sîn seng-oa̍h sī lâng teh tit-tio̍h bu̍t-chit seng-oa̍h liáu-āu, só͘ lâi tui-kiû ê lēng-goā ê cheng-sîn kià-thok. Bô-kāng ê lâng tùi seng-oa̍h ê ì-gī kap thāi-tō͘ iā ē chhut-hiān bô-kāng ê khoàⁿ-hoat, chhú-koat kò-jîn ê su-sióng kap chhù-bī.

                                               

Ji̍t-siông seng-oa̍h

Ji̍t-siông seng-oa̍h sī lâng ta̍k-kang teh chò ê tāi-chì. Ji̍t-siông seng-oa̍h sī siā-hōe-ha̍k, le̍k-sú-ha̍k, bûn-hoà jîn-lūi-ha̍k kap bîn-sio̍k-ha̍k téng ha̍k-kho teh gián-kiù ê kî-tiong chi̍t ê hun-chi. Tòe sî-tāi ê choàn-piàn, ji̍t-siông seng-oa̍h ê lōe-iông iā ē chhut-hiān chin toā ê piàn-hoà. Hiān-tāi ê seng-oa̍h tiong, ū chē-chē bô-kāng hêng-sek ê mûi-thé lâi thê-kiong kok-chióng chu-sìn, só͘-í lâng ē-sái chiàu kò-jîn ê bo̍k-tek lâi chò soán-te̍k; chhin-chhiūⁿ khoàⁿ tiān-sī, sú-iōng bāng-lō͘, siu-thiaⁿ hòng-sàng, tha̍k pò-choá téng-téng.

                                               

Oa̍h-pán

Oa̍h-pán, he̍k-chiá kong oa̍h-jī-pán, sī chi̍t khoán ìn-soat ê hêng-sek, lī-ēng ē-sái tín-tāng ê "jī", pí kò͘-tēng ê khek-pán kha hó oa̍h-iōng. Pâi-tēng oa̍h-pán ê khang-khoè kiò "pâi-jī". Só͘ chāi-iáⁿ siāng chá hong kì-lio̍k ê oa̍h-pán ki-su̍t sī Tiong-kok Sòng tāi ê Pit Seng 畢昇 tī 1040 nî chó-iū hoat-bêng; tī Tiâu-sián mā hoat-tián chhut kim-sio̍k oa̍h-pán. 1377 nî ê Ti̍t-chí Sim-thé Iāu-chiat 直指心體要節 sī hiān-chûn siāng kó͘ ê oa̍h-pán ìn-soat-phín. Tī 1450 nî chó-iū, Tek-kok ê Johannes Gutenberg hoat-bêng chhut sin ê oa̍h-pán ìn-soat ki-su̍t, i ēng iân, siah kap stibium chè-chō oa ...

                                               

Seng-thài-ha̍k

Seng-thài-ha̍k sī leh gián-kiù seng-thài-hē ê kho-ha̍k, khiā kóng oa̍h-mi̍h kap i khiā-khí ê chū-jiân khoân-kéng chái-iūⁿ hō͘-tōng. Khoân-kéng pau-hâm khiā toà kāng 1 ê seng-thài-hē, ū sìⁿ-miā ê chióng oa̍h-mi̍h kap bô-sìⁿ-miā ê pha̍k-ji̍t, khì-haū, tē-chit.

                                               

Seng-lí

Koan-hē seng-bu̍t kho-ha̍k ê chi̍t khoán, khòaⁿ seng-lí-ha̍k. Seng-lí sī ūi keng-kòe chè-chō ia̍h bé-bē châi-hòe ia̍h ho̍k-bū lâi thàn-chîⁿ he̍k-chiá sī seng-oa̍h ê oa̍h-tāng. Kán-tan lâi kóng to̍h sī kok khoán ūi lī-sûn só͘ chò ê oa̍h-tāng ia̍h khì-gia̍p. Seng-lí bô it-tēng ài sī kong-si ia̍h kî-tha beh kâng ê hêng-sek, chhiūⁿ Sony ia̍h kò-jîn ê lō͘-piⁿ táⁿ-á lóng sǹg sī seng-lí.

