Back

ⓘ Hái-iûⁿ - Hái-iûⁿ, Hái-iûⁿ-ha̍k, Pak-ke̍k-iûⁿ, Lâm-ke̍k-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ, Ìn-tō͘-iûⁿ, 海洋, Bering Hái-kiap, Mariana Hái-kau ..
                                               

Hái-iûⁿ

Tē-kiû beh 4-hun-chi-3 ê bīn-chek hō͘ hái-iûⁿ khàm tiâu leh. Tāi-lio̍k kap khah tōa ê kûn-tó chiōng chit 1 tōa-phiàn ê kiâm-chúi hun-chò 5 tōa-iûⁿ: Tāi-se-iûⁿ Ìn-tō͘-iûⁿ Thài-pêng-iûⁿ Lâm-ke̍k-iûⁿ -- ū lâng jīn-ûi che bô sǹg sī "iûⁿ", èng-kai kóng sī Tāi-se-iûⁿ, Ìn-tō͘-iûⁿ, kap Thài-pêng-iûⁿ ê pō͘-hūn. Pak-ke̍k-iûⁿ Tōa-iûⁿ chi-kan ê hun-kài iû Kok-chè Hydrographic Cho͘-chit chè-tēng. Pí-lūn kóng Lâm-ke̍k-iûⁿ sī tùi Lâm-ke̍k tāi-lio̍k ê hoāⁿ kàu lâm-hūi 60-tō͘. Hái-iûⁿ khah sè tè ê pō͘-ūi pau-koat hái, oan, hái-kiap, téng-téng.

                                               

Hái-iûⁿ-ha̍k

Hái-iûⁿ-ha̍k sī teh gián-kiù hái-iûⁿ ê chū-jiân hiān-siōng, sèng-chit kap piàn-hòa kui-lu̍t, í-ki̍p khai-hoat lī-iōng hái-iûⁿ ê tì-sek thé-hē. Che sī í hái-iûⁿ chò gián-kiù tùi-siōng ê tē-lí-ha̍k hun-iá.

                                               

Pak-ke̍k-iûⁿ

Pak-ke̍k-iûⁿ oân-choân khiā tī Pak-ke̍k tē-tài, sī sè-kài 5 tōa-iûⁿ tang-tiong siōng sè koh siōng chhián--ê. Pak-ke̍k-iûⁿ "té" tī 1 ê kīn îⁿ-hêng ê phûn-tē lāi-té, i só chiàm ê bīn-chek iok-lio̍k 14.090.000 km². Pak-ke̍k-iûⁿ giōng beh hō lio̍k-tē ûi tiâu leh: Au-A-tāi-lio̍k, Pak Bí-chiu, Chheⁿ-tē, kap kúi-nā-lia̍p tó. Lēng-gōa koh sio-chiap Barents-hái, Beaufort-hái, Chukchi-hái, Kara-hái, Laptev-hái, Tang Siberia-hái, Lincoln-haí, Wandel-haí, kap Norge-hái. Bering Hái-kiap kā Pak-ke̍k-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ liâm chò-hóe; Chheⁿ-tē-hái chiap khì Tāi-se-iûⁿ.

                                               

Lâm-ke̍k-iûⁿ

Lâm-ke̍k-iûⁿ tùi Lâm-ke̍k hái-hoāⁿ chhun kàu lâm-hūi 60-tō͘, tī hia kap Tāi-se-iûⁿ, Ìn-tō͘-iûⁿ, Thài-pêng-iûⁿ sio-kap. Só͘-í mā ū lâng jīn-ūi sī 3 tōa iûⁿ ê pō͘-hūn, miâ-chheng hō͘-chò "Lâm-ke̍k-hái". Lâm-ke̍k-iûⁿ sī tē-2 sè ê hái-iûⁿ, kan-na Pak-ke̍k-iûⁿ koh khah sè. Kok-chè Hydrographic Cho͘-chit tī 2000-nî àn-chiáu Antarctic Treaty System ê lē chè-tēng chèng-sek ê hoān-ûi.

                                               

Thài-pêng-iûⁿ

Thài-pêng-iûⁿ sī choân-sè-kài siōng tōa ê "chúi-sin", só chiàm ê bīn-chek sī 1.797 ek km², ia̍h-tō-sī tē-kiû ê saⁿ-hun-chi-it. I ê lâm-pak-tn̂g iok-lio̍k 15.500 km, tùi Pak-ke̍k ê Bering-hái kàu Lâm-ke̍k Ross-hái ê kîⁿ. Tang-se-hiòng siōng khoah sī tī 5-tō latitude, ū 19.800 km, tùi Ìn-nî kàu Colombia. Sai-pêng ê ke̍k-tiám it-poaⁿ jīm-tēng sī Malacca Hái-kiap. Tē-kiû piáu-bīn siōng-kài kē ê só -chāi tī Thài-pêng-iûⁿ hái-té. Thài-pêng-iûⁿ ū 25.000 lia̍p tó-sū, pí kî-tha tōa-hái ha̍p--khí-lâi keng-ka chē ê. Tōa-pō -hūn tī chhiah-tō í-lâm. Thài-pêng-iûⁿ bô-chê ê kîⁿ chiâⁿ-chò chin chē hái, kî ...

