Back

ⓘ Siā-hōe - Siā-hōe, bîn-chú, Siā-hōe-chú-gī, chiâⁿ-chân, hok-lī, chèng-gī, chèng-chhek, Siā-hōe-kûn, Kong-si, Bîn-cho̍k, Chhù, Chng-kha, Goân-chú Sî-tāi, Pī-lān ..
                                               

Siā-hōe

Siā-hōe kho-ha̍k chiam-tùi siā-hōe ê tēng-gī pau-koah: Hō -siong oá-khò ê siā-lí. Hūn-chú chi-kan ê koan-hē bāng-lō. 1 tīn lâng chiâⁿ-chò ê poàⁿ kong-khai hē-thóng. Tī hē-thóng--ni̍h ê hūn-chú chú-iàu hām kî-thaⁿ ê hūn-chú hō -tōng. Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: Siā-hoē-ha̍k Siā-hōe-chú-gī

                                               

Siā-hōe bîn-chú

Siā-hōe bîn-chú sī chū 19 sè-kí bóe-kî kap 20 sè-kí chho͘-kî khai-sí chhut-hiān ê chi̍t chióng chèng-tī ê ì-sek hêng-thài. Siā-hōe bîn-chú sī chiông Marx-chú-gī hun-lî chhut-lâi ê chōe-chōe hun-chi chi-it. Siā-hōe bîn-chú chú-tiuⁿ thàu-kòe bîn-chú lâi chìn-hêng piàn-kek, kiàn-li̍p chi̍t ê hōng-hêng Siā-hōe-chú-gī ê siā-hōe.

                                               

Siā-hōe-chú-gī

Siā-hōe-chú-gī sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè.

                                               

Siā-hōe chiâⁿ-chân

Siā-hōe chiâⁿ-chân sī chi̍t hāng siā-hōe-ha̍k ê khài-liām, ēng lâi gián-kiù siā-hōe-siōng kai-chân-sèng ê téng-kip, ē-té ê tan-goân ē-tàng kiò chò sī chi̍t chân. Siā-hōe chiâⁿ-chân lāi-bīn ū pau-koat siā-hōe kai-kip, chit-gia̍p kûn-thé, cho̍k-hē kiam chéng-cho̍k hun-lūi téng khoán ê hun-iá. Hiān-tāi Se-iûⁿ khoán ê chiâⁿ-chân hē-thóng sǹg sī khai-hòng-sek--ê, siā-hōe î-tōng social mobility sī phó͘-phiàn--ê. Lēng-gōa mā ū chhiūⁿ Ìn-tō͘-kàu caste hē-thóng khah giâm-keh ê hêng-sek. It-poaⁿ tùi chiâⁿ-chân ê gián-kiù sī khó-lū pau-koat chhiūⁿ chèng-tī éng-hióng, tong-khoân authority in-sò͘; he̍k ...

                                               

Siā-hōe hok-lī

Siā-hōe hok-lī sī chi̍t chióng chha-pia̍t thāi-gū, tùi bó͘ chi̍t-koá lâng, te̍k-pia̍t sī chèng-hú hiòng jio̍k-sè thoân-thé ia̍h-sī keng-chè ū khùn-lân ê lâng thê-kiong, lâi khak-pó in-ê seng-oa̍h sò͘-chit, seng-chûn kap hoat-tián ki-hōe téng-téng chhò͘-si, tùi siā-hōe chéng-thé iú-lī. Sè-kài Jîn-koân Soan-giân chú-tiuⁿ: "lâng-lâng seⁿ lâi chū-iû, tī chun-giâm kap koân-le̍k siōng it-lu̍t pêng-téng." Chá-kî ê siā-hōe hok-lī koan-liām chú-iàu goân-chū chû-siān kiù-chè ê cheng-sîn. Hiān-tāi ê siā-hōe hok-lī thong-siông pau-koat bián-hùi kàu-io̍k, i-liâu, chū-ok pó-chiòng, siā-hōe pó-chiòng tén ...

                                               

Siā-hōe chèng-gī

Siā-hōe chèng-gī chú-tiuⁿ chi̍t ê siā-hōe lāi-pō͘ ài hû-ha̍p hun-tam chek-jīm, an-pâi siā-hōe tē-ūi kap hun-phòe chu-goân téng-téng ê chèng-gī.

