Back

ⓘ Kong-hn̂g - Kong-hn̂g, Kim-mn̂g Kok-ka Kong-hn̂g, Tāi-an Sim-lîm Kong-hn̂g, Kok-ka kong-hn̂g, Tâi-tiong Kong-hn̂g, Iûⁿ-bêng-soaⁿ Kok-ka Kong-hn̂g ..
                                               

Kong-hn̂g

Kong-hn̂g it-poaⁿ lâi kóng sī chi̍t chióng siū ûi-hō͘ ê khu-he̍k, sī hō͘ jîn-bîn oa̍h-tāng thit-thô ê só͘-chāi. Kong-hn̂g mā sī hiān-tāi siâⁿ-chhī lāi-té ki-pún ê kong-kiōng siat-si chi it.

                                               

Kim-mn̂g Kok-ka Kong-hn̂g

Kim-mn̂g Kok-ka Kong-hn̂g sī Tâi-oân ê tē-la̍k chō kok-ka kong-hn̂g, 1995 nî 5 goe̍h 25 hō kong-kò kè-ōe, 1995 nî 10 goe̍h 18 hō sêng-li̍p koán-lí-chhù, sī tē-it chō khiā tī lī-tó ê kok-ka kong-hn̂g.

                                               

Tāi-an Sim-lîm Kong-hn̂g

Tāi-an Sim-lîm Kong-hn̂g sī chi̍t chō ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê kong-hn̂g. Tāi-an Kong-hn̂g chiàm-tē 25.894 kong-khéng, chan-keng sī Tâi-pak chhī-khu siōng-tōa ê kong-hn̂g, tī 1994 nî 3 goe̍h 29 hō chèng-sek tùi-gōa khai-hòng.

                                               

Kok-ka kong-hn̂g

Kok-ka kong-hn̂g ia̍h kok-li̍p kong-hn̂g sī chèng-hú chí-tēng ê chi̍t chióng pó-hō͘ khu-he̍k, bo̍k-te̍k sī chū-jiân hoân-kéng ê pó-io̍k, mā ē-sái thê-kiong hō͘ jîn-bîn chò thit-thô oa̍h-tāng ê só͘-chāi. Thong-sè-kài thâu-chi̍t-ê kok-ka kong-hn̂g sī Bí-kok ê Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g. Kun-kù Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p IUCN ê thóng-kè, choân sè-kài tī 2010 nî lóng-chóng ū tāi-io̍k 7000 ê kok-ka kong-hn̂g.

                                               

Tâi-tiong Kong-hn̂g

Tâi-tiong Kong-hn̂g ūi tī teh Tâi-oân Tâi-tiong-chhī, 1903 nî khai-siat, chá-kî kiò Nakanosima Kong-hn̂g, chiàn-āu pat kái miâ Tiong-san Kong-hn̂g.

                                     

ⓘ Kong-hn̂g

  • Thô - hn g Gū - hoe - hn g Koan - kong Iā - chhī 桃園御花園觀光夜市 sī Tâi - oân Thô - hn g - chhī ê chi t ê iā - chhī.
  • Guyane Amazon kong - hn g Parc amazonien de Guyane sio k Hoat - kok, tī 2007 khai - siat, só - chāi tī Guyane tōa - khu.
  • kok - ka kong - hn g sī Tâi - oân chèng - hú ūi - tio h beh pó - hō kok - ka te k - iú ê chū - jiân hong - kéng, iá - seng - bu t kap le k - sú bûn - hoà ûi - chek, chiàu Kok - ka Kong - hn g
  • Glacier Oan Kok - ka Kong - hn g Eng - bûn: Glacier Bay National Park and Preserve sī Bí - kok Alaska Chiu lâm - pō ê chi t chō kok - ka kong - hn g
  • Kok - li p Kong - hn g 次高太魯閣國立公園 sī Ji t - pún sî - tāi tī Tâi - oân siat - li p ê kok - ka kong - hn g hoān - ûi tāi - khài sī kin - á - ji t ê Thài - ló - koh Kok - ka Kong - hn g kap
  • Tiong - iong Kong - hn g Chām, pian - hō R9, sī Ko - hiông Chia t - ūn ê chi t - ê chhia - chām. Siat hiòng Tiong - iong Kong - hn g ê chhut - káu sī kiàn - tio k - su Richard
  • La Réunion kok - ka kong - hn g Parc national de La Réunion sio k Hoat - kok, tī 2007 khai - siat, só - chāi tī La Réunion tōa - khu.
  • Ang - kong - hn g 翁公園 sī Tâi - oân Ko - hiông - chhī ê chi t - ê tē - hō - miâ, Tōa - liâu - khu ê chi t - ê chng - thâu. Ji t - pún sî - tāi Ang - kong - hn g bat siat chò Tōa - liâu - chng
  • Tōa - ô Kong - hn g Chām tī î Tâi - oân Tâi - pak - chhī Lāi - ô - khu, sī Tâi - pak Chia t - ūn Bûn - ô Soàⁿ Lāi - ô Soàⁿ ê chia t - ūn chhia - chām.
Iûⁿ-bêng-soaⁿ Kok-ka Kong-hn̂g
                                               

Iûⁿ-bêng-soaⁿ Kok-ka Kong-hn̂g

Iûⁿ-bêng-soaⁿ Kok-ka Kong-hn̂g sī Tâi-oân ê tē-saⁿ chō kok-ka kong-hn̂g, chiân-sin sī Ji̍t-pún sî-tāi siat-li̍p ê Toā-tūn Kok-li̍p Kong-hn̂g; ūi-tī Tâi-pak-chhī kap Sin-pak-chhī kéng-lāi.

Thài-ló͘-koh Kok-ka Kong-hn̂g
                                               

Thài-ló͘-koh Kok-ka Kong-hn̂g

Thài-ló͘-koh Kok-ka Kong-hn̂g sī Tâi-oân ê tē-sì chō kok-ka kong-hn̂g, i-ê chiân-sin sī Ji̍t-pún sî-tāi ê Chhù-ko Thài-ló͘-koh Kok-li̍p Kong-hn̂g.

Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g
                                               

Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g

Jī-jī-pat Hô-pêng Kì-liām Kong-hn̂g sī chi̍t chō ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-hn̂g, goân-miâ Tâi-pak Sin Kong-hn̂g.

Tiong-iong Kong-hn̂g (New York Chhī)
                                               

Tiong-iong Kong-hn̂g (New York Chhī)

Tiong-iong Kong-hn̂g tī Bí-kok New York City ê Manhattan lāi-té, bīn-chek ū 3.4 km 2, kong-hn̂g lāi ū tōng-bu̍t-hn̂g kap hoe-hn̂g téng-teńg ê siat-si.

Soat-pà Kok-ka Kong-hn̂g
                                               

Soat-pà Kok-ka Kong-hn̂g

Soat-pà Kok-ka Kong-hn̂g sī Tâi-oân ê tē-gō͘ chō kok-ka kong-hn̂g, ē-sái tui-sò͘ chì Ji̍t-pún sî-tāi ê Chhù-ko Thài-ló͘-koh Kok-li̍p Kong-hn̂g. I-ê miâ-hō goân-chū Soat-soaⁿ kap Toā-pà-chiam-soaⁿ chit nn̄g lia̍p soaⁿ-niá.

Users also searched:

...