Back

ⓘ Tó-sū - Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ, Okinawa Tó, Hiong-káng-tó, Borneo, Caroline Kûn-tó, Cook Kûn-tó, Crete, Falkland Kûn-tó, Faroe Kûn-tó, Hispaniola, 臺 ..
                                               

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, he̍k-chiá Phêⁿ-ô͘ Lia̍t-tó, sī tī Tâi-oân Hái-kiap téng ê chi̍t tīn kûn-tó. Tang-pêng bīn 50 kong-lí sī Tâi-oân-tó, sai-pêng bīn 140 kong-lí sī Au-A Tāi-lio̍k. Kûn-tó lóng-chóng ū 90-ê tōa-tōa-sè-sè ê tó-sū, chóng biān-chek tāi-iok 128 pêng-hong kong-lí. Choân-kéng lē-sio̍k tī Phêⁿ-ô͘-koān koán-hat, sī Tâi-oân ê tē-it tōa lī-tó.

                                               

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ iah sī Ko-hiông Sū-kiāⁿ sī 1979 nî 12 go̍eh chhe 10 hoat-seng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chèng-tī sū-kiāⁿ.

                                               

Okinawa Tó

Okinawa Tó he̍k Okinawa pún-tó, sī Liû-kiû Kûn-tó Okinawa Kûn-tó ê chi̍t lia̍p tó-sū, iā sī Liû-kiû Kûn-tó biān-chek siōng-tōa ê tó-sū.

                                               

Hiong-káng-tó

Hiong-káng-tó sī Hiong-káng chú-iàu ê tó-sū, bīn-chek 78.4 km 2, sī Hiong-káng ê siong-gia̍p-khu, chham Kiú-liông chi-kan ū Victoria Káng. Hiong-káng-tó hun 4-ê khu, Tiong Se Khu, Wan Chai Khu, Tang Khu, Lâm Khu

                                               

Borneo

Borneo sī sè-kài tē 3 tōa tó, bīn-chek lóng-chóng ū 743330 km², tē-lí-siōng sio̍k-tī Tang-lâm-a. Borneo tiàm-tī Má-lâi lia̍t-tó kap Ìn-nî ê tiong-ng. Chèng-tī-siōng pun-chò Ìn-nî, Má-lâi-se-a, kap Brunei 3-kok ê léng-thó͘.

                                               

Caroline Kûn-tó

Caroline Kûn-tó tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘, Sin Guinea ê pak-pêng. Kûn-tó tōa-hūn sio̍k Micronesia Liân-pang, chi̍t pō͘-hūn sī Palau.

                                               

Cook Kûn-tó

Cook Kûn-tó, tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê New Zealand i-lāi-tē. 1965 nî 8 goe̍h 4 hō khai-sí si̍t-si chū-tī. Hām New Zealand chi-kan ū chū-iû kiat-ha̍p ê chèng-tī koan-hē.

                                               

Crete

Crete sī Hi-lia̍p ê tē-it toā tó-sū, só͘-chāi tī Tē-tiong-hái, bīn-chek 8336 km², siú-hú kap tē-it toā to͘-chhī sī Iraklion. Tī kó͘-chá-sî, Crete sī Minos bûn-bêng ê tiong-sim. Kin-á-jit Crete pìⁿ-chò Tē-tiong-hái ê koan-kong-khu.

                                               

Falkland Kûn-tó

Falkland Kûn-tó sī Liân-ha̍p Ông-kok tī lâm Tāi-se-iûⁿ ê 1-ê hái-gōa niá-thó, kīn Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k bóe-liu. Argentina kú-tn̂g í-lâi jīn-ûi sī in ê niá-thó, kiò i hō-chò Islas Malvinas. 1982 nî 2 kok ūi che kau-chiàn, Argentina chiàn-pāi.

                                               

Faroe Kûn-tó

Faroe Kûn-tó tiàm-tī pak Tāi-se-iûⁿ, tī Scotland, Peng-tó kap Lo̍k-ui-kok tiong-kan. Tan-be̍h ê 1-ê hái-gōa chū-tī-khu. Kó͘-chá Viking-lâng ê si̍t-bîn-tē.