                                               

Siā-hōe chèng-chhek

Siā-hōe chèng-chhek sī thàu-kòe kok-ka li̍p-hoat kap chèng-hú hêng-chèng kan-ī, kái-koat siā-hōe būn-tê, chhiok-chìn siā-hōe an-choân, kái-siān siā-hōe khoân-kèng, cheng-chìn siā-hōe hok-lī ê sio-liân-soà ê chèng-chhek, hêng-tōng chún-chek kap kui-tēng ê chóng-chheng. I-ê he̍k-sim sī kái-koat chhī-tiûⁿ keng-chè hā kong-bîn ê siā-hōe hong-hiám. Chò-ûi chi̍t mn̂g èng-iōng-sèng ê ha̍k-kho, siā-hōe chèng-hhcke ê gián-kiù lōe-iông chú-iàu khan-liân chèng-chhek sán-seng kòe-têng ê lí-lūn kap hong-hoat, í-ki̍p chèng-chhen tī ta̍k-ê siong-koan léng-he̍k tiong ê èng-iōng chi̍t nn̄g ê hong-bīn. Tī ā ...

                                               

Siā-hōe-kûn

Siā-hōe-kûn sī hō͘-siōng kau-óng ê nn̄g ūi í-siōng ê lâng, in kong-ke beh-kâng ê sèng-chit, tī chi̍p-thé-siōng ū it-thé ê kám-kak.

                                               

Kong-si

Kong-si, khì-gia̍p, iā hōe-siā, sī chi̍t khóan êng-lī cho͘-chit, hoat-lu̍t-siōng ê tēng-gī tī kok-tē lóng bô sáⁿ sio-kâng, sêng-li̍p kong-si mā-ū it-tēng ê chhiú-sio̍k kap tiâu-kiāⁿ.

                                               

Bîn-cho̍k

Bîn-cho̍k sī chi̍t khoán lâng ê chi̍p-thé, siông-sè ì-sù chē khoán jî-chhiáⁿ toè sî-kan leh kái-piàn. Bîn-cho̍k ê khài-liām pí cho̍k-kûn khah thiu-siōng jî-chhiá khah chèng-tī-sèng kiam hui-kò-jîn-sèng. Ta̍k-ê bîn-cho̍k tiāⁿ ū in ka-kī ê khí-goân sîn-ōe kah le̍k-sú, lēng-gōa iáu khó-lêng ū kāng-khoán ê bûn-hòa, tē-iân kah gí-giân. Bîn-cho̍k, chiàu nation ê ēng-hoat, ia̍h ū óa-kīn "kok-ka" ê ì-sù, pau-koat chèng-tī-sèng ê pang-kok state kap tē-lí-sèng ê kok-ka country. Chhiūⁿ bîn-cho̍k, pang-kok, kok-ka, cho̍k-kûn téng-téng, chia-ê iōng-gí giâm-keh ê ì-sù ū chha chóng-sī sú-iōng tang-tiong ...

                                               

Chhù

Chhù sī hō͘ lâng khiā-khí iā oa̍h-tāng ê kiàn-tio̍k-bu̍t he̍k-chiá chū-jiân kò͘-chō. Chhù chit-ê bêng-sû it-poaⁿ chí khiā-ke, iā to̍h sī ji̍t-siông seng-oa̍h, hioh-khùn ê só͘-chāi, chóng--sī chhù ê si̍t-chè lō͘-iōng bô it-tēng, chhan-chhiūⁿ thàu-thiⁿ-chhù, lâu-á-chhù mā tiāⁿ sī chò seng-lí ê só͘-chāi.

                                               

Chng-kha

Chng-kha sī chi̍t ê tē-lí-ha̍k ê khu-he̍k, hun-pò͘ tī chng-thâu, siâⁿ-tìn kap siâⁿ-chhī ê gōa-ûi. It-poaⁿ lâi kóng, che sī chi̍t chióng siong-tùi ê kóng-hoat, m̄-sī to͘-hōe-khu ê só͘-chāi tiō sī chng-kha. Chng-kha tián-hêng ê te̍k-tiám sī kē jîn-kháu bi̍t-tō͘. Lông-gia̍p kap chhiū-nâ-á tē-khu it-poaⁿ lóng sī chng-kha só͘-chāi.

