Back

ⓘ Ki-su̍t - Ki-su̍t, Ki-su̍t-ha̍k, hun-sek, Bú-su̍t, Hâng-khong-su̍t, 1702 nî kho-ha̍k, Nano-ki-su̍t, Hân-kok Kho-ha̍k Ki-su̍t-īⁿ, Jiû-su̍t, Bàn-bà, Na̋i-lóng ..
                                               

Ki-su̍t

Ki-su̍t sī chí só͘-ū ê ke-si kap têng-sū. Ki-su̍t pau-hâm chai-iáⁿ án-choáⁿ khòng-chè khoân-kéng kap chin-chiàⁿ chò kaù ê thêng-tō͘; kū-thé ê hāng-bo̍k ū ke-si, hong-hoat, ham châi-liāu. Ki-su̍t khah sù-siông ê ì-hâm sī ēng lâi piáu-sī jîn-lūi khòng-chè chū-jiân ê châi-tiāu. Ki-su̍t mā ē-tit ēng tī khah choan-bûn ê hoān-ûi, pí-lūn kóng "tiān-náu ki-su̍t", "i-liâu ki-su̍t". Toè kho-ha̍k kiâⁿ ê sian-chìn ki-su̍t ū sî-chūn hō chò kho-ha̍k ki-su̍t. Ki-su̍t tiāⁿ toè sî-kan leh chìn-pō͘; m̄-koh nā ki-pún siat-si chhut būn-tê, ki-su̍t mā ē tò-thoè-lu.

                                               

Ki-su̍t-ha̍k

Ki-su̍t-ha̍k, mā hō ki-su̍t, ia̍h kho-ki, siāng kán-tan ê hêng-sek sī hoat-tián kiam lī-ēng ki-pún ke-si. Nā sī chiàu Jacob Bigelow tī 1829 nî ê tēng-gī, thang kóng ki-su̍t-ha̍k sī chi̍t kóa kang-gē ê goân-lí, kòe-têng, kap hō-miâ-hoat, te̍k-pia̍t sī koan-hē tio̍h tùi kho-ha̍k ê èng-iōng, ē-tàng tùi siā-hōe sán-seng lī-ek--ê.

                                               

Ki-su̍t hun-sek

Ki-su̍t hun-sek sī chí gián-kiù kòe-khì kim-iông chhī-tiûⁿ ê chu-sìn lâi ī-chhek kè-siàu ê chhu-sè kap koat-tēng tâu-chu ê chhek-lio̍k. Sûn lí-lūn siōng, ki-su̍t hun-sek chí khó-lī chhī-tiûⁿ ia̍h kim-iông kang-kū chiâⁿ-si̍t ê kè-siàu hêng-ûi, tī ká-siat i-ê kè-siàu ē hoán-èng só͘-ū tī tâu-chu-chiá keng-iû kî-thaⁿ koán-tō chai-iáⁿ chêng ê só͘-ū siong-koan in-sò͘ ê chiân-tê chi-hā. Ki-su̍t hun-sek ê ki-pún sìn-gióng kiàn-li̍p chāi "le̍k-sú ê put-toān têng-ián", pēng chhì-tô͘ chioh-iû tōa-liōng ê thóng-kè chu-liāu lâi ī-chhek hâng-chêng cháu-sè.

                                               

Bú-su̍t

Bú-su̍t, he̍k-chiá bú-gē, bú-tō, kek-tò͘-ki, sī lī-iōng ki-thé, léng-peng-khì ia̍h-sī bú-khì lâi hō͘-siong kēng-ki pí-piàⁿ ê ki-su̍t. Chêng-chiá ê lōe-iông sī toàn-liān sin-thé ta̍k-ê pō͘-ūi lâi kong-kek tùi-chhiú; hō͘-chiá sī ūn-iōng to, chhiuⁿ, kùn, kiàm, sut-á, pio, thûi, mâu, keng téng-téng léng-peng-khì ûi-chú. Bú-su̍t sui-jiân sī hō͘-siong kek-tò͘ ê ki-su̍t, m̄-koh siu-si̍p bú-su̍t tû-liáu the̍h-lâi kek-tò͘, ha̍k-si̍p ê goân-in iā ū khó-lêng sī beh hông-ōe kap kēng-sài.

