Back

ⓘ Jîn-koân - Jîn-koân, Sè-kài Jîn-koân Soan-giân, Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ, Au-chiu Jîn-koân Kong-iok, Hun-koân, Chū-jiân-jîn, Kun-jîn, Jîn-kang liû-sán, Chū-iû ..
                                               

Jîn-koân

Jîn-kôan, kán-tan kóng, sī lán lâng chêng chhut-sì to̍h ū, sī chū-jiân kôan-lī. Àn-chiàu Chū-jiân-hoat ê kái-soeh, jîn-kôan sī só -ū ê lâng lóng ū, bōe-tàng thâi sak tàn-tiāu ê kôan-lī. Chi-chhî chit-chióng koan-tiám ê lâng, jīn-ûi chū-iû kah ûi-chhî ha̍p-lí ê seng-o̍ah phín-chit, sī chò-lâng ê ki-pún tiâu-kiāⁿ. Lán kóng ká-sú ū chi̍t-chióng kôan-lī sī bē-tit chhú-siau he̍k-chiá the̍h-tiāu ê, án-ne che to̍h-sī leh kóng chit-chióng kôan-lī bōe-sái hō lâng the̍h-lâi si-sià, the̍h-lâi bé-bē, i bô su-iàu siū lâng phoe-chún, mā bô lâng ē-tàng hān-chè. Khó-pí-kóng, chi̍t-ê lâng bē-sái kā ka-kī b ...

                                               

Sè-kài Jîn-koân Soan-giân

Sè-kài Jîn-koân Soan-giân sī Liân-ha̍p-kok Chóng-hōe tī 1948 nî 12-goe̍h 10 thong-kòe ê koat-gī-àn, lōe-iông koan-hē ki-pún jîn-koân. Hoat-kok ê René Cassin hām Canada ê John Peters Humphrey sī chú-iàu ê khí-chhó-jîn. Sui-bóng Jîn-koân Soan-giân bô hoat-lu̍t chok-iōng, ūi āu--lâi 2 ê ū-hāu ê Liân-ha̍p-kok jîn-koân kok-chè kong-iok khí-chō 1 ê tē-ki: Liân-ha̍p-kok Kong-bîn kap Chèng-tī Koân-lī Kok-chè Kong-iok kap Liân-ha̍p-kok Keng-chè, Siā-hōe, Bûn-hòa Koân-lī Kok-chè Kong-iok. 12-goe̍h ê chhe-10 hō -chò Jîn-koân Ji̍t.

                                               

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ hū-chek sím-phoàⁿ te̍k-sû ê àn-kiāⁿ. Chiah-ê àn-kiāⁿ sī kap jîn-koân ū tī-tāi--ê. Chit-ê hoat-īⁿ koh ū 1 ê khah sù-siông sú-iōng ê miâ, hō-chò: "Strasbourg Hoat-īⁿ". Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok saⁿ-kap kiàn-li̍p chit-ê jîn-koân hoat-īⁿ, bo̍k-tek sī beh liú-la̍k jîn-koân siong-koan ê kiù-hun, tī hoat-têng thiaⁿ tong-sū-chiá khòng-sò͘ kap hun-sò͘, pēng-chhiáⁿ chò sím-phoàⁿ. Au-chiu Jîn-koân Kong-iok lāi-té ū chē-chē koan-hē jîn-koân ê loē-iông, iā Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ chú-tiuⁿ lâng tio̍h lóng ū chiah-ê koân-lī chiah tio̍h. Chit-ê hoat-īⁿ ū i ê hoat-koaⁿ. H ...

                                               

Au-chiu Jîn-koân Kong-iok

Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok tiong-kan ū saⁿ-kap tshiam-sú 1 hūn bûn-kiāⁿ, hō-chò Au-chiu Jîn-koân Kong-iok. I tsiâu-tsn̂g ê miâ-chheng sī Pó-hō͘ Jîn-koân kap Ki-pún chū-iû ê Kong-iok, iā i kán-séng ê Eng-bûn miâ European Convention on Human Rights koh thang kán-siá chò ECHR. In-ûi chit hūn kong-iok, só͘-í chiah ū Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ê sêng-li̍p. Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok ū gī-bū tio̍h chun-thàn Au-chiu Jîn-koân kong-iok ê hia̍p-gī. Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ū koân tùi ǹg i thê-chhut ê sin-sò͘ iah-sī àn-kiāⁿ chò-chhut chhâi-koat. Nā ū lâng jīn-ûi ū Au-chiu ê kok-ka sńg-t ...

