Back

ⓘ Bûn-hòa - Bûn-hòa, Tiong-hôa Bîn-kok Bûn-hòa-pō͘, Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim, Kong-san Bûn-hòa Tiong-sim, Hip hop bûn-hòa, La-teng-hòa Sin Bûn-jī, Bibendum ..
                                               

Bûn-hòa

Bûn-hòa sī chí lâng ê oa̍h-tōng. Bô sio-siâng ê tēng-gī hoán-èng bô kāng-khoán ê hun-sek bô -sek Nā chiàu UNESCO ê tēng-gī, bûn-hòa sī: "tī siā-hōe iā chi̍t-ê siā-hōe kûn-thé lāi-bīn ê chi̍t thò cheng-sîn, bu̍t-chit, tì-lêng, kap kám-chêng ê sèng-chit", kok pau-koat ka-thiam gē-su̍t kap bûn-ha̍k, seng-goa̍h hong-sek, chò-hóe seng-oa̍h ê hong-hoat, kè-ta̍t hē-thóng, thoân-thóng kap sìn-gióng.

                                               

Tiong-hôa Bîn-kok Bûn-hòa-pō͘

Bûn-hoà-pō͘, 2012 nî chìn-chêng sī Bûn-hoà Kiàn-siat Úi-oân-hoē kán-chheng Bûn-kiàn-hoē, 1981 nî sêng-li̍p, sī Tiong-hôa Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ ē-kha ê chi̍t-ê cho͘-chit. Choan-bûn hū-chek bûn-hòa o̍ah-tōng kap bun-hòa kiàn-siat ê chhui-hēng.

                                               

Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim

Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim sī Tâi-lâm-chhī Chèng-hú Bûn-hoà-kio̍k Éng-hôa Bûn-hòa Tiong-sim Koán-lí-kho só͘ koán-hat ê gē-bûn tiûⁿ-koán. Bûn-hòa Tiong-sim ūi-tī Tâi-lâm-chhī Tang-khu Tiong-hôa-tang-lō͘ 3-tōaⁿ téng, i-ê tùi-bīn sī Pa-khek-lé Kì-liām Kong-hn̂g, khah-chá sī Tek-khe lâu-kòe ê só͘-chāi. Chia tiāⁿ-tiāⁿ kí-pān kok-chióng gē-bûn ê oa̍h-tāng, sī Tâi-lâm chhī-bîn ê hiu-hân hó só͘-chāi. Lēng-goā, Tâi-lâm Bûn-hòa Tiong-sim sī ûi-it tit-tio̍h Kiàn-tio̍k Kim-pâi-chióng ê bûn-hòa tiong-sim, mā sī siōng-chá kiàn-li̍p gī-bū bo̍k-bū jîn-oân chū-tī chè-tō͘ kap thui-tián ka-têng-ji̍t bo̍k-bū ê ...

                                               

Kong-san Bûn-hòa Tiong-sim

Ko-hiông-chhī Kong-san Bûn-hòa Tiong-sim, khah-chá sī Ko-hiông Koān-li̍p Bûn-hòa Tiong-sim, sī Ko-hiông-chhī Chèng-hú Bûn-hòa-kio̍k só͘-sio̍k ê gē-bûn tiûⁿ-koán, ūi-tī Ko-hiông-chhī Kong-san-khu ê Kong-san-lâm-lō͘ téng. Hn̂g-khu lāi ê chú-iàu kiàn-tio̍k ū tô͘-su-koán, ián-gē-thiaⁿ, phôe-iáⁿ-hì-koán téng 3 keng, kî-tiong phôe-iáⁿ-hì-koán sī choân Tâi ûi-it ê thoân-thóng phôe-kâu-hì gē-su̍t phok-bu̍t-koán.

                                               

Hip hop bûn-hòa

Rappers buy Plan B pills, birth control cream, overdose on drugs like ecstasy, crystal meth, cocaine, heroin, LSD, Vicodin, codeine, promethazine, oxycodone, morphine, Xanax, fentanyl, smoke marijuana and cigarettes, drink Ciroc, drink alcohol, pay for abortions. Hip hop sī chi̍t khoán bûn-hòa oa̍h-tāng, sī 1960 nî-tāi Bí-kok O͘-lâng siàu-liân-ke tī New York Chhī ê Bronx hoat-tián chhut--lâi. Hip hop bûn-hòa ê ki-pún sêng-hun pau-koat rap im-ga̍k, DJ ê chhiòng-pôaⁿ bú-lāng, koh ū ke-bú street dance kap phùn-chhat gē-su̍t graffiti art. In-ê liû-hêng im-ga̍k hêng-sek kiò Hip hop im-ga̍k.