                                               

Goân-chú Sî-tāi

Goân-chú Sî-tāi sī sî-sio̍k tùi goân-chú-tàn chhut-hiān chó-iū khai-sí ê le̍k-sú sî-kî chi̍t khoán kóng-hoat. Chū Hirosima kap Nagasaki hō͘ Bí-kok tâu goân-chú-tàn liáu-āu, chi̍t khoán bú-khì, í-kip kî-tha chhiūⁿ goân-chú-le̍k ki-su̍t ê chûn-chāi, kái-piàn liáu kok-chē siā-hōe kap chèng-tī ê chin chē hong-bīn.

                                               

Ka-cho̍k

Ka-cho̍k í lâng lâi kóng sī kun-kù hiat-chhin, ian-chhin he̍k-chiá chò-hóe sêng-oa̍h téng koan-hē liân-kiat ê kûn-thé. Kî-tion khah ki-pún ê koan-hē ū phòe-ngó͘, kiáⁿ-jî-sun, pē-bú kong-má, hiaⁿ-tī chí-moāi téng-téng.

                                               

Keh-to͘

Keh-to͘ sī siâⁿ-chhī lāi-té chi̍t khoán chió-sò͘ cho̍k-kûn teh khiā-khí ê khu-he̍k. Chit-ê bêng-sû khah-chá tī Au-chiu sī teh kóng Iú-thài-lâng khiā-khí ê khu-he̍k.

                                               

Lô͘-lē chè-tō͘

Lô͘-lē chè-tō͘ sī chi̍t khoán keng-chè ê chè-tō͘. Tī chit-ê chè-tō͘ ē-kha, ū chi̍t-koá lâng sui-jiân tio̍h chò khang-khoè m̄-koh bô kang-chîⁿ hō͘--in, chit-hō lâng, tō sī lô͘. Kin-kì gián-kiù, tī lâng ū bûn-jī tāi-seng, tō ū lô͘-lē chè-tō͘--ah. Chit-khoán chè-tō͘ chha-put-to tī ta̍k-ê bûn-hoà, tāi-lio̍k lóng ū, koh ū kúi-nā ê khoán-sek. Ū chi̍t-koá siā-hoē ū tēng koan-hē lô͘-lē ê hoat-lu̍t, ū-ê keng-chè tō sī kiàn-li̍p tī chit téng-bīn. Hiān-chú-sî ê sè-kài, toā-pō͘-hūn kok-ka tēng hoat-lu̍t kìm-chí ū lô͘-lē. Sè-kài Jîn-koân Soan-giân tō ū siá-kóng lô͘-lē chè-tō͘ sī m̄-tio̍h--ê, chóng--sī ...

                                               

Nigeria chà-khi

Nigeria chà-khi, he̍k-chiá kóng 419 chà-khi, sī chi̍t khoán chà-khi hêng-sek. Nigeria chà-khi bô it-tēng kap Nigeria ū koān-hē, i ki-pún ê sêng-hun mā kiò sìn-jīm phiàn-su̍t. Chú-iàu sī pau-niá pī-hāi-chiá hun chi̍t pit chîⁿ, m̄-koh khí-sian iau-kiû pī-hāi-chiá ài seng la̍p kóa só͘-hùi, nā pī-hāi-chiá khak-si̍t hō͘ pián khì, pián-sian sòa--lo̍h-lâi to̍h ū khó-lêng koh pian chi̍t liân-sòa sin lí-iû lâi thó chîⁿ. Í-chá Nigeria chài-khi sī lī-ēng phoe-sìn chiap-chhio̍k pī-hāi-chiá. Bāng-lō͘ hoat-tián liáu-āu, chá-kî sī lī-ēng e-mail, che mā sī "Nigeria" chi̍t-ê miâ-hō sán-seng ê pōe-kéng, in- ...

