Back

ⓘ Bu̍t-chit - Siòng, bu̍t-chit, Hòa-ha̍k bu̍t-chit, Khòng-bu̍t, Chek-soh tōng-bu̍t, Bu̍t-lí sèng-chit, Bu̍t-lí-ha̍k, Cho͘-chit, seng-bu̍t-ha̍k, Seng-bu̍t-ha̍k ..
                                               

Siòng (bu̍t-chit)

Siòng sī bu̍t-lí kho-ha̍k só͘ kóng chi̍t-ê khu-he̍k ê khong-kan, tī pún khong-kan lāi, bu̍t-chit ê bu̍t-lí sèng-chit sī sio-siâng--ê. Chia só͘ kóng ê bút-lí sèng-chit, sī pau-koat bi̍t-tō͘, chiat-siā-lu̍t, chû-hòa kap hòa-ha̍k cho͘-sêng téng hong-bīn. Ē-tàng kóng chi̍t-ê siòng tio̍h sī bu̍t-chit tī hòa-ha̍k siōng it-tì ê chi̍t-ê khu-he̍k, jî-chhiá bu̍t-lí siōng thang hông khu-pia̍t, tiāⁿ-tiāⁿ sī ē-tàng tiah hun-lî--ê. Pí-lūn nā chi̍t-ê hâm peng-kak kap pe̍h-kún-chúi ê po-lê kan-á, peng-kak sī chi̍t-ê siòng, pe̍h-kún-chúi sī lēng-gōa chi̍t-ê siòng, lāi-bīn ê khong-khì koh sī tē-3-ê siòng. N ...

                                               

Hòa-ha̍k bu̍t-chit

Hoà-ha̍k bu̍t-chit, he̍k-chiá sûn-bu̍t-chit, sī iû kang chióng hun-chú ia̍h kāng chióng goân-chú kò͘-sêng ê bu̍t-chit. Kū-iú kò͘-tēng ê hoà-ha̍k sèng-chit kap bu̍t-lí sèng-chit. Kin-kì só͘ hâm-iú ê bî-lia̍p sèng-chit ê bô-kāng-khoán, ē-sái hun-lūi chò tan-chit kap hoà-ha̍k-bu̍t. Hoà-ha̍k bu̍t-chit bōe-sái iōng bu̍t-lí ê hong-hoat lâi hun-lī. Kî-tiong ē-sái lī-iōng hoà-ha̍k hong-hoat koh-chài hun-chhut koh-khah kán-tan ê bu̍t-chit hō-chò hoà-ha̍k-bu̍t.

                                               

Khòng-bu̍t

Khòng-bu̍t sī tē-chit chok-iōng chō-chiâⁿ ê thian-jiân hoà-ha̍p-bu̍t. Khòng-bu̍t ū 2 chân ì-hâm, hoà-ha̍k sêng-hūn kap kiat-chiⁿ kiat-kò͘. Iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t sò͘-siông bô chún chò khòng-bu̍t. Khòng-bu̍t ê hêng ū chheng-pah khoán, ū ko͘ 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘ cho͘-sêng--ê, mā ū chhan-chhiūⁿ Si-sng-iâm hiah ho̍k-cha̍p--ê. Tùi khòng-bu̍t ê chai-bat hō chò khòng-bu̍t-ha̍k.

                                               

Chek-soh tōng-bu̍t

Chit-soh tōng-bu̍t pau-hâm chek-chui tōng-bu̍t kap kúi-ā-chióng bô-chek-chui tōng-bu̍t. In tī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi kui Chordata chit ê mn̂g. In kiōng-tông ê te̍k-teng pau-koat tī sèⁿ-miā ê chi̍t-koá kai-toāⁿ ū chit-soh, ū poē-sîn-keng-kóng, ū ian-chhi-li̍h, kap kong-āu-boé.

                                               

Bu̍t-lí sèng-chit

Bu̍t-lí sèng-chit, kán-chheng bu̍t-sèng, sī bu̍t-chit tī bô su-iàu hoat-seng hoà-ha̍k piàn-hoà ê chêng-hêng hā, chiū piáu-hiān chhut-lâi ê sèng-chit. Chhin-chhiūⁿ: Tiān thoân-tō-lu̍t Iông-tiám Ngē-tō͘ Khì-bī Liâm-tō͘ Bi̍t-tō͘ Chiat-siā-lu̍tlmñl Sek-chhái Iông-kái-sèng Hut-tiám Bu̍t-chit chòng-thài Jia̍t thoân-tō-lu̍t Iân-tián-sèng Chia-ê sèng-chit sī ē-tàng pī kám-ti ia̍h lī-iōng gî-khì chhek-liông ê.

                                               

Bu̍t-lí-ha̍k

Bu̍t-lí-ha̍k sī gián-kiù ùi quark kaù kah ú-tiū chéng-kô chū-jiân ê kho-ha̍k. Pau-hâm ú-tiū ê ki-pún sêng-hun sī siáⁿ? In ū siáⁿ-mih ki-pún saⁿ-chok-iōng? Chok-iōng ê kiat-kó siáⁿ khoán? Hiān-tāi bu̍t-lí-ha̍k ū-tang-sî-á khah chùn-būn lêng-liōng, ūn-tōng-liōng, tiān-hō, tông-ūi. chiah-ê sèng-chit ê tùi-thīn tēng-lu̍t kap pó-chûn tēng-lu̍t.