                                               

Hâng-khong-su̍t

Hâng-khong-su̍t sī koan-hē tio̍h khong-khì lāi hui-hêng ki-hâi ê gián-kiù, siat-kè, kap seng-sán, koh ū chhau-chok tāi-khì-chān lāi hâng-khong-ki kap hóe-chìⁿ ê ki-su̍t.

                                               

1702 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1702 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                     

ⓘ Ki-su̍t

  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1899 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1803 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1801 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1838 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1748 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1760 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1816 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1734 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ
                                               

Nano-ki-su̍t

Nano-ki-su̍t, 1 chì 100 nm toā ê ha̍k-kho-kài kho-ha̍k léng-he̍k, choan-bûn gián-kiù mi̍h tī hit ê toā-sè ê te̍k-sû hiān-siōng kap èng-iōng-te̍k ê chhau-chok. Nano goân-thâu sī Hi-lia̍p-gí νᾶνος, ì-sù sī "é-á". Tī nato-ki-su̍t lāi só͘ chhù-lí ê hē-thóng pau-koat liáu bu̍t-lí-ha̍k, hòa-ha̍k, kap seng-bu̍t-ha̍k, kap in ê chéng-ha̍p.

Hân-kok Kho-ha̍k Ki-su̍t-īⁿ
                                               

Hân-kok Kho-ha̍k Ki-su̍t-īⁿ

Hân-kok Kho-ha̍k Ki-su̍t-īⁿ sī chi̍t keng khiā tī Hân-kok Tāi-tiân Kóng-he̍k-chhī ê kong-li̍p gián-kiù-hêng chong-ha̍p tāi-ha̍k; tī 1971 nî iû Hân-kok chèng-hú sêng-li̍p.

Jiû-su̍t
                                               

Jiû-su̍t

Jiû-su̍t sī chi̍t chióng Ji̍t-pún ê thoân-thóng bú-su̍t; tiong-sim cheng-sîn sī pī-bián tùi-hong ê kong-kek le̍k-liōng, tian-tò kā chia-ê le̍k-liōng choán-hoà chò chè-ho̍k te̍k-jîn ê ki-su̍t. Hiān-tāi ê jiû-tō kap ha̍p-khì-tō lóng sī ùi jiû-su̍t ián-piàn kò-lâi ê.

Bàn-bà
                                               

Bàn-bà

Bàn-bà chng tī chū-tōng-chhia thâu-pō͘ he̍k-chiá bóe-pō͘, kha̍p-chhia sî khó siu pī-chìn chi hāu, kiám-bián chhia-sin sún-siong. Bán-bà khí-chho͘ í kǹg-thih se̍k-ê, jiân-āu chiām-chiām kái iōng Sok-ka téng kî-tha khin-chit kim-sio̍k bu̍t-liāu, kî-tiong iū í sok-ka ûi chú-iàu. Tû-liáu bàn-bà chi-goā, khah-chhia kap o̍at-iá-chhia iáu tī thâu bóe ka chng hông hō͘ kè siang-tāng pó-hō͘, pī-bián kho̍k tiong sún-siong.

Na̋i-lóng
                                               

Na̋i-lóng

Na̋i-lóng sī chi̍t lūi ha̍p-sêng ê chū-ha̍p-bu̍t, sī DuPont kong-si ê Wallace Carothers tī 1935 nî khai-hoat. Nylon tī hoà-ha̍k-siōng sī amide ê chu-ha̍p, sǹg polyamide ê chi̍t khoán.

