Back

ⓘ Gē-su̍t - Gē-su̍t, Gē-su̍t-ka, 1738 nî gē-su̍t, 1815 nî gē-su̍t, 1798 nî gē-su̍t, 1987 nî gē-su̍t, 1872 nî gē-su̍t, 1776 nî gē-su̍t, 1524 nî gē-su̍t, ACG ..
                                               

Gē-su̍t

Gē-su̍t sī bó -chi̍t-koá chok-phín he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō -siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, sim-lí-siōng, kap kám-kak ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng. Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá piáu-hiān gē-su̍t ê lâng ê kiâⁿ-choè ê chiáng-ak, lán kā hiah-ê hō chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t. Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū koan-liām, su-sióng, kám-kak, kám ...

                                               

Gē-su̍t-ka

Gē-su̍t-ka sī lī-ēng chhòng-chok châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī sī-kak gē-su̍t, lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chok. M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhòng-chok-chiá, chhan-chhiūⁿ oē-ka, tiau-khek-ka téng-téng, chia-ê lâng ū-sî mā kiò bí-su̍t-ka.

                                               

1738 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1738 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1815 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1815 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1798 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1798 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1987 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1987 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1872 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1872 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1776 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1776 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1524 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1524 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1618 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1618 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1700 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1700 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1896 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1896 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

ACG

ACG sī A nimations、 C omics and G ames--ê kán-lio̍k, ì-sù sī tōng-ōe, ang-á-chheh kah iû-hì, te̍k-pia̍t sī Ji̍t-pún lâi--ê. Chit ê sû khah hán-tit hoan--chhut-lâi, tī Hoâ-jîn tē-khu ê chhù-bûn-hoà tiāⁿ-tiāⁿ ēng. Chia--ê "G" siông-siông chí bí-siàu-lú iû-hì.

                                               

Ang-á-ōe

Bàng-gà, bàng-gah, báng-gah choán kàu chia. Kan-sia̍p ang-á tōng-oē, chhiáⁿ khoàⁿ tōng-oē. Ang-á-oē, mā ū hō-chò bàng-gà, bàng-gah, sī 1 khoán bí-su̍t chhòng-chok ê hêng-thài. Ang-á-oē ē-sái sī ko -1-tiuⁿ a̍h-sī liân-sòa chin chē tiuⁿ àn-chiàu it-tēng ê sūn-sī tàu chò 1 ê hē-lia̍t. Oē ê bīn-téng chia̍p-chia̍p ū bûn-jī. Ang-á-oē ū 2 chióng phó -phiàn ê khoán-sek: ke̍k-ke kúi-nā-tiuⁿ--ê kah khan khah tn̂g ê ang-á-chheh. Ang-á-tōng-oē sī 1 chióng tōng-oē, iōng tiān-sī, tiān-iáⁿ, tiān-náu êng-bō chò mûi-thé ê hêng-sek, te̍k-pia̍t chí Ji̍t-pún anime ū-sî mā hō-chò bàng-gah.

                                               

Bí-su̍t

Bí-su̍t sī choan-bûn chò ū gē-su̍t kè-ta̍t ê oa̍h-tāng kap chok-phín ê hit-ê khài-liām. Chit-ê sû kap "gē-su̍t" ê ì-sù iok-kî-lio̍k sio-siâng, m̄-koh "bí-su̍t" te̍k-pia̍t sī ēng tī hām "èng-iōng gē-su̍t" kap "tāi-chiòng gē-su̍t" koh-iūⁿ ê "sûn-chùi gē-su̍t" ê léng-he̍k--ni̍h. Tī gē-su̍t ê hoān-ûi lāi-té, oan-nā tiāⁿ-tiāⁿ ē kóng-tio̍h bí-su̍t chit-ê sû, só -í mā ē-tàng koh kā hun-chò "èng-iōng bí-su̍t" kap "sûn-chùi bí-su̍t" 2-lūi. Koè-oē kap tiau-khek sī tī bí-su̍t lāi-té siōng-kài ū tāi-piáu-sèng--ê, koh thang tùi-chiàu si̍t-iōng gē-su̍t ê chhah-tô, tô -kái, siat-kè kap kang-gē lâi khoàⁿ. ...

