Back

ⓘ Sin-hūn - chèng-tī, ê Sū-kiāⁿ, Sin-iâⁿ-khu, Bêng-tī Î-sin, Sin-bûn-chóa, Oân-sin-sè, Sin Sè-kài, Sin-káng bûn-su, A-chiu, Kok-ka jīn-tông, Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘ ..
                                               

Sin-hūn chèng-tī

Sin-hūn chèng-tī, sī khiā tī lâng jīn-tông ê siā-hōe jîn-kûn lī-ek kap kak-tō͘ ê chèng-tī siat-sióng. Tī sin-hūn chèng-tī, lâng ê chèng-tī koan-liām siū tio̍h in kap só͘ koan-hē tio̍h ê siā-hōe thoân-thé ê éng-hióng. Chia kóng ê siā-hōe thoân-thé, pau-koat nî-hòe, chong-kàu, siā-hōe kai-kip, bûn-hòa, hong-giân, chiòng-gāi, kàu-io̍k, cho̍k-hē, giân-gí, kok-che̍k, se-kú-suh, sèng-pia̍t, sì-tāi, chit-gia̍p, choan-gia̍p, chéng-cho̍k, chèng-tóng, se-kú-suh hong-hiòng, chū-lo̍h, siâⁿ-chhī kap chng-kha ê chhut-sin, chò-peng ê keng-giām téng khoán.

                                               

Sin-hūn ê Sū-kiāⁿ

Sin-hūn ê Sū-kiāⁿ sī Arthur Conan Doyle chhòng-chok ê Sherlock Holmes hē-lia̍t ê kî-tiong chi̍t phiⁿ toán-phian siáu-soat. I āu-lâi hām kî-thaⁿ 11 phiⁿ toán-phian siáu-soat tâng-chê siu-lo̍k tī 1892 nî chhut-pán ê Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám lāi-bīn.

                                               

Sin-iâⁿ-khu

Sin-iâⁿ-khu sī Tâi-oân Tâi-lâm-chhī ê 1 ê khu. Sin-iâⁿ goân-pún sī koān-hat-chhī kiam Tâi-lâm-koān Chèng-hú ê só͘-chhāi-tē, 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t liáu-āu, chiâⁿ-chò Sin-iâⁿ-khu, Tâi-lâm-chhī ū pō͘-hūn ê hêng-chèng ki-koan siat tiàm chia.

                                               

Bêng-tī Î-sin

Bêng-tī Î-sin sī 19-sè-kí boa̍t-kî, Ji̍t-pún só͘ chò--ê, ū chu-pún chú-gī sèng-chit-tek choân-bīn se-hoà kap hiān-tāi-hoà ê kái-kek ūn-tōng. Thàu-koè chit-ê ūn-tōng, kā siōng-boé 1-ê bo̍k-hú Edo Bo̍k-hú sak--tó, hō͘ thian-hông chhin-sin lâi chú-chhî koán-lí kok-ka, kái-kek ê hoān-ûi, khan-sia̍p-tio̍h tiong-iong ê koaⁿ-chè, hoat-lu̍t chè-tō͘, hông-kiong thé-chè, sin-hūn kai-ki̍p, tē-hng hêng-chèng, kim-iông, bō͘-e̍k, sán-gia̍p, keng-chè, kàu-io̍k, goā-kau kap chong-kàu chèng-chhek téng-téng.

                                               

Sin-bûn-chóa

Sin-bûn-chóa, mā ū kóng sin-bûn ia̍h pò-chóa, sī choan-bûn pò-tō sin-bûn kap kî-tha siau-sit, kiam hō͘ lâng teng kóng-kò, pēng-chhiá tēng-sî hoat-chhut ê chi̍t lūi ìn-soat-phín.

                                               

Oân-sin-sè

Oân-sin-sè sī hâm hiān-sî chāi-lāi ê chi̍t tōaⁿ tē-chit sî-tāi. Pún sî-tāi sī tùi iok-lio̍k 11.700 nî chêng ê Keng-sin-sè khai-sí. Oân-sin-sè mā sī Tē-sì-kí ê chi̍t pō͘-hūn.

                                               

Sin Sè-kài

Sin Sè-kài ia̍h Sin Tāi-lio̍k sī Au-chiu-lâng tuì Toā Hâng-hái Sî-tāi sin hoat-kiàn thó͘-tē ê chheng-hō͘, pau-hâm Pak Bí-chiu, Lâm Bí-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu. Kap Sin Sè-kài tuì-péng ê koan-liām sī Kū Sè-kài ia̍h Kū Tāi-lio̍k.

