Back

ⓘ Soaⁿ - Tiong-iong Soaⁿ-me̍h, Hōng-soaⁿ-khu, Soaⁿ-me̍h, Hoé-soaⁿ, Soaⁿ-tang-séng, Bú-î Soaⁿ-me̍h, Bú-î-soaⁿ, Gio̍k-san, Thài-san, Tiông-pe̍k-san, Ural, 中央山龍, ..
                                               

Tiong-iong Soaⁿ-me̍h

Tiong-iong-soaⁿ-lêng sī Tâi-ôan 5 ê tōa soaⁿ-lêng lāi-té ê 1-ê, siōng-pak kàu tī Gî-lân-kōan So -ò ê Tang-ò-niá, siōng-lâm lâi kàu Tâi-ôan bóe-sau ê Gô-lôan-phīⁿ. Tiong-iong-soaⁿ-lêng khêng-si̍t khah phian tī Tâi-ôan-tó ê tang-pêng, ùi pak kah lâm lóng-chóng ū 340-kong-lí hiah tn̂g, nā tang-sai khoah-bīn sī chha-put-to 80-kong-lí. Tī tó-sū téng-kôan ê kiâⁿ-hiòng sī pak-pak-tang kàu lâm-lâm-se. I mā sī Tâi-ôan siōng-tn̂g ê soaⁿ-lêng, ū "Tâi-ôan Khiàu-chit" ê thé-hō, mā in-ūi án-ne koh hō lâng hō-chò Tiong-chit-soaⁿ-lêng Hôa-gí: 脊樑山脈. It-poaⁿ kóng--ê Tiong-chit-soaⁿ-lêng sī hia̍p-gī ê Ti ...

                                               

Hōng-soaⁿ-khu

Hōng-soaⁿ-khu sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu, tang-bīn sī Tōa-liâu-khu, pak-bīn sī Chiáu-chhêng-khu, se-bīn chham Sam-bîn-khu, Lêng-ngá-khu, Chiân-tìn-khu kap Sió-káng-khu sio-chiap.

                                               

Soaⁿ-me̍h

Soaⁿ-me̍h ia̍h soaⁿ-lêng, soaⁿ-hē, sī tē-lí-ha̍k-siōng chi̍t khoán soaⁿ-hong sio-liâm ê tē-khu. Tī chi̍t-ê soaⁿ-me̍h lāi-té, ū-sî mā koh ē-tàng hun kúi-a-ê soaⁿ-me̍h he̍k-chiá sī kî-tha lūi-hêng ê tē-hêng.

                                               

Hoé-soaⁿ

Hoé-soaⁿ sī 1 chióng tē-chit téng-koân leh kóng ê tē-hêng, toā-hūn sī he̍k-chheⁿ ê hoé-chiuⁿ po̍k-hoat liáu-aū chō-chiâⁿ--ê. Tiàm-tī Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ ê oē-chheⁿ mā ū 1 chióng peng-hoé-soaⁿ. Lēng-goā koh ū 1 chióng làm-hoé-soaⁿ. Tē-kiû ê hoé-soaⁿ tiāⁿ tiàm-tī tē-khak ê tē-pang khah lím ê só͘-chāi. M̄-koh ū koá hoé-soaⁿ sī tiàm-tī tē-pang khah lāi-té-bīn hō-chò sio-tiám ê só͘-chāi; chit khoán hoé-soaⁿ tī Thài-iông-hē pa̍t-ê chio̍h-thaû-hêng he̍k-chheⁿ kap oē-chheⁿ mā khoàⁿ ē tio̍h.

                                               

Soaⁿ-tang-séng

Î-hng-chhī 濰坊市 Lîm-kî-chhī 臨沂市 Ji̍t-chiàu-chhī 日照市 Liâu-siâⁿ-chhī 聊城市 Chè-lêng-chhī 濟寧市 Pin-chiu-chhī 濱州市 Chè-lâm-chhī 濟南市 Tong-êng-chhī 東營市 Chu-phok-chhī 淄博市 Tek-chiu-chhī 德州市 Chheng-tó-chhī 青島市 Ui-hái-chhī 威海市 Chó-chng-chhī 棗莊市 Ian-tâi-chhī 煙台市 Lâi-bû-chhī 萊蕪市 Hâ-te̍k-chhī 菏澤市 Thài-an-chhī 泰安市

                                               