                                               

Chēng-bu̍t

Chēng-bu̍t sī chi̍t khoán gē-su̍t chok-phín, it-poaⁿ só͘ piáu-hiān--ê sī bē tín-tāng ê mi̍h. Thoân-thóng chēng-bu̍t sī kòe-ōe ê chhòng-chok, mā thang kóng chēng-bu̍t-ōe. Kīn-taⁿ ia̍h ū saⁿ-lām mûi-châi he̍k-chiá sī li̍p-thé ê hêng-sek.

                                               

Gē-su̍t ê sek-chhái

Sek-chhái tī gē-su̍t sī tiōng-iàu ê seng-hun. Tōa-hūn ê ōe-tô͘ kang-hu sī lī-ēng sek-sò͘ kap kò͘-tēng-che saⁿ-lām chhut sek-liāu, chhat tī chhi-chhî-bu̍t, chhin-chhiūⁿ ōe-pò͘, pang-á, ia̍h sī chóa ê téng-bīn. I ū-ê kang-hu sī lī-ēng chi̍t kóa châi-liāu ê sek-tī khì chè-chō chok-phín, chhan-chhiūⁿ mosaic.

                                               

Hoe-tō

Hoe-tō, Ji̍t-gí mā kiò-chò Ikebana, sī Ji̍t-pún-sek ê chhah-hoe chhiú-gē, sī chi̍t khoán kā si̍t-bu̍t kap hoe-lúi, koh ū siong-koan mi̍h-kiaⁿ chò an-pâi ê gē-su̍t.

                                               

Kiàn-tio̍k

Kiàn-tio̍k, sī kí thê-kiong hō͘ lâng khiā-khí iah oa̍t-tōng, ū loē-pō͘ khong-kan ê kò͘-chō-bu̍t ê phah-tat, siat-kè, chō-chok it-ti̍t kah sú-iōng ê chèng-kô koè-têng, he̍k-chiá-sī chit-ê koè-têng-tiong ê chi̍t-pō͘-hūn. Koh ū-tang-chūn, chit-ê sû mā kí thâu-chêng kóng ê chit-ê kò͘-chō-bu̍t pún-sin, chóng--sī kò͘-chō-bu̍t pún-sin kóng kiàn-tio̍k-bu̍t ē khah bêng-khak. Lô-má sî-tāi ê kiàn-tio̍k-ka Marcus Vitruvius Pollio só͘ siá ê Lūn Kiàn-tio̍k De Architectura sī hiān-chhú-sî iáu tī-leh siōng-kó͘-chá ê kiàn-tio̍k-ha̍k ê chheh. Tī chheh--ni̍h, Marcus Vitruvius Pollio tui-kiû lō͘-iōng utilitas ...

                                               

Model

Model sī chi̍t khoán chit-gia̍p, sī choan-bûn lī-ēng in ê goā-piáu, piáu-ián, táⁿ-pān kap chhēng-chhah, lâi chham-ú sî-siōng siat-kè, gē-su̍t chhòng-chok, ia̍h kok khoán soan-thoân oa̍h-tāng ê lâng.

                                               

Sī-kak gē-su̍t

Sī-kak gē-su̍t sī gē-su̍t ê chi̍t lūi piáu-hiān hong-sek, chú-iàu sī tī khong-kan lāi chò ū it-tēng hêng-thé ê chhòng-chok, chhan-chhiūⁿ koè-ōe, tiau-khek, pán-oē ia̍h siá-chin téng-téng. Nā chhiūⁿ thiàu-bú ia̍h im-ga̍k hit khoán sî-kan-sèng khah kiông ê gē-su̍t to̍h bô sǹg sī-kak gē-su̍t.