                                               

Pà-lêng

Pà-lêng sī tùi Eng-gí bullying ê te̍k-pia̍t hoan-e̍k, chí tùi lâng ê kiông-chè, háⁿ kiaⁿ, bú-jio̍k, chhòng-tī, ia̍h sī chhim-lio̍k-sèng ê chi-phòe. Pún khoán ê hêng-ûi tiāⁿ-tiāⁿ sī si̍p-koàn-sèng têng-ho̍k hoat-seng--ê. Kap phó͘-thong ê chhiong-tu̍t bô-kâng ê pō͘-hūn chi it, sī pà-lêng tùi pà-lêng-chiá ia̍h sī hông pà-lêng-chiá chú-koan siōng siang hong ê siā-hōe he̍k-chiá sin-thé lêng-le̍k sī put pêng-téng--ê.

                                               

So͘-khai

So͘-khai sī lâng ūi tio̍h lî-khui hûi-hiám ê chi̍p-thé cháu-bih hêng-tōng. Chhan-chhiūⁿ nā tú tio̍h khong-si̍p ia̍h toā-chúi téng chêng-hêng, tio̍h ū khó-lêng ài so͘-khai. "So͘-khai" goân-lâi sī Ji̍t-pún tī Jī-chhù Tāi-chiàn āu-kî siū khong-si̍p sî ê cháu-siám hêng-tōng ēng-gí, āu-lâi put-koán tī Tâi-oân-ōe he̍k-chiá Ji̍t-pún-ōe, thong-sio̍k ê ì-sù mā piáu-sī kî-tha chai-lān ê kím-kip pī-lān.

                                               

Sèng-chiàn

Sèng-chiàn sī kun-kù chong-kàu lí-liām lâi sú-iōng kun-le̍k ê chiàn-cheng, pí-lūn chiàu Sîn ê ì-chì téng siūⁿ-hoat lâi tâu ji̍p chiàn-sū. Sèng-chiàn mā tiāⁿ sī chèng-tī-sèng--ê, sī léng-tō-chiá chèng-tong-hòa in-ê chí-hui ê hong-sek chi̍t khoán. Le̍k-sú-siōng ê sèng-chiàn ū pau-koat chhiūⁿ Tiong-sè-kí Ki-tok-kàu kok-ka hoat-tōng ê si̍p-jī-kun chiàn-cheng, he̍k-chiá chhiūⁿ Islam lí-liām lāi-bīn ê jihad cheng-tàu. M̄-nā chong-kàu lí-iû, tī hiān-tāi ê bîn-cho̍k-chú-gī ūn-tōng ē-té ê chiàn-cheng, mā tiāⁿ hông soan-thoân chò sèng-chiàn.

                                               

To-bûn-hòa-chú-gī

To-bûn-hòa-chú-gī ì-sù chē khoán, tī siā-hōe-ha̍k, chèng-tī tiat-ha̍k, kap sè-sio̍k iōng-gí lóng ū ēng tio̍h. Tī siā-hōe-ha̍k kap ji̍t-siông ēng-hoat tang-tiong, kap cho̍k-kûn to-goân-lūn sī sio-siāng ì-sù.

                                               

Tong-sè

Tong-sè sī le̍k-sú ê sî-kî tiong óa-kīn gán-chiân ê chi̍t toāⁿ, i chin tōa pō͘-hūn ê tāi-chì lóng iá koh tī oa̍h-lâng ê seng-oa̍h keng-giām lāi-té.

                                               

Ûn-ûn-á-piàn siông-thài

Ûn-ûn-á-piàn siông-thài biô-siá piàn-hòa sok-tō sô-sô, ū khí ū lo̍h, chìn-tō khâm-khia̍t ê chhu-sè. In-ūi piàn-hòa khoaⁿ-khoaⁿ-á-sī, koan-chha̍t-chiá khah oh hoat-kak tio̍h hiān-hóng si̍t-chāi teh piàn-hòa ê chhu-sè, lia̍h-chún kóng koân-koân-kē-kē ê piàn-hòa pêng-kin khí-lâi téng-î chêng-kah-taⁿ lóng tī--teh ê siông-thài. Che ē-tit-thang biô-siá chē-chē siā-hōe he̍k-chiá chū-jiân-te̍k ê hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ kóng khì-hāu piàn-hòa, khoân-kéng phò-hāi, seng-oa̍h phín-chit kàng-kē téng-téng. Khó-pí kóng, choân-kiû khì-un hoán sio-lō chit-ê chhu-sè chin oh phòaⁿ-toān, in-ūi bô-lūn sè-kài p ...

