Back

ⓘ Tāi-lio̍k - Tāi-lio̍k, Au-A Tāi-lio̍k, Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, Hōe-gī, A-chiu tāi-lio̍k, Kū Tāi-lio̍k, Tiong-kok tāi-lio̍k, Bêng Si̍t-lio̍k, Au-chiu, Bí-chiu, 北美 ..
                                               

Tāi-lio̍k

Tē-lí-ha̍k ê tāi-lio̍k chí tē-kiû ê tōa tè tē. It-poaⁿ lâi kóng, 1 ê tāi-lio̍k tio̍h ū tōa ê bīn-chek, tē èng-kai tī chúi-bīn téng-koân, piⁿ-kài ài ū tē-lí siōng ê ì-gī. In-ūi bô kāng bûn-hoà, ha̍k-kho ū bô kāng-khoán ê phiau-chún, tàu-té ū kúi ê tāi-lio̍k pēng bô it-tēng. Ū lâng jīn-ûi ke̍k-ke ū 4~5 tè tāi-lio̍k; siōng phó -phiàn ê sò -bo̍k sī 6~7 ê. Siōng tōa ê cheng-gī khan-sia̍p tio̍h Europa/A-chiu kap Pak-bí-chiu/Lâm-bí-chiu. Khó-pí kóng, Europa kap A-chiu tiāⁿ-tiāⁿ hō lâng tòng-chò 1 ê Euro-a-chiu Eurasia. Lâm, pak Bí-chiu mā ū lâng jīn-ûi lóng sī kāng-ê Bí-chiu tāi-lio̍k. Hái-tó it- ...

                                               

Au-A Tāi-lio̍k

Au-A Tāi-lio̍k sī Au-chiu kap A-chiu ê ha̍p-chheng. Au-A Tāi-lio̍k ê chóng bīn-chek 5473.8 pêng-hong kong-lí, tī tē-lí-ha̍k sī tē-kiû piáu-bīn siōng-tōa ê tāi-lio̍k. Au-chiu kap A-chiu ê ōe-hun sī siā-hōe-ha̍k ê jîn-bûn le̍k-sú ê su-kiû. Ùi pán-khoài kò͘-chō lâi khòaⁿ, Au-A Tāi-lio̍k sī iû Au-A Pán-khoài, Ìn-tō͘ Pán-khoài, A-la-pek Pán-khoài kap Pak Bí-chiu Pán-khoài lâi kiōng-tông chó͘-sêng.

                                               

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k sī Tē-kiû siāng lâm-hong ê tāi-lio̍k. Lâm-ke̍k tiàm-tī hia. Lâm-ke̍k-iûⁿ pau tī goā-kháu. kā i pun chò 2 pêng. Che sī Tē-kiû bīn-téng siāng koâⁿ, siāng ta, hong siāng thàu, pêng-kin hái-poa̍t siāng koân ê só͘-chāi. 98% ê lio̍k-tē khàm peng. Bīn-chek ū 1400 bān km² khoah, sī tē 5 toā ê tāi-lio̍k. Bô kò͘-tēng ê jîn-ke tiàm hia khiā-khí. Kan-taⁿ sek-èng tong-tē khì-hāu ê si̍t-bu̍t kiau tōng-bu̍t ū-hoat-tō͘ seng-chûn, pau-koah khiā-gô, sò͘-pah-chióng.

                                               

Tāi-lio̍k Hōe-gī

Tāi-lio̍k Hōe-gī he̍k-chiá Tāi-lio̍k Gī-hōe sī Pak Bí-chiu Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē tī 1774 nî chì 1789 nî nî-kan chó͘-sêng ê liân-ha̍p hōe-gī. Tāi-lio̍k Hōe-gī sī lo̍h-bóe Bí-kok Kok-hōe ê chiân-sin.

                                               

A-chiu tāi-lio̍k

A-chiu tāi-lio̍k sī Au-a Tāi-lio̍k tang-pêng sio̍k A-chiu ê pō͘-hūn, kap Au-chiu tāi-lio̍k chi kan í Ural Soaⁿ-me̍h sio keh. Lâm-pêng kap Hui-chiu tāi-lio̍k sī keh tī Suez tē-kiap. Pún tāi-lio̍k sì-ûi ū Thài-pêng-iûⁿ, Pak-ke̍k-hái, Tē-tiong-hái, O͘-hái, Âng-hái, Bering Hái, Tang Tiong-kok Hái, N̂g-hái, Ji̍t-pún-hái, A-la-peh Hái téng hái-iûⁿ.