                                               

Tak-chhùi-kó͘

Tak-chhùi-kó, sī 1-chióng ná kóng-kó liān-sian ná liām-koa ê kháu-thôan gē-su̍t, liû-hêng tī Chiang-chiu, Chôan-chiu, Ē-mn̂g kah Tâi-ôan chià-ê thong-hêng Bân-lâm-gí ê só -chāi. Tak-chhùi-kó, ū-ê só -chāi mā kiò-chòe phah-chhùi-kó, a̍h-sī tap-chhùi-kó. Tak-chhùi-kó, to̍h-sī tak-chhùi, tú-tak, pho̍ah chhùi-tûn-phôe-á ê ì-sù, tak-chhùi koh-kiam kóng-kó phong-hong. piáu-ián ê siang-hong chóng-sī án-ne lí kóng gōa ìn, gōa kong lí tú ", gí-giân chhiò-khoe chhù-bī. Ū-sî-á mā ū 1-ê lâng tan-to̍k piáu-ián. Tak-chhùi-kó siāng kin-pún ê te̍k-tiám to̍h-sī kóng-ōe ài chhiò-khe, kek-kut, koh ài tàu-kù, ...

                                               

Thiàu-bú

Bú-tō, phó͘-thong kóng thiàu-bú, sī chí ēng lâi piáu-ta̍t su-sióng kap kám-chêng, siā-hoē lâi-óng ê 1 khoán hoa̍t-tōng, lâng mā ū khó-lêng tan-sûn ūi-tio̍h cheng-sîn-tek, chong-kàu-tek, he̍k-chiá-sī gē-su̍t-tek bo̍k-tek lâi thiàu-bú. Beh tēng-gī siáⁿ-mi̍h sī bú-tō, khan-sia̍p-tio̍h bô-kâng cho̍k-kûn, só͘-chāi iah kok-ka téng-téng, tī siā-hoē, bûn-hoà, bí-ha̍k, gē-su̍t, tō-tek chè-hān téng-koân ê khoàⁿ-hoat kap kè-ta̍t-koan, bú-tō ê hoān-ûi kài khoah, pau-koat kong-lêng-sèng--ê pí-lūn Tâi-oân goân-chū-bîn chè-lé--ni̍h ê bú-tō kap oân-choân sio̍k-tī iù-lō͘ gē-su̍t piáu-ián ê bú-tō pí-lūn bal ...

                                               

Tāi-piáu

Gē-su̍t-siōng kóng ê tāi-piáu, sī kóng keng-kòe kì-tì, mûi-thé he̍k-chiá chhòng-chok piáu-hiān chhut it-tēng ê tùi-siòng; nā gē-su̍t lí-lūn lâi kóng sī ēng kì-hō lâi tāi-piáu lēng-gōa chi̍t hāng mi̍h-kiāⁿ.

                                     

ⓘ Gē-su̍t

  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1879 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1949 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1914 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1940 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1984 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1921 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1938 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1915 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1744 nî gē - su t léng - he k ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm tong - nî chōe - chōe kap gē - su t siong - koan ê tiōng - iàu sū - kiāⁿ kap
Arabesque
                                               

Arabesque

Arabesque sī chi̍t khoán hoe-iūⁿ, te̍k-se̍k sī têng-ho̍k kiam sio kiat chò-hóe ê oan-khiau tn̂g chōa hoe-chháu. Arabesque sī Hoat-gí-jī, mā sī Eng-gí ê siá-hoat, in sī tùi Italia-gí ê Arabesco choán--kòe, goân ì-sù sī "A-la-pek-sek".

                                               

Bû-kàm-cha

Bû-kàm-cha sī Ji̍t-pún tī gē-su̍t-kài he̍k-chiá kî-tha hun-iá ê tián-lám-hōe lāi-bīn, 1 khoán in-ūi chham-ka-chiá ê te̍k-sû chu-keh iā kòe-khì ê sêng-chek, ē-tàng m̄-bián keng-kòe chú-pān-chiá sím-cha tio̍h tián chhut ê jīm-khó.

Cartoon
                                               

Cartoon

Eng-gí ê cartoon chi̍t jī ì-sù sûi sî-tāi piàn-tōng, hiān-chāi it-poaⁿ ū 3 khoán ì-sù: tē-it sī bô siá-si̍t ia̍h sī pòaⁿ siá-si̍t sek-iūⁿ ê ōe-tô͘; tē-jī sī khoe-hâi ia̍h sī ki-chhì sèng-chit ê ōe-iáⁿ; tē-saⁿ sī teh kóng óa-khò liân-sio̍k ōe-tô͘ seⁿ chhut iáⁿ-siōng ê iáⁿ-phìⁿ.