                                               

Cho͘-chit (seng-bu̍t-ha̍k)

Cho͘-chit sī seng-bu̍t sè-pau cho͘-sêng ê chi̍t-ê kai-chân, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ê jīn-sek, cho͘-chit sī sè-pau kap khì-koan chi kan ê kò͘-chō tan-ūi. Choan-bûn tī cho͘-chit chhioh-tō͘ hā chò ián-kiù ê ha̍k-kho sī cho͘-chit-ha̍k.

                                               

Seng-bu̍t-ha̍k

Seng-bu̍t-ha̍k sī leh gián-kiù seng-bu̍t ham sìⁿ-miā ê kho-ha̍k. Seng-bu̍t-ha̍k chùn-būn--ê ū: seng-bu̍t ê te̍k-chit, hun-lūi, hêng-ûi; ta̍k khoán seng-bu̍t chái-iūⁿ ē chûn-chāi ; seng-bu̍t chái-iūⁿ kap khoân-kéng ham pa̍t chióng seng-bu̍t lâi hō͘-tōng. Seng-bu̍t-ha̍k hoān-ûi chin khoah, hoān-nā chham oa̍h-mi̍h ū tī-tāi--ê lóng chāi-lāi, ùi khah sè ê hun-chú seng-bu̍t-ha̍k, kaù kah khah khoah-bīn ê seng-thài-ha̍k lóng sī seng-bu̍t-ha̍k beh gián-kiù--ê. Seng-bu̍t-ha̍k só͘-ū ê khài-liām kap pa̍t khoán kho-ha̍k lóng sio-siâng, lóng tio̍h chun-chiàu jia̍t-la̍t-ha̍k, chit-liōng pó-chûn. tēng-lu̍t.

                                               

Si̍t-bu̍t

Koan-hē si̍t-phín chit ê tê-bo̍k, chhiáⁿ khòaⁿ chia̍h-mi̍h. Tùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, si̍t-bu̍t sī chí sio̍k-î Plantae -kài ê seng-bu̍t. Bo̍k ê lūi Châng ê lūi

                                     

ⓘ Bu̍t-chit

  • Tē - chit - ha k 地質學 sī gián - kiù tē - kiû ê chi t - ê ha k - kho, choan - bûn thàm - thó tē - kiû téng - bīn bu t - thé ê chó - sêng, kò - chō, tōng - thài, le k - sú kap kòe - têng
  • chin chē khoán ê tōng - bu t poê - ióng chhut kok chióng bô - kâng ê phín - chéng. Ū chi t jī thióng - bu t lâi chheng chit khoán tōng - bu t m - koh Hō - ló - ōe si t - chè
  • Chek - chui tōng - bu t sī sio k tī Vertebrata a - mn g ê chit - soh tōng - bu t Chordata in ū chek - chui - kut vertebrae cho - sêng ê liông - kut backbones lāi - bīn
  • Tan - chí - hio h si t - bu t Eng - gí: Monocotyledons, monocots sī khui - hoe si t - bu t chi t khoán, chú - iàu te k - sek sī chéng - chí ka - taⁿ hoat chi t phìⁿ chí - hio h
  • Hoán - bu t - chit Eng - gí: antimatter sī chi t khoán bu t - chit in - ê hu t lia p - chú nuclear particles, pí - lūn tiān - chú, chit - chú, tiong - chú hong thè - ōaⁿ
  • Si t - bu t - ha k 植物學 sī chi t - ê choan - bûn gián - kiù si t - bu t seⁿ - sèng ê seng - bu t - ha k hun - ki, tû - liáu si t - bu t í - gōa, si t - bu t - ha k thôan - thóng - siōng
  • Khòng - bu t - ha k 礦物學 sī ūn - iōng bu t - lí - ha k kap hoà - ha k ê hong - hoat lâi gián - kiù khòng - bu t ê bu t - lí sèng - chit hoà - ha k sèng - chit kiat - chiⁿ kò - chō
  • iú - ki hoà - ha k ê hong - sek, lâi thàm - thó sè - pau lāi hu t - sng ia h - sī nn g - pe h - chit téng seng - bu t thé - lāi hun - chú ê kong - lêng kap hoán - èng. Seng - hoà - ha k
  • mā - ū cho - chit - ha k ia h - tio h - sī cho - chit - lūn. Cho - chit - ha k Eng - gí: Histology sī tùi tōng - bu t kap si t - bu t ê sè - pau kap cho - chit ê kái - phò
  • Nńg - thé tōng - bu t sī sio k tī Mollusca chit ê toā kong ê tōng - bu t sêng - oân pau - hâm chin chē chióng hái - sán kap goā - khak súi - súi ê tōng - bu t ùi sè - sè - chiah
Àm-o͘ bu̍t-chit
                                               

Àm-o͘ bu̍t-chit

Tī thian-bûn-ha̍k kap ú-tiū-ha̍k, àm-o͘ bu̍t-chit chí 1 chióng ká-soeh ê bu̍t-chit, iōng lâi kái-soeh khoàⁿ-ū bu̍t-chit só͘ piáu-hiān--chhut-lâi ê tāng-la̍t hiān-siōng, pau-koat gîn-hô/gîn-hô-thoân tńg-se̍h ê sok-tō͘, gîn-hô-thoân sán-seng ê tāng-le̍k thàu-kiàⁿ hiān-siōng.

Users also searched:

...