Back

ⓘ Tē-he̍k - Yukon–Koyukuk Phó͘-cha Tē-he̍k, Southeast Fairbanks Phó͘-cha Tē-he̍k, Prince of Wales–Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k, Tē-lí, Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k ..
                                               

Yukon–Koyukuk Phó͘-cha Tē-he̍k

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū North Slope Kūn, Southeast Fairbanks Phó͘-cha Tē-he̍k, Fairbanks North Star Kūn, Denali Kūn, Matanuska-Susitna Kūn, Bethel Phó͘-cha Tē-he̍k, Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k, Nome Phó͘-cha Tē-he̍k, Northwest Arctic Kūn.

                                               

Southeast Fairbanks Phó͘-cha Tē-he̍k

Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Matanuska-Susitna Kūn, Fairbanks North Star Kūn, Yukon–Koyukuk Phó͘-cha Tē-he̍k, Valdez–Cordova Phó͘-cha Tē-he̍k, Denali Kūn.

                                               

Prince of Wales–Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k

Wales Chhin-ông – Hyder Phó͘-cha Tē-he̍k sī Bí-kok Alaska chiu ê phó͘-cha tē-he̍k, ū jîn-kháu 5786. Chit kūn goân-lâi tī 2008 nî chìn-chêng sī kiò Wales Chhin-ông – Gōa Ketchikan Phó͘-cha Tē-he̍k Prince of Wales-Outer Ketchikan Census Area, āu-lâi tōa-hūn thó͘-tē kái sio̍k Ketchikan Gateway Kūn koán-lí, pēng-chhiá kái-miâ.

                                               

Tē-lí

Chia sī kài-siāu tē-lí kho-ha̍k, nā koan-hē hong-súi ê ì-sù, khòaⁿ tē-lí kham-û. Tē-lí ia̍h sī tē-lí-ha̍k sī chi̍t mn̂g ha̍k-būn, choan-bûn gián-kiù Tē-kiû téng iû-kî tē-piáu ê sèng-chit, oa̍h-mi̍h ê khiā-khí chêng-hêng, ia̍h sī kok chióng ê hiān-siōng. Tē-lí gián-kiù ū 4 khoán chú-iàu ê thôan-thóng, pau-koat tùi chū-jiân kap jîn-bûn hiān-siōng ê khong-kan hun-sek, khu-he̍k gián-kiù, lâng kap thó͘-tē ê koan-hē, kap tē-kiû kho-ha̍k. Tē-lí-ha̍k ē-sài hun chò nn̄g-ê toā hun-ki, tio̍h sī chū-jiân tē-lí-ha̍k kap jîn-bûn tē-lí-ha̍k.

                                     

ⓘ Tē-he̍k

  • Busan Kóng - he k - chhī Hân - kok - gí: 부산광역시 釜山廣域市 sī Hân - kok tē - 2 tōa ê siâⁿ - chhī. Kun - kù 2010 nî sî - chūn ê thóng - kè, Busan ê jîn - kháu sī 360 - bān lâng. Busan
  • chhin - chhiūⁿ tē - khak kap hái - iûⁿ, pòe - āu ki - chè ê kho - ha k. Tē - kiû hòa - ha k ê léng - he k kî - si t khok - tián kàu Tē - kiû í - gōa, hâm - kài liáu kui - ê Thài - iông - hē, pēng - chhiáⁿ
  • Haumea sī chi t ê tī Kuiper - toà ê é - he k - chheⁿ, 2004 nî iû Bí - kok California Lí - kang Ha k - īⁿ ê Michael E. Brown hoat - hiān. Haumea sī Hawaii chi t ê cha - bó
  • Makemake sī chi t ê tī Kuiper - toà ê é - he k - chheⁿ, 2005 nî iû Bí - kok California Lí - kang Ha k - īⁿ ê Michael E. Brown hoat - hiān. Makemake sī Koh - oa h - cheh - tó
  • Tâi - pak Phûn - tē 台北盆地 sī Tâi - oân pak - pō ê chi t ê tē - lí khu - he k sī Tâi - oân ê tē - jī tōa phûn - tē Tâi - pak Phûn - tē ê pak - pêng sī Tōa - tūn Hóe - soaⁿ Kûn
  • Jī - têng he k - chheⁿ 二重惑星 sī chi t ê hui - chèng - sek ê thian - bûn - ha k su t - gú, the h - lâi biâu - su t chi t lia p chûn - chāi tio h toā lia p ōe - chheⁿ ê he k - chheⁿ
  • Tâm - tē 澹地 wetland he k - chiá sip - tē 濕地 sī ūi - tī lio k - seng kap chúi - seng 2 - chióng seng - thài hē - thóng tiong - kan ê kòe - tō tē - tài. Tī thô chìm tī - leh
  • chûn - chāi tī tē - kiû piáu - bīn, lēng - gōa mā ū khip - siu chí - gōa - sòaⁿ, pó - chhî un - loán, kap kiám - chió ke k - toan un - tō ê kong - lêng, pó - hō che he k - chheⁿ téng
  • 921 Tōa Tē - tāng 921大地動 he k - chiá 921 Tāi Tē - chìn 921大地震 kap Chi p - chi p Tāi Tē - chìn 集集大地震 sī 1999 nî 9 goe h 21 hō hoat - seng tī Tâi - oân tiong - pō
Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k
                                               

Kusilvak Phó͘-cha Tē-he̍k

Hêng-chèng-khu ê miâ goân-lâi sī Wade Hampton Phó͘-cha Tē-he̍k, tùi Wade Hampton III só͘ hō, in-ūi khó-lū tùi Alaska lâi kóng bô tāi-piáu-sèng, mā in-ūi Wade Hampton sī lō͘-lē-chú, 2015 nî 7 goe̍h sî kái sin miâ. "Kusilvak" sī khu lāi siāng koân ê soaⁿ.

Tē 9 he̍k-chheⁿ
                                               

Tē 9 he̍k-chheⁿ

Tē 9 he̍k-chheⁿ sī 1 lia̍p tī goā Thài-iông-hē ê toā peng he̍k-chheⁿ ê sió-miâ, tī 2016 nî 1 goe̍h hō͘ California lí-kang ha̍k-īⁿ bēng-miâ ê.

Users also searched:

...