                                               

Koh-oa̍h-cheh-tó

Koh-oa̍h-cheh-tó, chāi-tē ê goân-chū-bîn kiò i chò Rapa Nui, sī 1-ê tī tang Thài-pêng-iûⁿ ê ko͘-tó, siāng kīn koh ū tòa lâng ê lio̍k-tē sī Pitcairn Kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k 3.515 km hn̄g. Che sī Polynesia lâng siāng tang ê si̍t-bîn-tē. Chèng-tī-siōng Rapa Nui sio̍k-î Chile, Se-pan-gâ miâ kiò-chò Isla de Pascua. Koh-oa̍h-cheh-tó ê kī-hêng chio̍h-tiau moai sè-kài chhut-miâ.

                                               

Seng-hòa-ha̍k

Seng-hoà-ha̍k sī leh gián-kiù oa̍h ê seng-bu̍t chái-iūⁿ chìn-hêng hoà-ha̍k hoán-èng kap chok-iōng. Hiān-chú-sî kan-taⁿ chai-iáⁿ Tē-kiû ū seng-bu̍t tī--leh, jî-chhiáⁿ lóng sī thoàⁿ-ki ham chúi-ki ê seng-bu̍t. Sui-bóng seng-bu̍t ê ûi-thoân bi̍t-bé ia̍h seng-hun-chú sī chiàⁿ-pêng ia̍h tò-pêng, téng-téng te̍k-sèng ná-chhiūⁿ sī chhìn-chhái koat-tēng--ê, khêng-si̍t in lóng sī kāng-thiāu --ê, seng-hoà hoán-èng lóng chin sio-siâng. Kaù taⁿ iáu m̄ chai kám ē ū pa̍t khoán seng-hoà hoán-èng. Seng-hoà-ha̍k gián-kiù ê tùi-siōng sī sè-pau cell ê kiat-kò͘ kap kong-lêng, pí-lūn kóng nn̄g-pe̍h-chit, thoàⁿ- ...

                                               

Cheng-sîn

Cheng-sîn, ū lêng, sîn, ia̍h khùi téng khoán chiàu bô-kâng tiûⁿ-ha̍p ê bô-kâng kóng-hoat kap ì-gī, chú-iàu sī chi̍t khoán siong-tùi bu̍t-chi̍t sin-thé ê khài-liām, ia̍h sī tùi sin-thé chōng-hóng ê hêng-iông.

                                               

Gûi-hiám

Gûi-hiám, nā koán-lí-ha̍k siōng tiāⁿ kóng hong-hiám, ùi bô-kâng ha̍k-būn lāi ū bô-kâng ê ì-gī, tāi-khāi ê ì-sù sī kong chō-sêng sún-sit ê khó-lêng-sèng.

                                               

Hòa-chong

Hòa-chong, mā ū kóng ōe-chng, sī lâng ūi tio̍h bí-koan ia̍h kî-tha bo̍k-te̍k, tī bīn ia̍h sin-ku piáu-bīn keng-kòe boah hún téng chhiú-lō͘ só͘ chò ê táⁿ-pān.

                                               

Lám

Lám sī chi̍t chióng ē-tàng piáu-ta̍t kám-chêng ê ki-thé chiap-chhiok. Lám ê tōng-chok sī nn̄g lâng hō͘-siong iōng chhiú kā tùi-hong ûi khí-lâi. Tī bô-kāng ê bûn-hoà tiong, tùi lám ê ì-gī kap kái-soeh mā bô-kāng.

                                               

Phah-la̍h

Phah-la̍h sī thâi, lia̍h, he̍k-chiá chhōe tōng-bu̍t ê hêng-tōng. I sī lâng tit tio̍h si̍t-bu̍t kap seng-oa̍h ēng-phín ê chi̍t khoán thoân-thóng ê hong-sek, mā sī seng-lí-lâng siong-phín ê lâi-goân chi it, lēng-gōa koh ū lâng kā tòng chò ngô͘-lo̍k, gî-sek, he̍k-chiá ūn-tōng.

