Back

ⓘ I-ha̍k - I-ha̍k, Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k, Gê-i-ha̍k, Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k, Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k, Lîm-chhn̂g i-ha̍k, Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k, Chi-bai ..
                                               

I-ha̍k

I-ha̍k sī oē-seng kho-ha̍k ê 1 mn̂g ha̍k-būn, mā sī ha̍k-būn ê lîm-chhn̂g èng-iōng. I-ha̍k koan-hē tio̍h lâng ê kiān-khong kap lâng ê pēⁿ. In-ūi i-ha̍k kap hiān-tāi se-iûⁿ kho-ha̍k ū bi̍t-chhiat ê koan-hē, i-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chí se-i-ha̍k. Chóng--sī, tī Tang-a-chiu ê chi̍t-koá kok-ka, i-ha̍k ū-sî mā pau-koat hiān-tāi hàn-i-ha̍k. I-ha̍k mā tiāⁿ-tiāⁿ iōng lâi chí i-seng chò ê tāi-chì. I-ha̍k mā sī hiān-tāi siā-hoē ê 1 ê chè-tō ; che tùi chin chē kok-ka koán-lí i-liâu ē-tit liáu-kái. I-ha̍k ê ki-chhó hun-kho ū sio tùi-èng ê lîm-chhn̂g choan-kho, it-poaⁿ àn-chiàu khì-koan a̍h-sī pēⁿ lâi hun. Só ...

                                               

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tâi-pak I-ha̍k Tāi-ha̍k sī khiā tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k; kán-chheng Pak-i ia̍h-sī Tâi-pak I-tāi, i-ê chiân-sin sī Tâi-pak I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Gê-i-ha̍k

Gê-i-ha̍k sī gê-kho kho-ha̍k ê èng-iōng. Khí-kho i-seng sī gê-i-ha̍k ê choan-gia̍p jîn-oân. Tī toā-pō -hūn ê kok-ka, beh chiâⁿ-chò khí-kho i-seng, su-iàu kúi-nā-nî ê tāi-ha̍k kàu-io̍k kah si̍t-chāi ê lîm-chhn̂g hùn-liān. Chhùi-khí ê kiān-khong sī gê-i-ha̍k koan-sim ê gī-tê chi-it, khiok-sī m̄-sī î-it ê tê-bo̍k.

                                               

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k, kán-chheng chò Tiong-san I-tāi, Tiong-san-i, sī chi̍t keng khiā tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k, sī Tâi-tiong saⁿ-tōa i-ha̍k tiong-sim chi-it. I-ê chiân-sin sī Tiong-san I-ha̍k-īⁿ.

                                               

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k sī chi̍t-keng tiàm-tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu ê su-li̍p tāi-ha̍k. 1954 nî chhòng-li̍p, goân-pún kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ, 1999 nî kái-chò chit-má ê miâ. Thâu 1 jīm hāu-tiúⁿ sī chhut-miâ ê i-ka̍k-ka Tō͘ Chhong-bêng Phok-sū. Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k ū 1 keng hù-siat pēⁿ-īⁿ, choân-miâ kiò-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-hô Kì-liām I-īⁿ.

                                               

Lîm-chhn̂g i-ha̍k

Lîm-chhn̂g i-ha̍k sī kin-kì ki-chhó͘ i-ha̍k ê ki-chhó͘ lâi chiam-tùi hoān-chiá ê būn-tê chìn-hêng chín-toàn kap tī-liâu ê i-ha̍k. Lîm-chhn̂g i-ha̍k ê lōe-iông hui-siông kóng-hoàn, hun-lūi iā ū chē-chē khoán. It-poaⁿ ē khu-hun chò lāi-kho-ha̍k, goā-kho-ha̍k, hū-sán-kho-ha̍k, sió-jî-kho-ha̍k, cheng-sîn i-ha̍k, sîn-keng-kho-ha̍k, pì-jiō-kho-ha̍k, phôe-hu-kho-ha̍k, gán-kho-ha̍k, hīⁿ-phīⁿ-âu-kho-ha̍k, ho̍k-kiān-kho-ha̍k, bâ-chùi-kho-ha̍k, kut-kho-ha̍k, hòng-siā-kho-ha̍k, kip-chèng-kho-ha̍k téng-téng.

