Back

ⓘ Cha-po͘ - Cha-po͘, Ông, Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘, Tân Cha-bó͘, Lāu-pē, Thài-kàm ..
                                               

Cha-po͘

Cha-po͘ sī kang ê jîn-lūi, ū-sî kóng lâm-chú, mā ū kóng lâm-sèng. I ê tò-péng chiū-sī cha-bó͘. Cha-po -lâng te̍k-sû ê sèng-khì-koan pau-koah lān-chiáu kap lān-pha.

                                               

Ông

Khu-pia̍t: Ông sī chi̍t-ê hàn-jī sèⁿ. Tī m̄-sī kiōng-hô-kok ê kok-ka, kok-ông sī kok-ka ê thâu-lâng. Tī kó͘-chá sî-tāi, chu-hô͘ Hàn-jī: 諸侯 chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê thâu-lâng hō-chòe "ông". Hiān-tāi ū-ê kun-chú-chè Hàn-jī: 君主制 kok-ka ê gôan-siú, mā hō-chòe "ông".

                                               

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ sī 2016 nî 7 go̍eh 8 ji̍t khí î Ji̍t-pún TBS tiān-sī tâi Kim 22 sî-tōaⁿ pò͘-chhut ê tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, kàu 2016 nî 9 go̍eh 9 ji̍t kiat-sok, lóng chóng 10 chi̍p, iû Hiòng-chéng Lí chú-ián, che kio̍k ûi tō-ián Thê Hēng-gān seng-chheng kò͘-sù 20 nî ê chok-phín.

                                               

Tân Cha-bó͘

Tân Cha-bó͘ sī chi̍t ūi Tâi-oân ê cha-po͘ seng-lí-lâng, Tâi-pak chhut-sin, sī siōng-chá kā keng-chio bē khì Ji̍t-pún ê seng-lí-lâng, hō lâng kiò chò "Keng-chio Tāi-ông" kap "Chheng-kó Tāi-ông".

                                               

Lāu-pē

Pē, bûn-giân: hū sī pē-bú tiong ê cha-po͘ sī-toā, chiū sī seng-io̍k ka-kī ê cha-po͘-lâng. Tī it-poaⁿ ê seng-oa̍h tiong, ē iōng lāu-pē lâi chheng-hō chit ūi sī-toā. Lēng-goā, khah-kán-tan ê iōng-hoat, iā ē-tàng iōng pah ia̍h-sī a-pah.

                                               

Thài-kàm

Thài-kàm, iā kiò chòe hoān-koaⁿ kap iam-koaⁿ, sī kó͘-chá chi̍t chióng chiong lāu-chiáu koah-tiāu, tī hông-kiong lāi-té pang-chān hông-tè choè tāi-chì ê cha-po͘-lâng.

                                     

ⓘ Cha-po͘

  • Quincy Delight Jones, Jr. 1933 nî 3 goe h 14 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Bí - kok ê cha - po ián - goân.
  • Matthew Raymond Matt Dillon 1964 nî 2 goe h 18 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Bí - kok ê cha - po ián - goân.
  • Brent Jay Spiner 1949 nî 2 goe h 2 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Bí - kok ê cha - po ián - goân.
  • Michael Carlyle Hall 1971 nî 2 goe h 1 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Bí - kok ê cha - po ián - goân.
  • Robert Clark Gregg 1962 nî 4 goe h 2 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Bí - kok ê cha - po ián - goân.
  • Lee Beom - soo 이범수 1969 nî 10 goe h 16 hō chhut - sì sī Hân - kok ê cha - po ián - goân.
  • Uhm Tae - woong 엄태웅 1974 nî 4 goe h 5 hō chhut - sì sī Hân - kok ê cha - po ián - goân.
  • Rory Kinnear 1978 nî 2 goe h 17 ji t chhut - sì  sī chi t - ūi Eng - kok ê cha - po ián - goân.
                                               

Chò Cha-po͘ Ko-tiong-seng Kiam Tng-âng Khin-sió-soat Chok-ka ê Góa, Tī-leh hō͘ Hòe-thâu pí Góa Iù Chhiáⁿ Sian Seng-iu Thâu-lō͘ ê Cha-bo͘ Tông-chhong Tēⁿ Ām-kún

Pang-bô͘:Infobox animanga/name Chò Cha-po͘ Ko-tiong-seng Kiam Tng-âng Khin-sió-soat Chok-ka ê Góa, Tī-leh hō͘ Hòe-thâu pí Góa Iù Chhiáⁿ Sian Seng-iu Thâu-lō͘ ê Cha-bo͘ Tông-chhong Tēⁿ Ām-kún sī Sigusawa Keiiti ê Kheng-siáu-soat, iû Kurobosi Kôhaku hū-chek chhah-ōe, ASCII Media Workshoat hêng. chan he̍k tit Chit Pún Khin-sió-soat Chin Lī-hāi! 2014 tē 15 miâ. Gôan chok miâ iā phōe Media Factory chong-ha̍p bûn gē cha̍p chì Da Vinci tiān chí pán phêng ûi 2014 nî chòe tn̂g ê khin sió soat phiau tê.

Users also searched:

...