                                               

Sak-khuh

Sak-khuh sī pī-īn ê ke-si, mā ōe-tàng ū-hông khì òe-tio̍h sèng-pīⁿ. Chú-iàu sī siat-kè hō͘ cha-po͘-lâng teh ēng, cha-bó͘-lâng ēng- ê mā ū, chóng- sī bô hiah-nī phó͘-phiàn. Nā ū chiàu-khí-kang lâi sú-iōng, pī-īn ê seng-kong-lu̍t ū 98%, sī pī-īn siāng-kài-ū-hāu ê chhiú-lō͘.

                                               

Sio-oāⁿ ji̍t-kì

Sio-oāⁿ ji̍t-kì ia̍h-sī kau-oāⁿ ji̍t-kì sī chi̍t khoán kau-liû kám-chêng ê hong-hoat. Chi̍t tīn lâng kā ji̍t-kì sio-oāⁿ, koh tī in ê ji̍t-kì lāi-té siá ka-ki pêng-siông--ê seng-oa̍h kah sim-chêng. Bô-goā-kú, kā ka-ki ê ji̍t-kì khe̍h-tńg--lâi khoàⁿ, koh siá pêng-lūn, lâi kau-liû kám-chêng. 1990 nî-tāi, Ji̍t-pún ê tiong-ha̍k kah sió-ha̍k seng chi-kan khah sî-kiâⁿ. It-poaⁿ sī cha-bó͘-gín-á hō͘-siong oāⁿ, ia̍h sī saⁿ ì-ài--ê lâm-lú ha̍k-seng, lâi piàn-chò kám-chêng ê ki-toé. Boē-chió--ê tōng-ōe kap bān-ōe ê lâm-lú chú-kak mā án-ni liân-lok kám-chêng, pí-lūn Choè-tiong Peng-khì Pí-lú 最終兵器彼 ...

                                               

Êng-kang

Êng-kang sī lâng khai tī ki-pún tō͘ saⁿ-tǹg kap chò khang-khòe, chiap-siū kàu-io̍k í-goā ê sî-kan. Tùi êng-kang ê thāi-tō͘, ē tòe bûn-hoà kap seng-oa̍h hêng-thài ê bô-kāng lâi ū chha-ī.

                                     

ⓘ Seng-oa̍h

  • Hoat - seng - ha k Eng - gí: phylogenetics sī tùi oa h - mi h kò - thé iā kûn - thé ê chìn - hòa le k - sú kap koan - hē ê gián - kiù ha k - būn. Chia oa h - mi h ê koan - hē
  • Khoân - kéng 環境 sī chiu - ûi só - chāi ê seng - oa h tiâu - kiāⁿ.
  • I - ha k - seng Liân - bêng kap A - chiu I - ha k - seng Liân - ha p - hōe ê chèng - sek hōe - oân, tāi - piáu Tâi - oân ê i - ha k - seng chham - ka kok - chè cho - chit kap oa h - tāng
  • Ha p - sêng seng - bu t - ha k 合成生物學 Eng - gú: synthetic biology sī chi t chióng kā seng - bu t kho - ha k èng - iōng tī ji t - siông seng - oa h ê sin ê hong - sek. Ha p - sêng
  • Hoe - le k - chhí, Latin hō - miâ sī Tamias, sī chi t lūi phòng - chhí - kho tōng - bu t, 1 chéng seng - oa h tī A - chiu tang - pak kî - tha seng - oa h tī Pak Bí - chiu.
  • tī Tiong - kok Siōng - hái - chhī chhut - siⁿ. I thong - kòe liáu SNH48 ê teng - soán oa h - tāng, ka - ji p SNH48. Che sī chi t phiⁿ koan - î jîn - bu t toān - kì ê phí - á - kiáⁿ
  • ē - tàng oa h teh. Ia h tio h sī jīn - ûi seng - bu t - thé sin - ku téng ū te k - sû ê sêng - hun he k - chiá le k - liōng chi - chhî in ê seng - khì. Hiān - tāi ê seng - bu t - ha k
  • status sī chi t - ê seng - bu t bu t - chéng he k - chiá kûn - thé tī hiān - taⁿ kap kīn bī - lâi khó - lêng ê chûn - oa h chêng - hêng chí - piau. Seng - bu t siū gûi - hia p
Koh-oa̍h-cheh
                                               