                                               

Hun-koân

Hun-koân sù-siông sī kā chèng-hú hun-thiah chò 3 ê pō͘-mn̂g ê ì-sù. Chit 3 ê pō͘-mn̂g sī: Li̍p-hoat - chè-tēng hoat-lu̍t ê pō͘-mn̂g Su-hoat - phoàⁿ-toàn hoat-lu̍t sī m̄-sī hông î-hoán kap koat-tēng beh án-choáⁿ chhú-lí ê hoat-īⁿ téng-téng. Hêng-chèng - chip-hêng hoat-lu̍t, chiàu hoat-lu̍t koán-lí kok-ka ê pō͘-mn̂g kap Hun-koân ē-tàng pó-chiong kok-ka--ni̍h ê jîn-bîn ê koân-lī, chhin-chhiūⁿ hêng-chèng pō͘-mn̂g tō kan-taⁿ thang chip-hêng hoat-lu̍t, bē-sái koh kāng-sî chè-tēng hoat-lu̍t lâi hùn-toā pún-sin ê koân, koh su-hoat ê to̍k-li̍p, mā ē-ēng-tit khak-tēng hoān-choē ê lâng siū-tio̍h chhù ...

                                               

Chū-jiân-jîn

Chū-jiân-jîn sī siong-tùi hoat-jîn ê chi̍t ê hoat-lu̍t iōng-gí kiam kài-liām. Múi chi̍t ê seng-bu̍t-ha̍k siōng ê kò-jîn lóng sī chū-jiân-jîn. Kan-na chu-jian-jîn chiah ū ki-pún jîn-koân. Ū chi̍t-kóa koân-lī, chhan-chhiūⁿ soán-kí-koân, iā chí-ū chū-jiân-jîn chiah ū chu-keh hiáng-iú. Tī hoat-lu̍t siōng, chū-jiân-jîn ū koân-lī lêng-le̍k, tiō sī tī hoat-lu̍t siōng hiáng-siū koân-lī, mā hū-tam gī-bū.

                                               

Kun-jîn

Kun-jîn sī chi̍t chióng tī kok-ka kun-tūi ho̍k-ia̍h ê chit-gia̍p; pau-hâm kun-koaⁿ kap peng-á. Kun-jîn ê chek-jīm chú-iàu sī pó-ōe kok-ka ê an-choân, siú-ōe kok-ka ê pian-kéng, kap î-chhî chèng-koân kap siā-hōe ê ún-tēng; ū sî-chūn mā ē chham-ú kiù-chai ê khang-khòe.

                                               

Jîn-kang liû-sán

Jîn-kang liû-sán iah-sī phah-thoat-sin, táⁿ-thai, the̍h gín-á, tūi-thai, tō-thai, sī thiau-kang iōng jîn-ûi--ê chok-hoat lâi làu-tiāu gín-á-the, chhé-soah ū-sin--ê chōng-thāi.

                                               

Choa̍t-si̍t

Choa̍t-si̍t, koh kiò choa̍t-si̍t khòng-gī, sī te̍k-pia̍t kóng ūi-tio̍h chèng-tī he̍k-chiá sī kî-thaⁿ bo̍k-tek só͘ chìn-hêng ê hui-po̍k-le̍k tí-khòng he̍k-chiá khòng-gī ê chi̍t chióng hong-sek. Hui khòng-gī sèng-chit ê chū-chú-sèng thêng-chí ím-si̍t it-poaⁿ hō-chò kìm-si̍t. Choa̍t-si̍t-chiá kong-khai soan-pò͘ tī it-tēng kî-kan lāi thêng-chí chìn-si̍t, chió-sò͘ kang-sî thêng-chí lîm-chúi, sīm-chì kī-choa̍t chēng-me̍h chù-siā. Choa̍t-si̍t khòng-gī ê hāu-kó, ài chhú-koat chāi choa̍t-si̍t-chiá ê miâ-bōng, choa̍t-si̍t sū-kiāⁿ ê kong-khai thêng-tō͘, kong-chiòng tùi choa̍t-si̍t-chiá sò͘-kiû ê chàn ...