                                               

Hispaniola

Hispaniola sī Antilles Kûn-tó tē-2 tōa ê tó-sū, tī Cuba khah tang ê ūi-tì. I pak ū Tāi-se-iûⁿ, lâm ū Caribe-hái, tang ū Puerto Rico. Sai-pêng 3-hun-chi-1 sī Haiti-kok; tang-pêng 3-hun-chi-2 sī Dominic Kiōng-hô-kok. Í-chá ê Taíno Arawak goân-chū-bîn kiò chit-ê tó hō-chò Quisqueya Kiskeya, Ayiti, a̍h-sī Bohio. Christopher Columbus ê chûn-tūi tī 1492 nî lâi kàu hia, kè-tńg-nî siat Se-pan-gâ tī "Sin Sè-kài" ê thâu-1-ê si̍t-bîn-tē. In kā chit-ê tó hō 1-ê Ki-tok-kàu miâ, kiò-chò Santo Domingo. Hoat-kok-lâng hóng chit-ê miâ kiò i chò Saint-Domingue. Ayiti chit-ê miâ āu--lâi pìⁿ-chiâⁿ Haiti-kok ê ...

                                               

Kek-lîm-lân

Kek-lîm-lân sī Tan-be̍h Ông-kok ê chi̍t ê chū-tī hêng-chèng-khu, tī Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan, tī Pak-ke̍k Kûn-tó ê tang-pêng. Sui-jiân chū-jiân tē-lí sī Pak Bí-chiu tāi-lio̍k ê chi̍t pō͘-hūn, m̄-koh Kek-lîm-lân tn̂g-kî í-lâi lóng hām Au-lô-pa tī chèng-tī kap bûn-hòa ū koh-khah chhim ê liân-kiat. Kek-lîm-lân ê tōa-pō͘-hūn ki-bîn sī Inuit, in-ê chó͘-sian chú-iàu sī 13 sè-kí khai-sí ùi Ka-ná-tāi tāi-lio̍k poaⁿ-sóa kòe-lâi--ê. Kek-lîm-lân sī thong sè-kài siāng tōa ê tó-sū O͘-sú-to-lá-lí-ah kap Lâm-ke̍k lóng pí Kek-lîm-lân tōa, m̄-koh it-poaⁿ pī khòaⁿ chò sī tāi-lio̍k. Kek-lîm-lân ...

                                               

Kim-mn̂g-koān

Kim-mn̂g-koān, kòe-khì sio̍k-î Hok-kiàn Tâng-oaⁿ-kōan kóan-ha̍t, Bîn-kok 4 nî to̍k-lı̍p siat kōan. Hiān-chú-sî, Kim-mn̂g-kōan kah Liân-kang-kōan pêⁿ-pêⁿ sio̍k Tiong-hôa-bîn-kok kóan-ha̍t. Tiong-hôa-bîn-kok Hok-kián-séng séng-chèng-hú siat-tī Kim-mn̂g.

                                               

Madagascar

Madagascar Kiōng-hô-kok tī sai Ìn-tō͘-iûⁿ. I hām Hui-chiu tāi-lio̍k tang-lâm keh 1 tiâu Mozambique Hái-tō. Siāng kīn ê kok-ka sī tiàm-tī hái-tō ê Comoros. Hái-tō koh kòe sī Tanzania. Madagascar-tó sī sè-kài tē-4-tōa ê tó-sū, tó-siōng ū sè-kài 5% ê seng-bu̍t chéng, kî-tiong 80% pa̍t-ūi bô--ê. Madagascar ê gí-giân Magalasy sio̍k-î Lâm-tó-gí-hē.

                                               

New Guinea

Guinea khu-pia̍t-ia̍h lia̍t chhut miâ chhin-chhiūⁿ ê bûn-chiuⁿ. New Guinea sī sè-kài tē-2-tōa ê tó-sū, tī Ò-chiu ê pak. Sai-pêng sī Ìn-nî thóng-tī ê léng-thó, tang-pêng sī Papua New Guinea-kok. Chit-ê miâ sī Au-chiu kiâⁿ-chûn-lâng hō--ê, in kám-kak New Guinea-lâng sêng Hui-chiu Guinea-lâng. 7000 nî-chêng New Guinea iáu-sī hām Ò-chiu kāng 1 tè tāi-lio̍k hō-chò Sahul, āu--lâi im tōa-chúi seⁿ 1-ê Arafura-hái kap Torres Hái-kiap chhut-lâi.

                                               

Newfoundland

Chit-phiⁿ sī teh siá Canada hō-chò chit-ê miâ ê tó-sū. Nā beh chhōe Newfoundland ê pa̍t-chióng ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Newfoundland khu-pia̍t-ia̍h. Newfoundland sī Pak-bí-chiu tang-pak hái-hoāⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. I sī Canada Newfoundland kap Labrador Séng ê chi̍t-pō͘-hūn. Newfoundland tiàm-tī Saint Lawrence Hô ê hái-kháu, sai-pêng ê Belle Isle Hái-kiap lâu-kòe i kap Labrador Poàn-tó chi-kan, á lâm-pêng ū Cabot Hái-kiap kā i hâm Breton Hái-phīⁿ Tó keh-khui. Viking-lâng tī kong-goân 1000-nî chó-iū ê sî-chūn bat lâi-kòe Newfoundland; he sī Europa-lâng thâu-chi̍t-kái lâi kàu Bí-chiu. Newfoundland ...