                                               

La-teng-hòa Sin Bûn-jī

La-teng-hòa Sin Bûn-jī sī 1930 nî-tāi kàu 1950 nî-tāi tiong-kan, tī Tiong-kiōng khòng-chè kap So͘-liân éng-hióng ê tē-khu lāi, hiòng Tiong-kok-lâng thui-hêng ê chi̍t chióng Hàn-gí pheng-im bûn-jī. Che sī ēng lô-má-jī pheng-siá Hàn-gí ê tiōng-iàu hong-àn chi-it. 1944 nî liáu-āu, pī Tiong-kiōng hòe-chí. La-teng-hòa Sin Bûn-jī bat chhiok-chìn Tiong-kok bûn-jī kái-kek ūn-tōng ê hoat-tián. La-teng-hòa Sin Bûn-jī tī 1931 nî tī Hái-sim-ui kí-hêng ê Tiong-kok Sin Bûn-jī Tē-it-chhù Tāi-piáu Tāi-hōe tiong sán-seng. 1932 nî, Siōng-hái-ōe La-teng-hòa Sin Bûn-jī kong-pò͘ thui-hêng, lo̍h-bóe kái hō-chò ...

                                     

ⓘ Bûn-hòa

  • Bûn - hòa Chú - tê Kong - hn g Sin - pak - chhī Kheh - ka Bûn - hòa Hn g - khu Thô - hn g - chhī Kheh - ka Bûn - hòa - koán Biâu - le k Kheh - ka Bûn - hòa Hn g - khu La k - tui Bûn - hòa
  • Sintashta bûn - hòa sī khó - kó - ha k siōng só chai - iáⁿ chûn - chāi tī Au - A chháu - po pak - pō ê Chheⁿ - tâng - khì Sî - tāi bûn - hòa nî - tāi sī tāi - khài Chêng 2100 1800
  • Siān - hòa Chhia - thâu Hàn - jī: 善化車頭 sī Tâi - oân Thih - lō Koán - lí - kio k tī Tâi - lâm - chhī ê chi t - ê hóe - chhia - thâu. Tiong - bûn miâ hō - chòe Siān - hòa Chhia - chām
  • Bûn - hòa gián - kiù sī tùi bûn - hòa ê lí - lūn - sèng kiam keng - giām - sèng kap chèng - tī - sèng hun - sek. Pún gián - kiù sǹg sī siā - hōe kho - ha k ê chi t - ê hun - iá.
  • Ke - lāi - hòa Eng - gí: domestication tùi tōng - bu t ē - tàng kóng ka - thiok - hòa sī chi t khoán kòe - têng, kî - tiong lâng kā tōng - bu t lo h - sèng he k - chiá chai - pôe
  • seng - bu t - ha k, chìn - hòa Eng - gí: evolution iā sī kóng ián - hòa 演化 sī seng - bu t kûn - thé keng - kòe tn g sî - kan chiām - chhù piàn - hòa ê kòe - têng. Chit khoán
  • Hòa - ha k - sek Hàn - jī: 化學式 Eng - bûn Chemical formula sī the h - lâi piáu - sī hòa - ha p - bu t ê hong - sek.
  • Chiang - hòa Chiong - hòa ē - sái chí: Chiang - hòa - koān Chiang - hòa - chhī
  • tan - gí bûn - su, oân - á ū Hàn - gí, Pêⁿ - po - oē tùi - chiò ê siang - gí bûn - su. Taⁿ iok - lio k ū 140 - gōa - kiāⁿ ū pó - chûn. Sui - jiân sī gián - kiù Pêⁿ - po bûn - hòa Tâi - oân
                                               

Hā-bûn-ōe La-teng-hòa Sin Bûn-jī

Hā-bûn-ōe La-teng-hòa Sin Bûn-jī sī chi̍t chióng ēng lô-má-jī su-siá ê Bân-lâm-gí Ē-mn̂g-ōe chiàⁿ-jī-hoat. Hā-bûn-ōe La-teng-hòa Sin Bûn-jī tī Bîn-kok sin bûn-jī ūn-tōng sî-kî chè-tēng, sī hit-tang-chūn Tiong-kok sì-kè 13-thò La-teng-hòa Sin Bûn-jī ê kî-tiong chi̍t thò, bô piau siaⁿ-tiāu, ài chū-hêng phòaⁿ-toàn.

Bibendum
                                               

Bibendum

Bibendum, it-poaⁿ hông kiò chò Michelin Lâng, sī Michelin thái-iah kong-si ê kóng-kò ang-á. Chit sian ang-á sī 1894 nî Lyon Phok-lám-hōe ê sî-chūn thui-chhut--ê.

Caricature
                                               

Caricature

Caricature sī chi̍t lūi chiong lâng ê bô͘-iūⁿ kap siā-hōe tāi-chì ēng hám-kóng phòng-hong ê hông-hoat piáu-hiān ê tô͘-ōe. Chit khoán ōe-tô͘ ê chhiú-lō͘ tiāⁿ hong ēng tī sî-sū bān-ōe téng-bīn.

