Back

ⓘ Bí-iông - 1930 nî Bí-kok, Siáu-bí Kho-ki, Bán-bīn, Bí-lû-kut, Kî-bí Phok-bu̍t-koán, 挽面 ..
                                               

1930 nî Bí-kok

12 goe̍h 2 ji̍t: Gary Becker, Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka. 5 goe̍h 27 ji̍t: John Barth, Bí-kok chok-ka. 5 goe̍h 31 ji̍t: Clint Eastwood, ián-oân. 9 goe̍h 28 ji̍t: Immanuel Wallerstein, Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka. 8 goe̍h 5 ji̍t: Neil Armstrong, thài-khong-jîn. 2012 nî kòe-sin. 9 goe̍h 17 ji̍t: Edgar Mitchell, thài-khong-jîn. 2016 nî kòe-sin. 7 goe̍h 15 ji̍t: Stephen Smale, Bí-kok sò͘-ha̍k-ka. 3 goe̍h 26 ji̍t: Sandra Day OConnor, phòaⁿ-koaⁿ. Bí-kok Chòe-ko Hoat-īⁿ Pôe-se̍k Tōa-hoat-koaⁿ. 9 goe̍h 23 ji̍t: Ray Charles, kǹg-khîm-ka. 8 goe̍h 12 ji̍t: George Soros, tâu-chu-ka. 8 goe̍h 30 ji̍t: Warren B ...

                                               

Siáu-bí Kho-ki

Siáu-bí Kho-ki sī Tiong-kok chi̍t-keng hêng-tōng thong-sìn chiong-toan chong-tì gián-chè kap nńg-thé khai-hoat ê khì-gia̍p, tī 2010 nî 4 goe̍h 6 hō sêng-li̍p. Siáu-bí ê piau-chì sī chi̍t-ê MI ê tô͘-hêng; che sī Mobile Internet ê siok-siá, tāi-piáu Siáu-bí sī chi̍t-keng soá-tāng ê bāng-chè bāng-lō͘ kong-si. MI ê lēng-gōa chi̍t-ê hâm-gī sī mission impossible, ì-sù sī "oân-sêng bōe-ēng oân-sêng ê jīm-bū". Nā-chún kā piau-chì péng-pêng, hêng-chōng chhin-chhiūⁿ Hàn-jī ê sim, ì-sù sī "ūi iōng-hō͘ séng chi̍t-kóa-á sim". 2010 nî, Siáu-bí oân-sêng A lûn iông-chu 4100-bān Bí-kim, pēng tī chhú-āu iâⁿ ...

                                               

Bán-bīn

Bán-bīn sī 1-khóan chū kó -chá tō ū ê bí-iông-su̍t. Bán-bīn tō sī ēng ìu mî-soàⁿ kap pe̍h-hún kā bīn--ni̍h ê mn̂g, thiâu-á-chí kap tēng-phôe kháu--lo̍h-lâi, hō bīn pìⁿ kah kng-ku̍t koh iù-phôe. Tī Tiong-tang, Lâm-a, Tang-a lóng ū bán-bīn ê thoân-thóng.

                                     

ⓘ Bí-iông

  • iáu - bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó - chhiong lōe - iông Si Bêng - tek Iâu Ka - bûn N g Sìn - kài Lī Siù - liân Tân Kiok Lîm Gī - hiông Tóng - gōa Bí - lē - tó Cha p - chì
  • Tâi - pak Chhī - li p Bí - su t - koán 台北市立美術館 kán - chheng Pak - bí - koán 北美館 sī ūi - tī Tâi - oân Tâi - pak - chhī Tiong - san - khu ê chi t keng bí - su t - koán, tī 1983
  • Tâi - iông Bí - su t Hia p - hōe 臺陽美術協會 kán - chheng Tâi - iông Bí - hia p 臺陽美協 tī 1934 nî 11 goe h 12 hō, iû Tâi - oân ōe - ka Liāu Kè - chhun, Gân Súi - liông, Tân
  • Chit - phiⁿ bûn - chiuⁿ siá ê sī Bí - kok ê chiu. Koan - hē Eng - gí miâ mā kiò - choè Georgia ê kok - ka, chhiáⁿ khoàⁿ Gruzia. Georgia sī Bí - kok ê chi t - ê chiu. Atlanta
  • Gû - bí - jîn 虞美人 sī chi t ê sû - pâi miâ, sio k tī siáu - lēng.
  • Bān - bí - lí 萬美里 sī Tâi - oân Tâi - pak - chhī Bûn - san - khu ê chi t ê lí hêng - chèng - khu. Tâi - pak - chhī Bûn - san - khu Kong - só
  • Chiu - bí - lí 週美里 sī Tâi - oân Tâi - pak - chhī Lāi - ô - khu ê chi t ê lí hêng - chèng - khu. Tâi - pak - chhī Lāi - ô - khu Kong - só
  • Pún bûn - chiong sī Bí - kok koh chiu kiam Washington, D.C. ê koan - hong chhái - ēng he k - chiá thoân - thóng siōng liû - hêng ê chhiok - hō lia t - toaⁿ. Chho - jī sī
  • Chiu - bí - lí 洲美里 sī Tâi - oân Tâi - pak - chhī Pak - tâu - khu ê chi t ê lí hêng - chèng - khu. Tâi - pak - chhī Pak - tâu - khu Kong - só
  • Kéng - bí - lí 景美里 sī Tâi - oân Tâi - pak - chhī Bûn - san - khu ê chi t ê lí hêng - chèng - khu. Tâi - pak - chhī Bûn - san - khu Kong - só
Bí-lû-kut
                                               

Bí-lû-kut

Bí-lû-kut, sī cho͘-sêng bí-lû ê kut-thâu, chia sī lâng kap bô boé ê lêng-tióng-lūi chek-chui ê boé toāⁿ. Bí-lû-kut goân-té sī 4~5 tè kut, m̄-koh lâng toā-hàn koè-têng tiong ē ha̍p chò chi̍t tè, he̍k-chiá pō͘-hūn iông-ha̍p, chiâⁿ chò 2~3 tè chó-iū.

Kî-bí Phok-bu̍t-koán
                                               

Kî-bí Phok-bu̍t-koán

Kî-bí Phok-bu̍t-koán sī ūi-chāi Tâi-oân Tâi-lâm-chhī Jîn-tek-khu ê chi̍t keng phok-bu̍t-koán kiam bí-su̍t-koán. Kî-bí Phok-bu̍t-koán iû Kî-bí Si̍t-gia̍p chhòng-pān-jîn Khó͘ Bûn-liông sian-siⁿ su-jîn só͘-iú. I-ê koán-chông chú-iàu sī se-iûⁿ gē-su̍t chok-phín; tián-chhut gē-su̍t, le̍k-sú, jîn-lūi-ha̍k iáu-ū kho-ha̍k 4 tōa léng-he̍k.

                                               

挽面

挽面的家私真簡單,干焦一蜷棉線佮一盒號做 膨粉 的白粉爾定。 這起芡會先共膨粉抹佇面裡,通吸收面油,予棉線較好通共毛剾起來,閣來就用一條棉線相扯,用手對線中央咬咧,才雙手掠雙頭,志力來剾面,咬毛、thiâu仔子佮tēng皮剾起來,敖力挽面的人挽了真清氣佮袂痛,鋩角有三點,第一是愛會曉志力,第二是棉線愛繃絚倚予峇,佮加上跤手猛掠,按呢就會較順序。

Users also searched:

...