Bú-î Soaⁿ-me̍h

Bú-î Soaⁿ-lêng sī tiàm tī Tiong-kok Kang-sai-séng kap Hok-kiàn-séng kau-kài ê chi̍t chō soaⁿ-me̍h. Bú-î ê miâ-hō sī lâi-chū Hok-kiàn ê soaⁿ-sîn Bú-î-kun. Bú-î Soaⁿ-me̍h pak-pêng kīn-oá Sian-hâ-niá, lâm-pêng kīn-oá Kiú-liân-soaⁿ, têng-hiān chhut tang-pak kap sai-lâm ê kiâⁿ-hiòng. Soaⁿ-me̍h ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 550 kong-lí, hái-poa̍t 1000 kong-chhioh chó-iū. Bú-î Soaⁿ-me̍h iā sī Kàm-kang, Hú-hô, Sìn-kang kap Bân-kang ê soaⁿ-niā. Bú-î Soaⁿ-me̍h ê toā-soaⁿ-bó sī Hông-kong-soaⁿ, hái-poa̍t 2158 bí, khiā tī Kang-sai Iân-san-koān kap Hok-kiàn Bú-î-soaⁿ-chhī ê kau-kài, sī Tiong-kok tang-lâm-pō͘ siōng ...

                                               

Bú-î-soaⁿ

Khu-pia̍t: Tiong-kok kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Bú-î-soaⁿ-chhī Bú-î-soaⁿ sī Tiong-kok ê 1 ê soaⁿ-me̍h kap sè-kài ûi-sán, tī Hok-kiàn-séng ê Bú-î-soaⁿ-chhī hia.

                                               

Gio̍k-san

Gio̍k-san sī Tâi-oân tiong-pō͘ Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h ê chi̍t-ê niá-thâu, tī Ko-hiông-chhī, Lâm-tâu-koān kap Ka-gī-koān ê kau-kài, sì-chiu-ûi siat ū Gio̍k-san Kok-ka Kong-hn̂g. Gio̍k-san ê kôan-tō͘ tùi hái-pêng-bīn sǹg-khí ū 3952 kong-chhió, sī Tâi-oân siāng koân ê soaⁿ.

                                               

Thài-san

Khu-pia̍t: Thài-san-khu sī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê khu. Thài-san sī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Thài-an-chhī ê 1 ki soaⁿ. Soaⁿ koân 1.545 m. 1987 nî hông teng-lio̍k chò UNESCO Sè-kài Ûi-sán.

                                               

Tiông-pe̍k-san

Tiông-pe̍k-san, mā thang kiò chò Pe̍h-thâu-san ia̍h Paektu San, sī tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kap Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok pian-kài ê chi̍t ê soaⁿ.

                                               

Ural

Ural sī Lō͘-se-a se-pō͘ ê chi̍t khu soaⁿ-tē, sī lâm-pak hong-hiòng ê soaⁿ-me̍h, pún-sin hông siat-tēng chò Au-chiu kap A-chiu ê kài-sòaⁿ chi̍t pō͘-hūn

                                               

中央山龍

Siōng-bóe tōaⁿ hiah-ê soaⁿ ê miâ góa bô khak-tēng tio̍h án-chóaⁿ tha̍k chiah tio̍h, pí-lūn-kóng, sī Lêng-ko-soaⁿ ia̍h sī Lêng-ko-san, sī Tan-tōa-soaⁿ ia̍h-sī Tan-tāi-san, nā ū pêng-iú teh peh-soaⁿ, tùi soaⁿ ê miâ khah se̍k--ê, chiah mâ-hôan kā kái hō tio̍h. Ló -la̍t! Taokara 23:55, 2005-08-28

                                               

玉山

佇日本統治臺灣的時陣,玉山號做"新高山" Niitakayama,較早玉山佇英語嘛號"Mt. Morrison"馬禮遜山,這是為著欲紀念傳教士羅伯特馬禮遜Robert Morrison。

                                     