                                               

Chun-giâm

Chun-giâm sī lâng kò͘-iú ê kè-ta̍t kap siū-tio̍h pa̍t-lâng chun-tiōng ê koân-lī. Chun-giâm ê kài-liām tiāⁿ-tiāⁿ tī tō-tek, lûn-lí, hoat-lu̍t-ha̍k kap chèng-tī-ha̍k ha̍k-soat ê thó-lūn tiong chhut-hiān.

                                               

Chéng-cho̍k-chú-gī

Chéng-cho̍k-chú-gī sī 1 chióng sìn-liām, lia̍h-kóng ū-ê chéng-cho̍k iah-sī cho̍k-kûn pí pa̍t-ê khah hó. Ū chit-khoán sìn-liām ê lâng hō-chò chéng-cho̍k-chú-gī-chiá. Jîn-lūi sù-siông ē kā lâng hun-chò bô-kâng ê kûn-thé, hun-thiah ê piau-chún, chia̍p-chia̍p sī chin bêng ê goā-piáu khoán-sek, pí-lūn: phoê-hu ê sek-chúi t.t. M̄-koh án-ne lâi kā lâng hun-chò bô-kâng ê kûn-thé pēng bô-tiāⁿ-tio̍h tō sī chéng-cho̍k-chú-gī. Chéng-cho̍k-chú-gī só͘ chú-tiuⁿ--ê, sī jîn-lūi tiong-kan ê kûn-thé, ū khah-hó kap khah-bái ê cheng-chha tī leh. Kah nā chéng-cho̍k sī láng ùi i ê chó͘-kong-á só͘ ûi-thoân--lâi-ê ...

                                               

Chū-iû

Chū-iû sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, jîn-lūi ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-tioh ka-kī ê ì-chì lâi hêng-tōng, mā uī ka-kī ê hêng-ûi hū-chek. Ha̍k-su̍t-kài chûn-chāi tùi chū-iû kài-liām ê bô-kâng kiàn-kái. Chū-iû pau-hâm kok-kok hiàn-hoat pó-chiòng ê giân-lūn chū-iû kah sin-bûn chū-iû.

                                               

Genève Kong-iok

Genève Kong-iok sī sio̍k-tī kok-chè-hoat ê 4 ê tiâu-iok só͘ cho͘-sêng--ê, chè-tēng ê tē-tiûⁿ sī tī Sūi-sū ê Genève. Chit 4 ê tiâu-iok lóng kap jîn-tō gī-tê ū tī-tāi, Sūi-sū-lâng Henri Dunant khoàⁿ-tio̍h 1859 nî Solferino Chiàn-cheng ê chân-jím liáu-āu, chū-án-ne khai-sí tshui-sak tio̍h chhiam-sú chit-ê kong-iok. 4 ê tiâu-iok--ni̍h ū kui-tēng kìⁿ-nā chhiam-sú ê kok-ka, lóng tio̍h tī in kok-lāi chè-tēng hoat-lu̍t, kā ûi-hoán Genève Kong-iok ê lâng tòng-chò choē-hoān lâi chhú-hoa̍t. Kong-iok ê loē-iông lia̍t tiàm ē-kha: Tē-it Genève Kong-iok "Ūi-tio̍h Beh Kái-siān Chiàn-tiûⁿ Téng-koân Tio̍h-s ...

                                               

Kok-ka hoān-chōe

Kok-ka hoān-chōe, ia̍h-sī chèng-hú hoān-chōe, sī kóng kok-ka ki-koan, koaⁿ-liâu kap chèng-tī jîn-bu̍t lī-iōng tī chèng-hú thé-hē lāi ê chit-koân só͘ chìn-hêng ê hoān-chōe hêng-ûi.

                                               

Pek-hāi

Pek-hāi sī jīm-hô lâng ia̍h-sī jīm-hô thoân-thé tī bó͘ chi̍t ê siā-kûn lāi-bin siū-tio̍h ê giâm-tiōng ê bô-pêng-téng ê tùi-thāi, pau-hâm giâm-tiōng ê kî-sī, bô-chèng-tong ê siā-hoē kui-hoān, í-ki̍p chē-chē khoán ê pō-le̍k. Pek-hāi goân-chū siā-hōe tùi pī-pek-hāi-chiá ê lī-ek chhiong-tu̍t. Tī chéng-cho̍k-chú-gī, sèng-pia̍t-chú-gī téng-téng phian-kiàn pī si̍t-hêng ia̍h-sī lia̍t-ji̍p hoat-lu̍t lāi-bīn, chiū kò͘-sêng pek-hāi.