                                               

Ìn-tō͘-iûⁿ

Ìn-tō͘-iûⁿ sī choân sè-kài tē-3-tōa ê hái-iûⁿ. I chiàm tē-kiû 20% ê bīn-chek. Í-pak sī Lâm A-chiu, sai-pêng sī Arabia Poàn-tó hām Hui-chiu, tang-pêng sī Malay Poàn-tó, Sunda-tó, Australia, lâm-pêng sī Lâm-ke̍k-iûⁿ.

                                               

海洋

Ká-ná User:Andre Engels ê bot ū lâi pài-hóng. Hit ê interwiki link sī Holopedia ê. Hoān-sè i ê bot su-iàu tiâu-chéng. A-giâu 12:17, 10 Aug 2004 Góa ū khì kā chheng-kàu "beh saⁿ-hun-chi-it" sī-m̄-sī èng-kai sī "chhiau-kè saⁿ-hun-chi-jī" ia̍h-sī "beh sì-hun-chi-saⁿ"? 3/4 khah tú-hó) A-giâu 07:45, 29 1g 2005 UTC

                                     

ⓘ Hái-iûⁿ

 • Pak - hái sī oá Tāi - se - iûⁿ ê 1 - ê hái óa tī Eng - kok ê tang - pêng.
 • Hái sī chi t - tōa - phiàn tū - móa kiâm - chúi ê khu - he k. Ū - sî - chūn lán kóng ê hái sī chí oá tī lio k - tē, kap hái - iûⁿ chih - chiap ê khu - he k. Nā kóng khah khoah - - leh
 • Ìn - tō - iûⁿ sī choân sè - kài tē - 3 - tōa ê hái - iûⁿ I chiàm tē - kiû 20 ê bīn - chek. Í - pak sī Lâm A - chiu, sai - pêng sī Arabia Poàn - tó hām Hui - chiu, tang - pêng sī
 • Hái - kîⁿ 海墘 ia h - sī hái - hoāⁿ 海岸 bûn - giân - im: hái - gān sī lio k - tē chham hái ia h - sī hái - iûⁿ kau - chiap ê só - chāi.
 • Barents Hái Hô - lân - gí: Barentszzee Eng - gí: Barents Sea Lō - se - a - gí: Баренцево море sī chi t phìⁿ ūi - tī Nô - ui kap Lō - se - a pak - pêng ê Pak - ke k - iûⁿ iân - hái
 • Lâm - ke k - iûⁿ tùi Lâm - ke k hái - hoāⁿ chhun kàu lâm - hūi 60 - tō tī hia kap Tāi - se - iûⁿ Ìn - tō - iûⁿ Thài - pêng - iûⁿ sio - kap. Só - í mā ū lâng jīn - ūi sī 3 tōa iûⁿ ê
 • Irminger Hái sī Tāi - se - iûⁿ ê chi t phiàn hái - he k.
 • Aegean Hái kap chē - chē ê hái - kiap, chiong - kî - boé liân - chiap Tāi - se - iûⁿ Oá O - hái ê kok - ka ū Lō - se - a, Türkiye, Sakartvelo, Bulgariya, România, Ukrayina
 • chéng Delphinidae hái - iûⁿ hái - ti kap Platanistoidea kho hô hái - ti ê chéng Delphinidae hái - iûⁿ hái - ti Platanistoidea hô hái - ti kap Phocoenidae
 • Oceanus Procellarum La - teng - bûn ê Hong - po k ê Hái - iûⁿ sī Goe h - niû téng siōng - toā ê goa t - hái
 • Celebes Hái Celebes Sea sī Thài - pêng - iûⁿ se - pō ê chi t ê iân - hái
Bering Hái-kiap
                                               

Bering Hái-kiap

Bering Hái-kiap sī chi̍t phiàn liân-kiat Tāi-se-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ ê hái-kiap, ūi-tī Lō͘-se-a kap Bí-kok Alaska ê tiong-ng.

Mariana Hái-kau
                                               

Mariana Hái-kau

Mariana Hái-kau sī thong-sè-kài hái-iûⁿ kap tē-khak piáu-bīn siāng chhim ê só͘-chāi, pêng-kin ê chhim-tō͘ sī 10.924 kong-chhioh, tē-tiám tī Thài-pêng-iûⁿ se-pō͘ Mariana Kûn-tó ê tang-lâm. Chit-ê hái-kau sī Thài-pêng-iûⁿ Pán-khòai kap Mariana Pán-khòai ê kau-hōe tiám.

Users also searched:

...