Sonar
                                               

Sonar

Sonar sī 1 chióng lī-iōng siaⁿ-im tī chúi--nih thoân-pò ê ki-su̍t, ēng lâi kiâⁿ-chûn iah sī cheng-chhek pa̍t chiah chûn-chiah. Sonar ū chú-tōng kap pī-tōng 2 chióng.

Sò͘-ūi Mi̍h-kiāⁿ Sek-pia̍t-hō
                                               

Sò͘-ūi Mi̍h-kiāⁿ Sek-pia̍t-hō

Sòo-má Mi̍h-kiāⁿ Sek-pia̍t-hō, lio̍k-siá DOI, sī chi̍t chióng ēng-lâi phiau-sī tiān-chú bûn-kiāⁿ téng mi̍h-kiāⁿ ê bûn-jī lia̍t.

Tungsten-kǹg
                                               

Tungsten-kǹg

Tungsten-kǹg he̍k O͘-kǹg, hun-chú-sek siá WC he̍k W 2 C, sī hâm-ū tungsten kap thoàⁿ ê hòa-ha̍k-bu̍t, kap titanium carbide sio-siâng. In-ūi i ê tēng-tō͘ hui-siông koân, tiāⁿ hō͘-lâng the̍h-lâi tāi-thè soān-chio̍h chò chhiat-siah ê kang-kū, géng-bôa-châi, kap bearing. O͘-kǹg mā in-ūi i ê nāi-bôa-sèng hō͘-lâng sú-iōng lâi chò chhiú-pió-toà kap kiat-hun chhiú-chí.

VHS
                                               

VHS

VHS sī Iáⁿ-phìⁿ Ka-iōng Hē-thóng ê Eng-gí lio̍k-siá, sī chi̍t khoán lio̍k-iáⁿ-tòa ê chè-chō phiau-chún, sī Ji̍t-pún kong-si JVC tī 1970 nî-tāi khai-hoat--ê.

                                               

技術

技術 是指所有的家私佮程序,技術包含知影按怎控制環境佮真正做到的程度;具體的項目有家私、方法和材料,技術較四常的意涵是用來表示人類控制自然的才調,技術嘛會得用佇較專門的範圍,比論講"電腦技術"、"醫療技術",對科學行的先進技術有時陣號做 科學技術 ,技術定綴時間咧進步;毋過若基本設施出問題,技術嘛會倒退攄。

                                               

收音機

拉吉歐 ,是日本人對英語radio的翻譯音了後傳來臺灣。嘛有人共叫做 收音機 ,是一種無線傳送信號的機器,若一般講"拉吉歐",是指接收的機器較濟,技術的用詞是"放送","拉吉歐放送"抑是"廣播",拉吉歐傳送的信息主要是聲音,傳送的方式是共頻率較下過看會著的光線的電子波,透過調變控制,來傳出無仝的信號。 頭前講的電子波是用電磁場振動的方式,通過空氣佮曠闊的空間來傳送的,伊本身無需要另外的媒介,資訊因為電波的某一寡性質比論講chín-pak佮頻率,經過調變產生有系統的變化,達成接載無仝的信息的目的,拉吉歐放送的電波若傳來佇電導體接收的機器的主要部份,振動的電磁場就會引起導體內底的交流電變化,這電流會當閣進一步轉換做音聲或者是別項帶資訊的信號,以上就是拉吉歐的基本原理。

                                               

番仔火

番仔火 是一枝一枝起火的家私,用一擺著擲掉,番仔火通常佇賣薰的店抑是仔店買會著,番仔火罕得孤一枝買,攏裝規盒抑是一只一只咧賣,番仔火枝有幼幼的柴枝做的,嘛有軟紙枝做的,佇其中一爿頂頭有糊一層會起火的物質,通常是含磷的物質,這重起火的物質若去鑢著適當的表面,著會因為相鑢的熱來著火起來。 干焦佇特殊的表面鑢才會著的番仔火號做 安全番仔火 ;佇任何粗糙表面鑢著會著的叫做 凊彩鑢番仔火 strike-anywhere matches。 參考ライタ-lài-tah。

Users also searched:

...