Cheerleading
                                               

Cheerleading

Cheerleading sī chi̍t khoán ēng chhiùⁿ-koa ia̍h sin-thé ūn-tōng téng khoán hong-sek lâi kó͘-lē ūn-tōng tūi, gû-lo̍k koan-chiòng, he̍k-chiá pún-sin chò choan-bûn piáu-ián kap kēng-cheng hāng-bo̍k ê oa̍h-tāng. Lōe-iông ū pau-koat thiàu-bú, thiàu, chàn-siaⁿ, tumbling kap stunting téng khoán. Cheerleading sī goân chū Bí-kok, tè-bé tī sè-kài chi̍t kóa só͘-chāi mā liû-hêng.

Chó͘-sian chông-pài
                                               

Chó͘-sian chông-pài

Chó͘-sian chông-pài, pài-chó͘-sian he̍k-chiá chè-chó͘, sī chi̍t khoán hong-sio̍k, gî-sek siōng sī phì-jû tī tiong-iàu ji̍t-chí, chhan-chhiūⁿ koè nî koè chiat ài chò ê tāi-chì.

                                               

Hōe-kheh-chhài

Hōe-kheh-chhài sī lâng thàm-kaⁿ ê sî-chūn tùi gōa-kháu chah kòe kaⁿ-ga̍k beh hō͘ biān-hōe tùi-siòng chia̍h ê mi̍h. Tī Tâi-oân ê kaⁿ-ga̍k siat-si hūn-kīn, tiāⁿ ū choan-bûn leh chò hōe-kheh-chhài ê chhan-thiaⁿ ia̍h gia̍p-chiá.

Illuminati
                                               

Illuminati

Illuminati sī tùi chi̍t kóa hiān-si̍t ia̍h hi-kò͘ thoân-thé ê hō-miâ. Chit-ê miâ tāi-seng sī teh kóng 1776 nî 5 goe̍h 1 ji̍t kiàn-li̍p ê pì-bi̍t siā-thoân, Adam Weishaupt sêng-li̍p ê Bavaria Illuminati. Tī Hoat-kok Kek-bēng sî-kî, Illuminati to̍h hông chí-miâ àm-chō͘ oa̍h-tāng. Āu--lâi hoat-tián chhut chi̍t khoán hō chò Sin Sè-kài Tia̍t-sū ê im-bô͘-lūn.

Khai-chai-cheh
                                               

Khai-chai-cheh

Khai-chai-cheh, A-lá-pek-gí sī Eid al-Fitr, ì-sù kóng "kìm-chia̍h kiat-sok ê khèng-chiok", sī I-su-lân sè-kài ê cheh-ji̍t, sī-kan tī tong-nî sèng-goe̍h, ia̍h chiū sī Ramadan kiat-sok liáu-āu. Tī chit ji̍t, I-su-lân kàu-tô͘ bô sū-iàu koh siūⁿ sèng-goe̍h kî-kan tī àm-thiⁿ chìn-chêng kìm-chia̍h. Thong sè-kài ê bo̍k-su-lîm tī kâng chit ji̍t kòe cheh, chóng-sī chiàu tōng-tē sî-kan ē ū chah-pia̍t.

Kitsch
                                               

Kitsch

Kitsch, goân-lâi sī Tek-gí, kóng chi̍t khoán gē-su̍t piáu-hiān kē-lō͘ ló-chhó ê chok-phín. It-poaⁿ sī ūi-tio̍h siong-gia̍p bo̍k-tek kā bûn-hoà goân-sò͘ chhìn-chhái saⁿ-lām ê mi̍h-kiāⁿ. Ì-sù kap Hō-ló-oē teh kóng ê "sông" sió-khoá beh kâng. Tī Se-iûⁿ kok-ka, tiāⁿ chhāi chò chong-sek ê "hoe-hn̂g é-lâng" Gartenzwerg kap "thiⁿ-sài" ê ang-á tiāⁿ hông jîn-ûi sǹg Kitsch ê tāi-piáu. Kitsch tè-bé mā pìⁿ gē-su̍t ia̍h siong-phín ê chi̍t khoán chhòng-chok iūⁿ-sek.

Kùi-chóa
                                               

Kùi-chóa

Kuì-choá, ia̍h-sī kiò choè poē-bōng, poē-bō͘, thàm-bōng-chhù he̍k-chiá thàm-bō͘-chhù, sī Tang-a lâng ê chit chióng hong-sio̍k. Tī kò͘-tīng ê sî-kan khì chhin-chhek ê bōng hia chè-sū. Hô-ló Bîn-cho̍k it-poaⁿ tī ta̍k-nî chheng-bêng khì kuì-choá, chiong chóa-chîⁿ kuì bōng ê bīn-téng, chiū-án-ne kiò choè "kuì-choá".

Users also searched:

...