ⓘ Soaⁿ

  • Soaⁿ sī pí sì - chiu - ûi khah koân ê tē - hêng, pēng - chhiá ài ū it - tēng ê kôaⁿ - tō kha ē hong hō chò soaⁿ chóng - sī bô it - tēng piau - chún.
  • Soat - soaⁿ Soaⁿ - me h 雪山山脈 sī Tâi - oân ê 5 - toā soaⁿ - me h chi - it, ūi - tī Tiong - iong Soaⁿ - me h ê sai - pak - pêng, tī Ji t - pún sî - tāi hō - chò Chhù - ko Soaⁿ - me h
  • Tiong - iong - soaⁿ - lêng, nā kóng - gī ê Tiong - iong - soaⁿ - lêng, tō ài kā Tiong - chit - soaⁿ - lêng Seh - soaⁿ - soaⁿ - lêng Hôa - gí: 雪山山脈 kap Gio k - san - soaⁿ - lêng
  • Gio k - san Soaⁿ - me h 玉山山脈 sī Tâi - oân ê chi t - ê chú - iàu soaⁿ - lêng i tī Ji t - pún sî - tāi hō - chò Sin - ko - san 新高山 Gio k - san Soaⁿ - lêng ūi - tī Lâm Tâi - oân
  • Hōng - soaⁿ goân - té sī Chheng - kok tī Tâi - oân só siat chi t koān ê hō - miâ, kiò Hōng - soaⁿ - koān, miâ - goân sī chia chi t tè kiò Hōng - soaⁿ ê soaⁿ - lūn - tē
  • Soaⁿ - me h 山脈 ia h soaⁿ - lêng 山龍 soaⁿ - hē 山系 sī tē - lí - ha k - siōng chi t khoán soaⁿ - hong sio - liâm ê tē - khu. Tī chi t - ê soaⁿ - me h lāi - té, ū - sî mā koh
  • Hōng - soaⁿ - ke 鳳山街 sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong - kan chûn - chāi ê Tâi - oân Ji t - pún sî - tāi hêng - chèng - khu, lē - sio k tī Ko - hiông - chiu Hōng - soaⁿ - kūn sī
  • A - lí - san Soaⁿ - me h 阿里山山脈 sī Tâi - oân ê 5 - toā soaⁿ - me h chi - it, tī Gio k - san Soaⁿ - me h ê sai - pêng.
  • Hoé - soaⁿ sī 1 chióng tē - chit geology téng - koân leh kóng ê tē - hêng landform toā - hūn sī he k - chheⁿ ê hoé - chiuⁿ magma po k - hoat liáu - aū chō - chiâⁿ - - ê
Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h
                                               

Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h

Soat-soaⁿ Soaⁿ-me̍h sī Tâi-oân ê 5-toā soaⁿ-me̍h chi-it, ūi-tī Tiong-iong Soaⁿ-me̍h ê sai-pak-pêng, tī Ji̍t-pún sî-tāi hō-chò Chhù-ko Soaⁿ-me̍h. Kui-ê soaⁿ-me̍h ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 260 kong-lí, ah khoah-tō͘ tāi-iok 28 kong-lí.

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h
                                               

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h

Gio̍k-san Soaⁿ-me̍h sī Tâi-oân ê chi̍t-ê chú-iàu soaⁿ-lêng; i tī Ji̍t-pún sî-tāi hō-chò Sin-ko-san. Gio̍k-san Soaⁿ-lêng ūi-tī Lâm Tâi-oân, pak-pêng tùi Chúi-lí-hiong Lô-chúi-khe khai-sí hiòng-lâm kàu Ko-hiông-chhī La̍k-ku-khu ê Cha̍p-peh Lô-hàn Soaⁿ hū-kīn. Soaⁿ-lêng ê tn̂g-tō͘ tāi-iok 180 kong-lí chó-iū, sī Tâi-oân 5-ê chú-iàu soaⁿ-lêng tiong, siōng té--ê chi̍t-ê. Gio̍k-san Soaⁿ-lêng ê tang-pêng sī Tiong-iong Soaⁿ-lêng ê lâm-toan; sai-pêng sī A-lí-san Soaⁿ-lêng.

Hōng-soaⁿ-ke
                                               

Hōng-soaⁿ-ke

Hōng-soaⁿ-ke sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Hōng-soaⁿ-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khu.

Chomolangma Hong
                                               

Chomolangma Hong

Chomolangma Hong sī Tē-kiû téng-koân siōng koân ê soaⁿ, soaⁿ-niā lâm-pêng sī Nepal, pak-pêng sī Tibet. Tiàm tī Nepal i hō chò Sagarmatha Hong. Lēng-goā mā ū lâng kā kiò chò Everest Hong, Sèng-bó Hong.

                                               

Mariganan-soaⁿ

Mariganan sī Tâi-oân ê chi̍t lia̍p soaⁿ-chiam, ū 3546 kong-chhioh koân, sio̍k Tiong-iong Soaⁿ-lêng, tī Lâm-tâu-koān kap Hoa-liân-koān ê kau-kài.

Users also searched:

...