Dieselpunk
                                               

Dieselpunk

Dieselpunk sī chi̍t khoán kap "steampunk" beh-kâng ê gē-su̍t hêng-sek, ēng 1950 nî-tāi chó-iū "chhâi-iû" ki-su̍t chò chú-tê saⁿ-lām khong-sióng ê retro bī-lâi-chú-gī kiam hō͘-hiān-tāi chhòng-chok. Dieselpunk chi̍t jī pún-sin sī 2001 nî iû-hì siat-kè-chiá Lewis Pollak hoat-bêng--ê, tong-sî sī chí Children of the Sun ê hong-keh.

Hip-siòng
                                               

Hip-siòng

Hip-siòng, hip-siōng, he̍k-chiá siá-chin, ia̍h lia̍p-iáⁿ, sī lī-ēng tùi kng, ia̍h kî-tha sìn-hō ê kì-lio̍k lâi sán-seng iáⁿ-siōng ê koè-têng, sán-bu̍t kiò siòng-phìⁿ. Iáⁿ-phìⁿ ê ki-pún goân-lí un-ná sī liân-soà ê hip-siōng.

Juggling
                                               

Juggling

Juggling sī chi̍t khoán pìⁿ-kâu-lāng ê châi-le̍k. Siāng phó͘-thong--ê hō chò toss juggling. In it-poaⁿ sī bú chi̍t hāng ia̍h chē hāng mi̍h-kiāⁿ, ēng chi̍t chhiú ia̍h siang chhiú. Hia hông bú ê mi̍h-kiāⁿ it-poaⁿ ū kiû, kân-á, îⁿ-kho͘-á, ia̍h koáiⁿ-á téng khoán.

Pixel gē-su̍t
                                               

Pixel gē-su̍t

Pixel gē-su̍t sī chi̍t khoán bí-su̍t hêng-sek, chú-iàu ê chè-chok lâi-goân sī tiān-náu ōe-tô͘ nńg-thé. Pún gē-su̍t sī í pixel chò tan-goân lâi cho͘-sêng--ê. I goân-lâi sī tiān-náu khoân-kéng tùi ōe-tô͘ ê chè-hān, hiān-chiā mā hoat-tián chò chi̍t khoán hong-keh.

Sa-khà-suh
                                               

Sa-khà-suh

Sa-khà-suh, mā hō chò bé-hì-thoân, sī chi̍t pan piáu-ián-chiá, ē-tàng poaⁿ chē khoán gû-lo̍k-sèng ê sió͘. Sa-khà-suh ê piáu-ián-chiá ū chhan-chhiūⁿ siáu-thiú, bé-hì-kioh, kòe-hùn-liān ê tōng-bu̍t, khong-tiong chhian-chhiu kioh, im-ga̍k-ka, bú-chiá, hàiⁿ-kho͘-á kioh, kiâⁿ-só-á kioh, juggling kioh, mô͘-su̍t kioh, chi̍t-lián-chhia kioh téng-téng. Philip Astley tī 1786 nî tiām Eng-lân khui ê chi̍t pan sa-khà-suh, sī hiān-tāi sa-khà-suh ê khai-ki-chó͘.

Salon des Refusés
                                               

Salon des Refusés

Salon des Refusés, sī Hoat-gí "lo̍h-soán-chiá ê tián-liám" ê ì-sù, sī chí koan-hong Salon bô ji̍p-soán ê chok-phín ha̍p chò-hóe lâi pān ê tián-lám, te̍k-pia̍t sī chí 1863 nî só͘ pān--ê hit kái.

                                               

Sam-pō͘-chok

Sam-pō͘-chok sī chi̍t khoán saⁿ-ê sio khan-liân ê gē-su̍t chok-phín ê cho͘-ha̍p, tang-tiong kò-pia̍t ta̍k hūn chok-phín, koh ē-tàng tòng chò tan-to̍k--ê. Chi̍t khoán chhòng-chok tī bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, tiān-náu iû-hì khah tiāⁿ chhut-hiān.

Users also searched:

...