                                               

Sin-káng bûn-su

Sin-káng bûn-su chí hiān-chāi Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê pêⁿ-po͘-cho̍k siā-kûn só͘ lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ chit hong-bīn ê khè-iok bûn-su, Hàn-jîn bîn-kan kiò hō-chò hoan-á-khè. Tùi bûn-su só͘ sú-iōng ê gí-giân lâi khoàⁿ, ū kan-na iōng Lô-má-jī phèng-im su-siá ê Pêⁿ-po͘-oē tan-gí bûn-su, oân-á ū Hàn-gí, Pêⁿ-po͘-oē tùi-chiò ê siang-gí bûn-su. Taⁿ iok-lio̍k ū 140-gōa-kiāⁿ ū pó-chûn. Sui-jiân sī gián-kiù Pêⁿ-po͘ bûn-hòa, Tâi-oân chá-chêng le̍k-sú ê tin-kùi châi-liāu, put-jî-kò in-ūi Sin-káng-gí sit-thoân, taⁿ bián-kióng ū châi-tiāu kái-tha̍k ê ha̍k-chiá bô kúi-ê-á.

                                               

A-chiu

Bián-tiān Ku-pí-lō͘ -- pō͘-hūn tī Au-chiu Artsakh Kiōng-hô-kok -- pō͘-hūn sêng-jīn Nepal Gruzia Pakistan Láu-o Su-lī-a Maldives A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Hui-li̍p-pin Qatar Palestine Kok -- pō͘-hūn sêng-jīn Ji̍t-pún Armenia Kazakhstan -- pō͘-hūn tī Au-chiu Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Saudi A-la-pek Ìn-nî -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu Lâm Ossetia -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn Má-lâi-se-a Thài-kok Uzbekistan Abkhazia -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn Turkmenistan Yemen Sri Lanka Lī-pa-lùn Iran Kuwait Tang Timor -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu Bahrain Bûn-lâi ...

                                               

Kok-ka jīn-tông

Kok-ka jīn-tông sī lâng tùi kok-ka ê jīn-tông-kám kap kui-sio̍k-kám. Che sī kā kok-cho̍k khoàⁿ chò sī chi̍t ê gêng-chū ê chéng-thé kài-liām, thong-siông ē í hit-ê kok-ka ê te̍k-iú thoân-thóng, bûn-hoà, gí-giân ia̍h-sī chèng-tī chò-ûi tāi-piáu.

                                     

ⓘ Sin-hūn

  • kái - miâ chò Chiau - lâm - tó 昭南島 Hêng - chèng siōng, Sin - ka - pho sī Tāi - ji t - pún Tè - kok ê chi t - pō - hūn hō - chò Chiau - lâm Te k - pia t - chhī 昭南特別市 in - chhú
  • Tāi - chiòng Chia t - ūn Kó - hūn Iú - hān Kong - si chhòng - li p 20 chiu - nî. 2014 nî 12 goe h 16 hō, hū - chek êng - ūn ê Tâi - pak Chhī - li p Jî - tông Sin Lo k - hn g chèng - sek
  • Hiong - káng pún - sin iáu - ū Tâi - uân, Hân - kok, Ua t - lâm kah hái - guā pō - hūn A - chiu - lâng āu - tāi. Tī kó - tsá sî - tāi, Hàn - sènn ū nn g pō - hūn sèⁿ 姓 kah sī
  • lâng chāi - lāi tōng - bu t sin - thé ê tiong - sim pō - hūn tio h sī sin - khu khì - tû liáu thâu, âm - kún, sì - chi, boé chhun lo h ê pō - hūn Tōng - thé ki - pún ē - sài
  • tí - chè ióng - iú kong - bū - ôan sin - hūn ê chèng - tī jîn - bu t tùi tóng - gōa sè - le k ia h - sī Bîn - chìn - tóng ê léng - tō kah éng - hióng. Sin - tiâu - liû chū - chheng sī tó - lāi
  • Kûn - tó Eng - gí: Caroline Islands tī Thài - pêng - iûⁿ se - pō Sin Guinea ê pak - pêng. Kûn - tó tōa - hūn sio k Micronesia Liân - pang, chi t pō - hūn sī Palau.
  • Tiong - kok Sî - pò 中國時報 kán - chheng Tiong - sî 中時 sī Tâi - oân ê chi t hūn sin - bûn pò - choá.
  • tōng - bu t ê thâu goā - piáu ū ba k - chiu, phīⁿ, chhùi téng kò - chō ê pō - hūn bīn só chiàⁿ tùi ê hong - hiòng, tio h sī lâng jīn - ti lāi sin - thé ê chiàⁿ - bīn
Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘
                                               

Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘

Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘ sī ūi-tī Tâi-oân Ke-lâng-hô khe-thâu ê chúi-chhiâng, mā sī Sin-pak-chhī Pêng-khe-khu ū-miâ ê koan-kong-tē. Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘ ê koân-kē lo̍h-chha tāi-iok 20 kong-chhioh, ah khoah-tō͘ tāi-iok ū 40 kong-chhioh.

Sin Delhi
                                               

Sin Delhi

Sin Delhi sī Ìn-tō͘ ê siú-to͘. Hêng-chèng koán-lí siāng sio̍k Delhi Kok-ka Siú-to͘ Hat-khu ê chi̍t-pō͘-hūn.

Users also searched:

...