                                               

Kū Tāi-lio̍k

Kū Tāi-lio̍k chí 15 sè-kí, Columbus iáu-boē khui-phâng thàm-hiám chêng, Au-chiu-lâng chai-iáⁿ ū chûn-chāi ê Tē-kiû, pau-koat Au-chiu, A-chiu, Hui-chiu tāi-lio̍k í-ki̍p hù-kīn ê tó-sū. Chit-ê bêng-sû tùi-èng Sin Tāi-lio̍k, chiū-sī Bí-chiu hām Australasia.

                                               

Tiong-kok tāi-lio̍k

Tiong-kok tāi-lio̍k, tī Tâi-oân iā kiò choè Tn̂g-soaⁿ, chí Hiong-káng kap Ò-mn̂g í-gōa Tiong-kok/Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g, kap Má-chó͘. Tn̂g-soaⁿ sī ùi Tiong-kok chhian-sóa kàu kî-thaⁿ kok-ka ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī Tâi-ôan kap Tang-lâm-a siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h. Tông-tiâu 唐朝 sī Tiong-kok le̍k-sú-siōng ê chi̍t ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só͘-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap" Hàn 漢” chò-hóe hō͘ lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō. Tn̂ ...

                                               

Bêng Si̍t-lio̍k

Bêng Si̍t-lio̍k sī Tiong-kok Bêng-tiâu le̍k-tāi koaⁿ-siu ê pian-liân-thé le̍k-sú-chheh, sī gián-kiù Bêng-tiâu le̍k-sú ê ki-pún tián-che̍k. Bêng Si̍t-lio̍k kì-chài tio̍h ùi Bêng Thài-chó͘ Chu Goân-chiong kàu Bêng Hi-chong Chu Iû-kàu lóng-chóng 13 tāi ê tāi-chì. Kî-tiong, Kiàn-bûn kap Kéng-thài 2 tāi ê lōe-iông hun-pia̍t siá tī-leh Thài-chó͘ Si̍t-lio̍k kap Eng-chong Si̍t-lio̍k lāi-té. Bêng Si̍t-lio̍k lóng-chóng ū 13 phō, 2909 koàn, 1600-goā-bān hàn-jī.

                                               

Au-chiu

Au-lô-pa, phó͘-thong kóng Au-chiu, mā ū kì O͘-lô-pa ia̍h O͘-ló͘-pà, sī tī A-sè-a sai-pêng ê tāi-lio̍k, mā ē-sái kóng sī Au-A Tāi-lio̍k ê sai-pêng pō͘-hūn. Au-chiu tī Pak-ke̍k-iûⁿ ê lâm-hong; sai-hong ū Tāi-se-iûⁿ, lâm-hong ū Tē-tiong-hái, O͘-hái. Tang-hong ū Ural-soaⁿ. Bīn-chek sī tē-2-sè ê, ū 10.400.000 km², pí Ò-chiu khah tōa--tām-po̍h-á. Jîn-kháu pí A-chiu, Hui-chiu khah chió, liōng-kî-iok ū 666.498.000 lâng 2001 nî. Che chha-put-to sī sè-kài jîn-kháu ê 7 hun chi 1. Au-chiu kok-ka tōa-pō͘-hūn sī Au-chiu Phêng-gī-hoē Council of Europe ê hōe-oân, kan-na Belarus, Vaticano, Kazakhstan, Mona ...

                                               

Bí-chiu

A-bí-lī-ka, phó͘-thong kóng Bí-chiu, sī Thài-pêng-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ tiong-kan ê tāi-lio̍k, it-poaⁿ hun-chò Pak Bí-chiu kap Lâm Bí-chiu. Se Ìn-tō ê tó-sū, Chheⁿ-tē it-poaⁿ mā pau-koat chāi-lāi. Peng-tó in-ūi le̍k-sú, bûn-hòa ê in-sò, bô sǹg chāi-lāi. Europa kok-ka chheng-ho Bí-chiu chò "Sin Tāi-lio̍k". Bí-chiu mā hō -chò Se Poàn-kiû. Latin Bí-chiu Anglo Bí-ch

                                               

Hui-chiu

"Africa" choán lâi chia, koan-hē Kó͘ Lô-má séng-hūn, chhián khòaⁿ Africa Lô-má hêng-séng. A-hui-lī-ka, phó͘-thong kán-lio̍k kóng Hui-chiu. Bô-lūn sī bīn-chek a̍h-sī jîn-kháu, Hui-chiu sī sè-kài tē-2-tōa ê tāi-lio̍k, kan-na A-chiu koh khah tōa.