Koh-oa̍h-cheh

Koh-oa̍h-cheh sī Ki-tok-kàu-tô ê cheh-ji̍t. Kàu-tô tī ta̍k-nî 3 goe̍h a̍h-sī 4 goe̍h hit-chām-á khèng-chiok Iâ-so hông tèng si̍p-jī-kè liáu-āu koh-oa̍h ê kì-chài. Tōa-pō -hūn ê Ki-tok-kàu-tô siong-sìn chit-ê sîn-chek hoat-seng ê sî-kan tī kong-goân 30 nî kàu 33 nî chi-kan.

                                               

Bâi-kín

Bâi-kín sī tùi Ji̍t-gí ê "黴菌" lâi ê goā-lâi-gí, tû liáu chiàu-jī "bî-khún" ê ì-sù, mā hâm kok chióng tùi lâng iú hāi ê sè-khún, chin-khún, kap pēⁿ-to̍k téng bî-seng-bu̍t. Lán-lâng-oē kháu-gí kóng ‘ko͘’, chhin-chhiūⁿ kóng ‘seⁿ-ko͘’ ê ‘ko͘’.

Chia̍h-chhài-chú-gī
                                               

Chia̍h-chhài-chú-gī

Sò͘-si̍t, he̍k-chiá kóng chia̍h-chhài, sī chit khoán chia̍h-mi̍h ê hong-sek, chú-iàu bô chia̍h ba̍h-lūi, mā ū khó-lêng bô chia̍h kî-tha tōng-bu̍t sán-phín, pí-lūn ke-nn̄g kap gû-ni. Chia̍h sò͘-si̍t ê lí-ûi kap hêng-sek hun chin chē khoán, chi̍t pō͘-hūn ê Hu̍t-kàu chú-tiuⁿ chia̍h-chhài, kiam soàn-thâu téng hiam-liāu mā bô chia̍h. Kî-tha chong-kàu mā ū chi̍t kóa phài-pia̍t m̄ chia̍h ba̍h-lūi. Tû-liáu chong-kàu lí-iū, mā ū khoân-pó ia̍h ūi-seng téng goân-in.

                                               

LOHAS

LOHAS sī Eng-gí "Lifestyles Of Health And Sustainability" ê thâu-bûn-jī, ì-sù sī koan-sim kiān-khong kap Tē-kiû éng-sio̍k hoat-tián ê seng-oa̍h hêng-thài. Chù-sim kiān-khong kap khoân-kéng būn-tê ê lâng lóng ē-tit kóng sī teh koè LOHAS ê seng-oa̍h. LOHAS ê koan-liām hoat-tián siāng kín ê 2 ê kok-ka sī Ji̍t-pún kap Tâi-oân.

                                               

Mō͘-hiám

"Mō͘-hiám" mā ū "gûi-hiám ê hêng-tōng" ê ì-sù. Mō͘-hiám sī chi̍t khoán chhì-kek kiam te̍k-pia̍t ê keng-giām, tiāⁿ-tiāⁿ sī ū gûi-hiám-sèng ê tāi-chì, koh bô khak-tēng ê kiat-kó.

Sé-thâu-mo͘
                                               

Sé-thâu-mo͘

Sé-thâu-mo͘, mā kóng sé-thâu, sī kā thâu-mo͘ sé ho chheng-khì, ū-sî kiam chò bí-iông ê kang-hu. Choan-bûn ēng-lâi sé-thâu ê chheng-kiat-che sī siang-phú.

Users also searched:

...