                                     

ⓘ I-ha̍k

  • Siù - i - su 獸醫師 iū hō - chò siù - i 獸醫 sī choan - bûn thê - kiong tōng - bu t i - liâu ho k - bū ê i - su. Siù - i - ha k Che sī chi t phiⁿ kap chit - gia p siong - koan ê
  • Pēⁿ - lí - ha k Hàn: 病理學 Eng: Pathology sī chi t bûn i - ha k léng - he k ê hun - chi, choan - bûn teh thàm - thó pēⁿ - chèng tī kò - thé thé - lāi ê hoat - seng goân - in
  • Tn g - keⁿ Tāi - ha k 長庚大學 sī chi t keng khiā tī Tâi - oân Thô - hn g - chhī Ku - soaⁿ - khu ê su - li p tāi - ha k i - ê i - ha k - īⁿ chin ū - miâ. Tn g - keⁿ Tāi - ha k ê chiân - sin
  • bûn - chiuⁿ khoàⁿ Sò - ha k ê thó - lūn. Ká - sú che tī ? lé - pái lāi bô oân - choân hoan chò Hō - ló - oē, i hoān - sè ē hō lâng thâi tiāu. Sò - ha k 數學 tiāⁿ hông khoàⁿ - chò
  • Tang - sai I - io h - pò 東西醫藥報 sī Tâi - oân Ji t - pún Sî - tāi ê hàn - i - ha k cha p - chì, 1928 nî chhòng - khan ê sî khan miâ sī Hàn - bûn Hông - hàn I - kài 漢文皇漢醫界 chú
  • Karolinska Ha k - īⁿ Sūi - tián - bûn: Karolinska Institutet sī chi t keng khiā tī Sūi - tián Solna Chū - tī - chhī ê i - ha k tāi - ha k
  • Cheng - sîn - i - ha k Eng - gí: psychiatry sī i - ha k ê chi t kho, choan - bûn tui sim - lí - chi t - hoân Eng - gí: mental disorders chò chín - toàn, ū - hông, ián - kiù
  • tòa Táⁿ - káu I - koán ho k - bū ê David Manson Bān Pa - tek Bō - tek I - īⁿ mā sī Táⁿ - káu I - koán ê kè - sio k. Bō - tek I - īⁿ ū siat i - ha k kà - ha k sī Tâi - oân siāng
Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ
                                               

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ sī Tâi-oân Tāi-ha̍k ê kî-tiong chi̍t ê ha̍k-īⁿ; chū 1897 nî sêng-li̍p kàu taⁿ, sī choân Tâi-oân le̍k-sú siōng-kú-tn̂g ê i-ha̍k-īⁿ; it-poaⁿ lóng kán-chheng chò Tâi-tāi I-ha̍k-īⁿ.

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k
                                               

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k

Tiong-kok I-io̍h Tāi-ha̍k sī chi̍t keng i-ha̍k choan-bûn ê su-li̍p tāi-ha̍k, khiā tī Tâi-tiong-chhī ê Pak-khu, it-poaⁿ kán-chheng chò Tiong-kok-i, Tiong-i-tāi ia̍h-sī Tiong-i. I-ê chiân-sin sī Tiong-kok I-io̍h Ha̍k-īⁿ, tī 2003 nî 8 goe̍h kái-chè chò tāi-ha̍k.

Bián-e̍k-ha̍k
                                               

Bián-e̍k-ha̍k

Bián-e̍k-ha̍k sī seng-bu̍t i-ha̍k ê chi̍t ê chú-iàu ê toā hun-chi. Bián-e̍k-ha̍k chú-iàu sī teh thàm-thó tī khì-koan lāi só͘ sán-seng ê bián-e̍k hoán-èng, iā thó-lūn tī kiān-khong kap phoà-pēⁿ ê sî, bián-e̍k-hē só͘ pān-ián ê seng-lí kong-lêng kak-sek.