                                               

Sin-bûn chū-iû

Sin-bûn chū-iû sī chèng-hú thàu-kòe hiàn-hoat ia̍h siong-koan hoat-lu̍t tiâu-bûn pó-chiong pún-kok kong-bîn ê giân-lūn, kiat-siā kap sin-bûn chhut-pán-kài chhái-hóng, pó-tō, chhut-pán, hoat-hêng téng chū-iû koân-lī.

                                               

Sí-hêng chûn-hùi būn-tê

Sí-hêng chûn-hùi būn-tê sī koan-î sí-hêng ê chûn-sio̍k kap hùi-tû ê cheng-gī-sèng thó-lūn. Sí-hêng sī pak-toat sèⁿ-miā ê hêng-hoa̍t, sī kok-ka kin-kì hoat-lu̍t só͘ pī hù-ú ê khoân-le̍k. Sí-hêng ê chûn-hùi chèng-chhek ta̍k-só͘-chāi bô-kāng, chhin-chhiūⁿ Au-bêng kap i-ê sêng-oân-kok kin-kì Au-chiu Liân-bêng Ki-pún Khoân-le̍k Hiàn-chiong tē-jī-tiâu bêng-tēng kìm-chí chip-hêng sí-hêng. Tī Bí-kok, 32-ê chiu, liân-pang chèng-hú kap kun-tūi pó-liû sí-hêng, kî-thaⁿ chiu kap Washington, D.C. í-keng hùi-tû sí-hêng.

                                               

世界人權宣言

Bat ū lâng hoan-siá chò Hō-ló-ōe: 1998年阮koh kā 世界人權宣言翻寫做台羅,寄去聯合國鄭雅怡,1998。 Góa chai iū-koh ū pa̍t lâng mā ū hoan-e̍k. M̄-koh chhin-chhiūⁿ lóng bô tah--chhut-lâi. A-giâu 06:59, 30 Nov 2004 UTC

                                               

種族主義

種族主義 是一種信念,掠講有的種族抑是族群比別的較好,有這款信念的人號做種族主義者。 人類四常會共人分做無仝的群體,分拆的標準,捷捷是真明的外表款式,比論:皮膚的色水等等,毋過按呢來共人分做無仝的群體並無定著就是種族主義,種族主義所主張的,是人類中間的群體,有較好佮較禾黑的精差佇咧,甲若種族是攏對伊的祖公仔所遺傳來的,種族主義就會共這部份人看做較好,另外的人因端獨獨是人因的祖先無相相同。 科學家一般的認為種族是對佇一个所在長時間徛起的家族所生湠來的,毋過,攏總的人種中間是會當互相配合生出後裔的,也按呢有的科學家無相信種族是一項科學事實,人因的理由是逐个個人佮個人本身嘛有足大的精差佇咧,閣若看 ...

                                     

ⓘ Jîn-koân

  • Moerdijk Hô - lân - bûn: Moerdijk sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 36822 lâng.
  • Eersel Hô - lân - bûn: Eersel sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 182620 lâng.
  • Breda Hô - lân - bûn: Breda sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 180420 lâng.
  • Zundert Hô - lân - bûn: Zundert sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 21555 lâng.
  • Berkelland Hô - lân - bûn: Berkelland sī Hô - lân Gelderland Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 44.575 lâng.
  • Uden Hô - lân - bûn: Uden sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 41013 lâng.
  • Oirschot Hô - lân - bûn: Oirschot sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 18016 lâng.
  • Boxmeer Hô - lân - bûn: Boxmeer sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 28098 lâng.
  • Roosendaal Hô - lân - bûn: Roosendaal sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 76959 lâng.
  • Bergeijk Hô - lân - bûn: Bergeijk sī Hô - lân Pak - Brabant Séng ê chi t - ê ki - chân chèng - koân Choân siâⁿ jîn - kháu 18279 lâng.
Koân-lī lêng-le̍k
                                               

Koân-lī lêng-le̍k

Koân-lī lêng-le̍k, tī bîn-sū-hoat tiong, kóng ê sī ē-tàng hiáng-siū koân-lī kap hū-tam gī-bū ê lêng-le̍k. Hiáng-iú koân-lī lêng-le̍k ê lâng, hō-chò koân-lī chú-thé, ē-tàng pun chò chū-jiân-jîn kap hoat-jîn.