                                               

Lâm Bí-chiu

Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k tī Thài-pêng-iûⁿ, Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Hō chhiah-tō chhiat chò 2 pêng, khah tōa-pêng tī Lâm Poàⁿ-kiû. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Lâm Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Lâm Bí-chiu pau-koah hù-kīn ê tó-sū; in tōa-pō -hūn iū tāi-lio̍k téng-koân ê kok-ka koán-hat. Carib-hái ê hái-tó sio̍k-î Pak Bí-chiu. Carib-hái hái-kîⁿ ê Lâm-bí kok-ka oân-ná hō -chò Carib Lâm Bí-chiu. Bīn-chek pâi tē-4-ūi. Jîn-kháu pâi tē-5-ūi. Pa-se Brasil bô-lūn sī bīn-chek a̍h sī jîn-kháu lóng pâi tī chit chiu tē-1-ūi. Latin Bí-chiu chí Tiong-lâm Bí-chiu chú-iàu ...

                                               

Pak Bí-chiu

Pak Bí-chiu tāi-lio̍k tī pak Thài-pêng-iûⁿ, pak Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Pak-hong ū Pak-ke̍k-iûⁿ, lâm-hong ū Caribe-hái. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Pak Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō -hūn. Tiong Bí-chiu it-poaⁿ jīn-ûi sī Pak Bí-chiu ê siāng lâm-pêng tē-tài. Bīn-chek pâi tē-3-ūi 24.230.000 km2; jîn-kháu tī 2001 nî pâi tē-4-ūi. Anglo Bí-chiu chí Bí-kok, Canada téng-téng ê Bí-chiu Eng-gí kok-ka.

                                               

Tāi-iûⁿ-chiu

Tāi-iûⁿ-chiu chí Thài-pêng-iûⁿ ê hái-tó, ū kúi-nā-chióng ì-sù. Che siāng chió pau-koah Polynesia, Melanesia kap Micronesia chit 3 chó tó-sū. Ū-sî oân-ná pau-koah Ò-chiu chit ê tāi-lio̍k he̍k-chiá Má-lâi kûn-tó. Tāi-iûⁿ-chiu mā sī seng-thài-ha̍k jīn-tēng ê 8 ê seng-thài-khu ecozones chi it. Tāi-iûⁿ-chiu seng-thài-khu pau-koah Micronesia, Fiji, New Zealand í-gōa ê Polynesia.

                                               

北美洲

北美洲東南方的一寡仔島嶼號做加勒比Carib領域、西印度West Indies抑是安地列斯Antilles: 聖文森佮格瑞那丁Saint Vincent and Grenadines 海地Haiti 納弗沙島Navassa Island美國領土 多米尼克Dominica 下地國Nederland安地列斯Antilles 安圭拉Anguilla聯合王國的依賴地 美國維爾京群島Virgin Is.美國領土 多明尼加共和國Dominican Republic 馬丁尼克Martinique)法國的海外省département) 波多黎各Puerto Rico美國自治區 阿魯巴Aruba 屬於下地國Nederland) 格瑞那達Grenada 蒙瑟拉特Montserrat聯合王國的依賴地 千里達佮托貝哥Trinidad and Tobago 開曼群島Cayman Is.聯合王國的依賴地 不列顛維爾京群島Britain Virgin Is.聯合王國的依賴地 ...