                                     

ⓘ Siā-hōe

  • Murska Sobota To - hōe Kong - siā Slovenia - gí: Mestna občina Murska Sobota sī Slovenia Kiōng - hô - kok ê chi t ê to - hōe kong - siā mestna občina
  • Novo mesto To - hōe Kong - siā Slovenia - gí: Mestna občina Novo mesto sī Slovenia Kiōng - hô - kok ê chi t ê to - hōe kong - siā mestna občina
  • Siā - hōe - chú - gī Kok - chè Eng - gí: Socialist International, SI sī siā - hōe - chú - gī kap siā - hōe - bîn - chú - chú - gī ê chèng - tóng ia h thôan - thé ê sè - kài - sèng cho - chit
  • So - liân Lō - se - a - gú: Сове тский Сою з choân - miâ kiò chò Soviet Siā - hōe - chú - gī Kiōng - hô - kok Liân - ha p Lō - se - a - gú: Союз Советских Социалистических
  • Siā - hōe - chú - gī kok - ka 社會主義國家 chiū it - poaⁿ lâi kóng, sī si t - hêng siā - hōe - chú - gī chè - tō ê kok - ka, ia h - sī chhái - iōng siā - hōe - chú - gī ì - sek hêng - thài
  • Tâi - oân Lâm - pō Bû - chīn Tu - sek Hōe - siā 東臺灣無盡株式會社 sī Tâi - oân tī Ji t - pún sî - tāi ê bû - chīn - gia p hōe - siā pún - siā siat tī Hoa - liân - káng - chhī Kurogane - thong
  • Au - chiu Hōe - siā lat. societas Europaea SE sī chi t khoán kun - kù Au - chiu Liân - bêng ê kong - si hoat - lu t teng - kì ê kong - khai kong - si chiūⁿ - chhī kong - si
  • Siā - hōe sim - lí - ha k sī sim - lí - ha k ê hun - iá chi it, choan - bûn gián - kiù lâng ê su - sióng, kám - kak, hêng - ûi siū si t - thé, sión - siōng - - ê, he k - chiá sī kî - tha
Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)
                                               

Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)

Siā-hōe Tóng sī Hoat-kok chú-iàu ê chèng-tóng chi it, mā-sī Hoat-kok siōng-tōa ê chi̍t-ê chó-phài chèng-tóng, koh sī Siā-hōe-chú-gī Kok-chè chham Au-chiu Siā-hōe-tóng ê sêng-ôan. Siā-hōe-tóng chú-tiuⁿ siā-hōe bîn-chú-chú-gī kap bîn-chú siā-hōe-chú-gī. Tī 1981 nî, Siā-hōe-tóng ê François Mitterrand iâⁿ-tio̍h chóng-thóng, 1988 nî koh liân-jīm kàu 1995 nî.

Siā-hōe khè-iok lí-lūn
                                               

Siā-hōe khè-iok lí-lūn

Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī Sūi-se chok-ka Jean-Jacques Rousseau 1762 nî ê chèng-tī-ha̍k chok-phín. Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī chi̍t pún gián-kiù kah kui-hoān beh àn-chóaⁿ tī chu-pún siā-hōe tang-tiong lâi kiàn-li̍p chèng-hú ê chheh.

Chhài-chhī-á
                                               

Chhài-chhī-á

Chhài-chhī-á ia̍h pa-sat sī seng-lí-lâng chek chò-hóe chò si̍t-phín kiam ji̍t-iōng-phín sió-bē ê chhī-tiûⁿ.

Khang-chhù chiàm-iōng
                                               

Khang-chhù chiàm-iōng

Khang-chhù chiàm-iōng sī kóng chiàm-iōng hòe-khì ia̍h-sī bô lâng toà ê chhù, jî-chhiáⁿ chiàm-iōng-chiá tùi chhù koh bô só͘-iú-koân, mā bô cho͘-iōng ia̍h-sī kî-tha ê sú-iōng hí-khó. Khang-chhù chiàm-iōng tī ū-ê só͘-chāi mā-sī chi̍t khoán siā-hōe ūn-tōng.