Pa-se Koân-phiâⁿ
                                               

Pa-se Koân-phiâⁿ

Pa-se Koân-phiâⁿ sī Lâm Bí-chiu tang-pō͘ Pa-se kéng-lāi ê chi̍t tōa tè koân-phiâⁿ. Chóng bīn-chek 500-gōa bān pêng-hong kong-lí, i sī thong-sè-kài tē-it tōa koân-phiâⁿ. Bīn-chek chiàm Pa-se kok-thó͘ ê chi̍t-pòaⁿ í-siōng, 80% ê Pa-se jîn-kháu iā tòa tī-leh chia. Pa-se Koân-phiâⁿ lâm-pêng koân ah pak-pêng kē, pêng-kin hái-poa̍t tī 500 chì 800 kong-chhioh tiong-kan.

Kong-bîn put ho̍k-chiông
                                               

Kong-bîn put ho̍k-chiông

Kong-bîn put ho̍k-chiông sī tī hiàn-chèng thé-chè hā, chhú-î chió-sò͘ tē-ūi ê kong-bîn piáu-ta̍t ī-gī ê chi̍t chióng hong-sek, sī chi̍t chióng hoán-tùi ê chèng-tī khoân-lī.

                                               

Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân

Phó͘-sè Giân-gú-khoân Soan-giân sī 1-hūn chhui-sak giân-gú-khoân ê kok-chè bûn-kiāⁿ, iû-kî chù-tiōng kiông-beh choa̍t-chéng ê giân-gú ê khoân-lī. Chhiam-miâ chi-chhî chit-hūn soan-giân--ê ū Unesco, sè-kài kok-tē ê PEN Club, kap chin-chē NGO.

Su-sióng ê chū-iû
                                               

Su-sióng ê chū-iû

Su-sióng ê chū-iû sī kò-jîn thang chhî-iú hām pa̍t-lâng bô-kāng khoán su-sióng ê chū-iû jîn-koân. Su-sióng ê chū-iû sī jîn-koân siāng ki-pún ê cho͘-sêng pō͘-hūn, pau-hâm giân-lūn ê chū-iû kap sin-bûn ê chū-iû téng-téng.

Thui-kóng Phó͘-thong-ōe
                                               

Thui-kóng Phó͘-thong-ōe

Thui-kóng Phó͘-thong-oē sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú tī Tiong-kok tāi-lio̍k choè ê sài kok-chióng chhiú-toāⁿ tui-kóng Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí ê tāi-chì. Kin-á-ji̍t Tiong-kok toā-pō͘-hūn ê muî-thé bē khíng sài "Hàn-gí hong-giân" lâi pò͘-im, to̍k-to̍k ē khíng sài "Phó͘-thong-oē". Chin chē ê Tiong-kok lâm-hong ê lâng bē bat kóng ka-kī ê bó-gí.

                                               

人權

聯合國佇1948年發表"世界人權宣言" ,這是一套人權的標準,是專工咧比較各國政府、各組織團體佮每一个人對互相之間的行為,按怎來相處佮包容的,世界人權宣言提出一个概念: 佇功能域內的人權是普遍存在的,不可分割的,自出世就已經俱備的。 世界人權宣言明確限制國家的行為,國家對公民的義務雙層的含義,嘛包括權利在內。 世界人權宣言的主要內容路尾ôan-á增加二本俱備法律約束力的公約: 公民佮政治權利國際公約 1989年生效 國際刑事法庭羅馬法規2002年生效

                                               

日內瓦公約

聯合國人權高頂委員會 - 國際人權的資源 Law-Ref.org 所公布的日內瓦公約 - 有引摘佮和別的文件的連結。 赤十字佮日內瓦公約 日內瓦公約的簽署國法語文件 - 瑞士是現此時的的條約受託者, 約其略60个國際條約佮逐个條約的簽署國的名單 法語,另外有資料庫。 日內瓦公約的參考紹介 公約的文字內容 來源: ICRC 1949 Conventions and 1977 Protocols 來源: Society of Professional Journalists 英文版的日內瓦公約受託者報告.PDF Advocacy & Intelligence Index For POWs-MIAs Archives 對瑞士檔案製作的。 日內瓦公約佮附加協議的簽署國

Users also searched:

...