                                     

ⓘ Tāi-lio̍k

  • Iân - hái 緣海 marginal sea he k - chiá lio k - iân - hái 陸緣海 sī tāi - lio k chiu - piⁿ ê hái
  • khoán miâ - lio k tiāⁿ tiāⁿ sī sú - iōng kài - siāu ê tùi - siōng thê - kiong ê chu - liāu lâi khan - hêng - - ê, lāi - bīn kaⁿ - taⁿ piáu - hiān chiàⁿ - bīn ê tāi - chì, kap ha k - su t - sèng
  • New York Chiu - li p Tāi - ha k Eng - bûn: State University of New York kán - lio k SUNY sī Bí - kok New York ê chi t kûn liân - ha p tāi - ha k.
  • Khé - sī - lio k 2 Khé - sī - lio k 3 Khé - sī - lio k 4 Khé - sī - lio k 5 Khé - sī - lio k 6 Khé - sī - lio k 7 Khé - sī - lio k 8 Khé - sī - lio k 9 Khé - sī - lio k 10 Khé - sī - lio k 11 Khé - sī - lio k
  • Lio k - si p - sù - kòa 六十四卦 siá tī E k - keng lāi, múi chi t kòa lóng iû 2 ê pat - kòa téng - ē cho - ha p.
  • Mô Chú - se k Gú - lio k Hàn - jī: 毛主席語錄 pe h - ōe - im: Mô Chú - se k Gí - lo k kán - chheng: Mô - gú - lio k sī chi t pún siu - lo k Tiong - kok Kiōng - sán - tóng chiân - jīm
  • Iû - tāi - su 猶大書 sī Sin - iok Sèng - keng Choân - su ê tē - 26 pún su. Pe h - ōe - jī Sèng - keng Bo k - lio k
Lio̍k-iáⁿ-tòa
                                               

Lio̍k-iáⁿ-tòa

Lio̍k-iáⁿ-toà sī kì-lio̍k iáⁿ-siōng kap siaⁿ-im ê chû-sèng toà, ka-iōng ê lio̍k-iáⁿ-toà it-poaⁿ sī pau-chong chò khah-tòa hêng-sek. Tī 1970 nî-tāi kàu 1990 nî-tāi kî-kan, lio̍k-iáⁿ-toà sī chin liû-hêng ê lio̍k-pàng-iáⁿ hong-sek, tang-tiong VHS te̍k-pia̍t phó͘-phiàn, lēng-gōa koh chē-chē khoán-sek, pí-lūn Betamax. Tī Tâi-oân-oē, ū-sî ē kā āu-lâi ê kng-ha̍k tia̍p-phìⁿ VCD, DVD mā kiò chò "lio̍k-iáⁿ-toà".

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe
                                               

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe

Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe, kán-chheng Lio̍k-úi-hōe, sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú teh chhú-lí kap hū-chek Lióng-hōaⁿ sū-bū ê hêng-chèng ko-koan. Lio̍k-úi-hōe hām Tiong-kok ê Kok-tâi-pān tùi-èng. Lio̍k-úi-hōe tī 1991 nî 1 goe̍h sêng-li̍p.

                                               

南極大陸

南極大陸 是地球上南方的大陸,南極踮佇遐,南極洋包佇外口, 共伊分做2爿,這是地球面頂上寒、上焦、風上透,平均海拔上懸的所在,98%的陸地崁冰,面積有1400萬平方公里,是第5大的大陸,無固定的人家踮遐徛起,干焦適應凍地氣候的植物交動物有法度生存,包括徛鵝、海狗、地衣 佮數百種藻。

                                               

南美洲

法國圭亞那 法國的海外省département) 南喬治島Georgia佮南三明治Sandwich群島聯合王國管轄;阿根廷欲挃 馬維納群島Islas Malvinas/福克蘭群島Falkland Islands 聯合王國管轄;阿根廷欲挃

                                               

大洋洲

毋是予大洋州國家統治的政治單位: 夏威夷Hawaii 美國的洲 關島Guahan 美國的領土 美國薩摩亞Samoa 美國的領土 新喀里多尼亞New Caledonia 卡納克Kanaky); 法國) 北馬里亞納群島Northern Mariana Islands 美國的自治地commenwealth) 法國玻里尼西亞French Polynesia法國 瓦利斯佮福杜納Wallis and Futuna法國 皮特肯Pitcairn Is. 聯合王國的依賴地 復活節島Pascua拉帕努伊Rapa Nui;智利Chile的省)

                                               

大陸

六大陸:非洲、南極大陸、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐亞洲、北美洲、南美洲 五大陸:非洲、美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐亞洲 七大陸:非洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa、北美洲、南美洲 六大陸:非洲、美洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa 四大陸:美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐非亞

Users also searched:

...