                                               

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái sī chí it-poaⁿ tāi-chiòng he̍k-chiá kóng gōa-hâng-lâng tùi kho-ha̍k tì-sek kiam cho͘-chit ê ì-kiàn kap thāi-tō͘. Pún khài-liām sī tùi kho-ha̍k kiam ki-su̍t kap kong-chiòng chi kan ê koan-hē ê chi̍t khoán gián-kiù hong-hiòng.

Kong-kiōng chū-the̍h
                                               

Kong-kiōng chū-the̍h

Kong-kiōng chū-the̍h, ia̍h kong-êng chū-the̍h, kok-bîn chū-the̍h, it-poaⁿ sī chèng-hú só͘ siat, chú-iàu sòe hō͘ siu-ji̍p kha kē ê jîn-bîn; ū-ê mā ē-sái bé-bē.

Kìm-chiú-lēng
                                               

Kìm-chiú-lēng

Kìm-chiú-lēng sī tùi chiú-lūi ê chè-chō, siu-khǹg, ūn-su kap bé-bē ê kìm-chí. 1920 nî kàu 1933 nî kî-kan Bí-kok ê kìm-chiú-lēng sī kî-tiong khah ū miâ ê chi̍t kái kìm-chiú-lēng.

Pī-lān
                                               

Pī-lān

Pī-lān sī lâng tô-siám hûi-hiám ê kím-kip hêng-tōng. Chia só͘ kóng hûi-hiám pau-koat chhan-chhiūⁿ hong-thai, hóe-chai, tōa-chúi, khong-si̍p téng-téng.

Sodomy
                                               

Sodomy

Sodomy, thang hoan-e̍k chò ke-kan, sī Eng-gí tan-jī, chí pau-koat lâng kap lâng chi kan ê kong-kau, kháu-kau, he̍k-chiá sī lâng kap kî-tha tōng-bu̍t ê sèng oa̍h-tāng, mā khó-lêng kiam chí só͘-ū hui-seⁿ-thòaⁿ ê sèng oa̍h-tāng. Sodomy chit jī tāi-seng sī tùi Sèng-keng Chhòng-sè-kí lāi-bīn Sodom kap Gomorrah ê kò͘-sū hoat-tián--chhut-lâi-ê, í-chá te̍k-pia̍t sī kóng kong-kau. Ū chi̍t kóa só͘-chāi chûn-chāi sodomy hoat-lu̍t, chiong sodomy tòng chò hoān-chōe hêng-ûi.

Sèng-kau-e̍k
                                               

Sèng-kau-e̍k

Chhiong-ki thoân-thóng siōng sī chi̍t khoán siā-hōe kìm-khī taboo he̍k-chiá khòaⁿ-bô-khí ê khang-khòe, chhiong-ki pún-sin kap siong-koan ê ēng-gí ū chin chē bú-jio̍k kap cháu-siám ê kiò-hoat. Phì-jû kiò "thàn-chia̍h", "bōe-bah", "chò-piáu" téng-téng. Āu-lâi tī hiān-tāi koh hoat-tián chi̍t kóa chèng-tī chèng-khak ê kóng-hoat. Phì-jû "sèng kang-chok-chiá".

                                               

Tek-hēng thoân-sìn

Tek-hēng thoân-sìn sī kóng tùi tō-tek kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t tang-tiong it-poaⁿ sī leh kóng chi̍t kóa thang thoân-ta̍t tō-tek ê hêng-tōng. Kīn-taⁿ che mā tiāⁿ ēng lâi phoe-phêng chò gōa-piáu khah gâu hêng-tōng ê lâng.

                                               

To͘-chhī thoân-soat

To͘-chhī thôan-soat sī chi̍t koá tī hiān-tāi siā-hoē liû-thoân ê kò͘-sū he̍k-chiá siūⁿ-hoat. In ū-sî ū chin-si̍t ê ki-chhó͘, m̄-koh ka-thiⁿ chi̍t koá ná chin ná ké ê khong-sióng, koh-ū hâm chi̍t koá koài-kî ê sêng-hun chāi lāi; tī liû-thong ê koè-têng, ū khó-lêng sán-seng kúi-a chióng pán-pún, jî-chhiá saⁿ-lām kî-tha thoân-soat.

Users also searched:

...