Back

ⓘ Hái-oan - Guinea Oan, Saint Lawrence Hái-oan, Aden Oan, Suez Oan, Aqaba Oan, Bengal Oan, Pho-su-oan ..
                                               

Guinea Oan

Guinea khu-pia̍t-ia̍h lia̍t chhut miâ chhin-chhiūⁿ ê bûn-chiuⁿ. Guinea-oan, Hui-chiu sai-pak hái-hōaⁿ ê 1-ê tōa hái-oan, sio̍k-î tang Tāi-se-iûⁿ ê 1 pō͘-hūn, Palmas-kak kàu López-kak tiong-kan.

                                               

Saint Lawrence Hái-oan

Saint Lawrence Hái-oan sī choân sè-kài thōng toā ê hái-kháu. Pak Bí-chiu Gō͘-toā-ô͘ ê chúi keng-kòe Saint Lawrence Hô liáu, ùi chia lâu khì Tāi-se-iûⁿ. Saint Lawrence Hô ùi 2-tiâu chúi-lō lâu ji̍p-khì Saint Lawrence Hái-oan, chi̍t-tiâu sī Québec ê Côte-Nord tē-khu kap Anticosti Tó pak hoāⁿ tiong-kan ê Jacques Cartier Hái-kiap, lēng-goā chi̍t-tiâu sī Anticosti Tó lâm hoāⁿ kap Gaspé Poàn-tó tiong-ng ê Honguedo Hái-kiap. Hái-oan sì-kho -liàn-tńg chha-put-to lóng hō͘ thó͘-tē ûi--khí-lâi. I pak-pêng ū Labrador Poàn-tó, tang-pêng ū Newfoundland, lâm-pêng ū Nova Scotia iû-kî sī Breton Hái-phīⁿ Tó ...

                                     

ⓘ Hái-oan

  • Hun - lân - oan 芬蘭灣 Hun - lân - gí: Suomenlahti Eesti - gí: Soome laht Lō - se - a - gí: Финский залив Sūi - tián - gí: Finska viken sī Baltic Hái tang - pō ê tōa hái - oan
  • Hái - pu t - oan - khu 海勃灣區 sī Tiong - kok Lāi - bông - kó Chū - tī - khu O - hái - chhī ê chi t ê chhī - hat - khu.
  • Ionia Hái Hi - lia p - gí: Ιόνιο Πέλαγος Ì - tāi - lī - gí: Mare Ionio Shqipëria - gí: Deti Jon sī chi t phiàn ūi - tī Tē - tiong - hái ê hái - oan
  • hō hái - chúi khàm - tiâu - - leh. Ū chi t - kóa khah - tōa ê ô mā hō lâng ēng hái lâi kā hō - miâ. Chhin - chhiūⁿ Caspi - hái Aral - hái kap Sí - hái Chhiáⁿ oan - nā
  • Be k - se - ko Oan Eng - gí: Gulf of Mexico Se - pan - gâ - gí: Golfo de México tī Tāi - se - iûⁿ khò Bí - chiu ê chi t - ê hái - he k, sì - chiu - ûi ê kok - ka ū Bí - kok kap
  • Caribe Hái sī tiàm - tī Tāi - se - iûⁿ piⁿ - - a, Be k - se - ko Oan tang - lâm ê 1 - ê jia t - tài chúi - thé. I ê bīn - chek pau - koah Caribe Tē - pang ê tōa pō - hūn. Lâm - hōaⁿ
  • chi t phiàn giap tī - leh Sūi - tián hām Hun - lân tiong - ng ê hái - he k. Bothnia Hái ê pak - pêng kap lâm - pêng hun - pia t hām Bothnia Oan kap Baltic Hái sio - liân.
  • Hūi - oaⁿ - koān 惠安縣 sī Tiong - kok Hok - kiàn - séng Choân - chiu - chhī kóan - khu lāi ê chi t - ê kōan. Hūi - oaⁿ tòa leh Hok - kiàn - séng tang - lâm iân - hái tang - pêng óa
  • 1 - ê hái - oan tiàm - tī A - chiu kap Hui - chiu kau - kài ê só - chāi. Thàng hái ê chhùi tī siōng lâm kak, keng - kòe Bab - el - Mandeb Hái - kiap sio - chiap Aden - oan Í - pak
Aden Oan
                                               

Aden Oan

Aden-oan tī Ìn-tō͘-iûⁿ, Arabia Poàn-tó kap Hui-chiu Somalia tiong-kan. Sai-pak-kak keng-kòe Bab-el-Mandeb Hái-kiap hām Âng-hái sio-chiap. Persia-oan chhut-sán ê chio̍h-iû chhiâng-chāi keng-kòe Aden-oan. Chú-iàu ê hái-káng tī Aden Yemen kap Berbera Somalia.

Suez Oan
                                               

Suez Oan

Suez-oan, thàng Âng-hái ê 1-ê hái-oan, oá Se-nái Poàn-tó sai-hoāⁿ, Hui-chiu Tāi-lio̍k ê tang-hoāⁿ. 1869 nî Suez Ūn-hô thong chûn liáu-āu, Suez-oan ē-tàng ti̍t-thâu thàng Tē-tiong-hái, kau-thong lī-piān, chiàn-lio̍k tē-ūi chin tiōng-iàu.

Aqaba Oan
                                               

Aqaba Oan

Aqaba-oan, tiàm Í-sek-lia̍t-kok kiò chò Eilat-oan sī Âng-hái ê 1-ê hái-oan, tī Se-nái Poàn-tó ê tang, Arab Poàn-tó ê sai, oá Ai-ki̍p, Í-sek-lia̍t, Iok-tàn, Saudi Arabia.

Bengal Oan
                                               

Bengal Oan

Bengal Oan tī leh Ìn-tō͘-iûⁿ ê tang-pak-pō͘, sai-pêng kap sai-pak-pêng óa Ìn-tō͘, pak-pêng sī Bangladesh, tang-pêng sī Myanmar kap Andaman Kûn-tó kap Nicobar Kûn-tó, tī lâm-pêng chiàu Sri Lanka kap Sumatra tiong-ng hit tiâu chōa chò kài-sòaⁿ.

Pho-su-oan
                                               

Pho-su-oan

Pho-su-oan sī tī A-chiu sai-lâm, kap Ìn-tō͘-iûⁿ sio-chiap, koh giap tī Iran chham A-la-pek Pòan-tó chi-kan ê hái-he̍k. Ū-ê A-la-pek kok-ka kā hō-chòe A-la-pek-oan.

Users also searched:

...