                                               

Cheng-sîn-i-ha̍k

Cheng-sîn-i-ha̍k sī i-ha̍k ê chi̍t kho, choan-bûn tui sim-lí-chi̍t-hoân chò chín-toàn, ū-hông, ián-kiù kap tī-liâu. Sim-lí-chi̍t-hoân chē-chē bô-kâng ê sek-èng chiòng-gāi, pau-hâm chêng-sū, hêng-ûi, jīn-ti, kap ti-kak. Kap sim-lí-ha̍k chham sîn-keng-ha̍k koan-hē chin bā.

                                               

Chhàu-hīⁿ

Chhàu-hīⁿ ia̍h sit-chhong, mā hō chhàu-hīⁿ-lâng, Chôan-chiu-ōe hong-giân ū hō chhàu-lâng, sī chí thèng-kak chhut būn-tê, thiaⁿ bô siaⁿ-im. Khí-tì hoān-sè sī sian-thian, hoān-sè sī lō-bóe phoà-pēⁿ chō-chiâⁿ. Nā iáu bô kàu chhàu-hīⁿ-lâng hiah giâm-tiōng ê thèng-kak būn-tê hō chò hīⁿ-khang-tāng.

Chi-bai
                                               

Chi-bai

chi-bai, ia̍h sī kiò chò chi, chi-tō, i-ha̍k bêng-sû hō-chò im-tō, sī chhú-sèng ê lâng, chhī-leng tōng-bu̍t, chham chi̍t-kóa kî-thaⁿ tōng-bu̍t ê sin-khu seⁿ-thoàⁿ hē-thóng ê chi̍t-pō͘-hūn. Che sī tùi seⁿ-kiáⁿ-tē kàu sin-khu gōa-kháu ê chi̍t-tiáu kńg-á, tī nn̄g-ki thúi gia̍p ê tiong-kan khui-chhùi. Tī kau-phòe ê sî, cha-po͘ ê lān-chiáu chhah--ji̍p-khì im-tō lāi-té.

Chi-bai-íⁿ
                                               

Chi-bai-íⁿ

Chi-bai-íⁿ, iā-sī chi-bai-tì, o͘-tì-á, im-tì, im-hu̍t, sī cha-bó͘ lâng iā-sī chhī-leng tōng-bu̍t ê siⁿ-thòaⁿ hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn, tī im-tō téng-kôan. Sui-bóng hêng bô kâng, i sī téng-î cha-po ê im-keng.

Chiú-cheng tiòng-to̍k
                                               

Chiú-cheng tiòng-to̍k

Chiú-cheng tiòng-to̍k sī chí chiú-cheng ím-liāu lim siūⁿ koè-thâu chē, tì-kàu cheng-sîn he̍k jio̍k-thé tī kò-jîn, ka-têng, siā-hoē, ia̍h khang-khoè chhut būn-tê. Bān-sèng ê chiú-cheng tiòng-to̍k ē chō-chiâⁿ cheng-sîn-pēⁿ kap jio̍k-thé ê pēⁿ. Chiú-cheng tiòng-to̍k sī thong sè-kài lām-sám ēng io̍h siāng giâm-tiōng ê būn-tê; chia̍h-hun lia̍h-goā, chiú-cheng tiòng-to̍k khai ê sêng-pún khah chē koè pa̍t chióng lām-sám ēng io̍h būn-tê ê chóng-ha̍p.

Châi-toà
                                               

Châi-toà

Châi-toà ia̍h-sī kiò ui-toà sī chhī-leng tōng-bu̍t ū-sin sî, bó-thé kap the-jî keng-koè thai-poâⁿ chò êng-ióng-hun liû-thong ê thong-tō. Tī seng-sán liáu-āu, châi-toà ài chhiat tn̄g, hō͘ âng-êⁿ kap bó-thé hun-lî.

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng
                                               

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng

Chù-ì-le̍k put-chiok koè-tōng-chèng sī chi̍t khoán cheng-sîn-pēⁿ, it-poaⁿ sī chí gín-á, sī kóng ū chù-ì-le̍k, chhiong-tōng-sèng kap koè-tōng-sèng hong-bīn ê būn-tê.

Users also searched:

...