                                               

Sicilia

Sicilia sī Tē-tiong-hái thōng toā ê tó-sū, sio̍k tī Italia. Koaⁿ-hong gí-giân Italia-gí lia̍h-chāi-goā, toā-pō͘-hūn ê Sicilia-lâng mā kóng Sicilia-gí.

                                               

Timor

Timor sī Má-lâi lia̍t-tó kî-tiong 1-ê. Bīn-chek 30.777 km². Timor sī Sió Sunda Kûn-tó tang-tiong siāng tōa koh siāng tang-pêng ê tó. Pak hái-hōaⁿ oá Ombai Hái-kiap kap Wetar Hái-kiap. Hām Australia tiong-kan keh 1 ê Timor-hái. Tang-pêng sī Tang Timor-kok, sai-pêng tōa-pō -hūn sī Ìn-nî Tang Nusa Tenggara chit-ê séng ê 1 pō -hūn.

                                               

Tâi-oân

Tâi-oân sī óa Thài-pêng-iûⁿ sai-hōaⁿ chi̍t kûn tó-sū cho͘-sêng ê chèng-tī si̍t-thé, kap Tiong-kok keh chı̍t-tiâu O͘-chúi-kau. I koh hō-chòe Formosa, sī àn Phû-tô-gâ-gú Formosa lâi--ê, ì-sù sī "Bí-lē ".

                                               

Ài-ní-lân (tó)

Ài-ní-lân-tó sī Au-chiu sai-pêng ê 1 ê tó-sū, pí Britain koh-khah óa sai. Téng-kôan ū 2 ê pō -hūn: Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê Pak Ài-ní-lân.

                                               

Åland Kûn-tó

Åland Kûn-tó, tiàm-tī Pe̍h-hái ê kûn-tó, chú-iàu gí-giân kóng Sūi-tián-gí, chèng-tī sion̄g sī Hun-lân siāng sè ê séng, hêng-chèng siōng ū chū-chú, chèng-tī tiong-li̍p ê tē-ūi, hoat-lu̍t kui-tēng chū-bîn bián chò Hun-lân ê peng.

                                               

臺灣

臺灣西與西北臨黑水溝,距歐亞大陸(主要係佮福建)的海岸平均差大約200公里,臺灣黑水溝上狹之處為新竹縣到大陸福建省平潭島,直直算差打約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島對看;東北隔海與琉球群島對看;西南邊為南海,距中國大陸廣東省海岸直算大約差300公里;東邊為太平洋,佮日本沖繩縣與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽佮菲律賓群島相鄰。佇西太平洋由千島群島、日本、琉球群島、臺灣、菲律賓的一瓜島嶼所形成的島弧花綵列島中,咱臺灣嘟好佇勒中心的位置。由地緣政治理論上來看,臺灣係東北亞與東南亞交會的所在,係亞太經貿運輸佮戰略的重要地區。 今仔臺灣所使用的時區係東經120度的UTC+8時區。

                                     

ⓘ Tó-sū

  • Yagazi Tó 屋我地島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Hamahiga Tó 浜比嘉島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Senaga Tó 瀬長島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Noho Tó 野甫島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó Iheya Izena Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Iheya Tó 伊平屋島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó Iheya Izena Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Tuken Tó 津堅島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Henza Tó 平安座島 sī Liû - kiû Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Sesoko Tó 瀬底島 sī Okinawa Kûn - tó pak - pō ê chi t lia p tó - sū
  • Yakabi Tó 屋嘉比島 Hô - ló - ōe tha k Ok - ka - pí - tó sī Liû - kiû Okinawa Kerama Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
  • Minna Tó 水納島 sī Okinawa Kûn - tó ê chi t lia p tó - sū
                                               

Tó-sū Thiⁿ Kng

Tó-sū Thiⁿ-kng sī Tâi-oân im-ga̍k thoân-thé Bia̍t-hóe-khì Ga̍k-thoân ūi-tio̍h Thài-iông-hoe Ha̍k-ūn só͘ chhòng-chok ê Tâi-oân-koa chok-phín. Āu-lâi, FIRE EX. koh kā chit siú koa-khek ê pán-koân thê-kiong hō ha̍k-seng chū-iû sú-iōng; ha̍k-seng mā kā Tó-sū Thiⁿ Kng hoan-e̍k chò Hoâ-gí, Eng-gí kah Ji̍t-gí 3 khoán pán-pún. Tī 2015 nî 6 goe̍h 27 ji̍t, chit siú koa ê iô-kún-pán tit-tio̍h Tē 26 Kài Kim-khek-chióng 金曲獎--ê Choè-ka Nî-tō͘ Koa-khek Chióng.

Lalu Tó
                                               

Lalu Tó

Lalu Tó sī Tâi-oân Ji̍t-goa̍t-thâm tiong ê 1 ê sió-tó. Í-chá sī Thao-cho̍k-lâng khiā-khí ê 1 ê só -chāi, mā sī in ê chó -lêng Paclan ê só -chāi. Lalu-tó tī Chheng-tiâu sî-tāi mā hō͘-chò Chu-á-sū 珠仔嶼, Chu-á-soaⁿ; 19 sè-kí ê Eng-bûn bûn-hiàn hoan-e̍k chò Pearl Islet. Ji̍t-pún sî-tāi kái miâ chò Tamasima Gio̍k-tó. Chiàn-āu Tiong-hôa Bîn-kok koh kā kái chò Kong-hôa-tó 光華島. 1999 nî 921 Tōa Tē-tāng hoat-seng liáu-āu, kái tńg khì goân-miâ, hàn-jī siá 拉魯島.

Baffin Tó
                                               

Baffin Tó

Baffin Tó sī Canada pak-pō ê tó-sū, sio̍k-tī Nunavut léng-thó. I ê bīn-chek ū 507.451 pêng-hong kong-lí, sī Canada thōng toā ê tó-sū, choân sè-kài pâi tē-5 toā. Baffin Tó 2004-nî ê jîn-kháu ū 11.000 lâng. Nunavut ê hú-siâⁿ Iqaluit tiàm tī tó ê lâm-hoāⁿ.

Breton Hái-phīⁿ Tó
                                               

Breton Hái-phīⁿ Tó

Breton Hái-phīⁿ Tó sī Pak-bí-chiu Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ ê chi̍t-ê tó-sū. Phó -thong-sî kan-taⁿ kóng Breton Hái-phīⁿ niā-tiāⁿ. I sio̍k-tī Canada Nova Scotia Séng, kap Nova Scotia pún-thó tiong-ng hō Canso Hái-kiap keh--khui.

Edward Ông-chú Tó
                                               

Edward Ông-chú Tó

Edward Ông-chú Tó sī Canada bīn-chek thōng sè, lâng mā thōng chió ê séng. I sī tiàm tī Saint Lawrence Hái-oan ê tó-sū, tī Nova Scotia ê pak-pêng kap New Brunswick ê tang-pêng. Edward Ông-chú Tó ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Charlottetown.

Galápagos Kûn-tó
                                               

Galápagos Kûn-tó

Galápagos Kûn-tó sī 1-cho͘ tī Thài-pêng-iûⁿ ê kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu sai-hōaⁿ iok-lio̍k 1.000 km hn̄g, chèng-tī-siōng sio̍k-î Ecuador koán-hat. Kûn-tó pau-koah 13-lia̍p hóe-soaⁿ-tó kap kî-thaⁿ khah sè ê sió-tó. Hiah-ê hóe-soaⁿ iáu ū oa̍h-tōng. Galápagos Kûn-tó in-ūi Charles Darwin ê chìn-hòa-lūn tōa chhut-miâ.

Guam
                                               

Guam

Chóng-thóng: Barack Obama Thong-iōng gí-giân: Ji̍t-gí, Tagalog-gí Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gí, Chamoru-gí 163.941 2003 nî Hú-siâⁿ: Hagåtña Bi̍t-tō͘: 299/km² Jîn-kháu Siú-tiúⁿ governor: Felix Perez Camacho Bīn-chek: 549 km² pâi tē-202-ūi

Norfolk-tó
                                               

Norfolk-tó

2.128 2008 Jîn-kháu Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Burnt Pine Ông: Elizabeth II Koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gú Bīn-chek: 34.6 km² Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ Chief Minister: Andre Neville Nobbs Hêng-chèng-koaⁿ Administrator: Owen Walsh Bi̍t-tō͘: 61.1/km² Hú-siâⁿ: Kingston

Oahu
                                               

Oahu

Oʻahu, sī Hawaiʻi ê tē 3 tōa tó-sū, mā sī jîn-kháu siāng chē ê chi̍t-ê, Hawaiʻi siú-to͘ Honolulu tio̍h tī i-ê lâm-pêng hái-hoāⁿ.

O͘-khiu-hiong
                                               

O͘-khiu-hiong

O͘-khiu-hiong sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê hiong, tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Phô͘-chhân-chhī Bî-chiu-tó ê tùi-bīn, kin-á-ji̍t iû Kim-mn̂g-koān tāi-kóan.

Users also searched:

...