Back

ⓘ Tē-lí-ha̍k - Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe, Chū-jiân tē-lí-ha̍k, Tâi-oân Tē-ha̍k Kì-sū, Tē-sú-ha̍k, Goa̍t-lí-ha̍k, Tē-chìn-ha̍k, Chúi sûn-khoân, Kún-kau-lêng, 世界, 地 ..
                                               

Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe

Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe sī chóng-pō͘ tiàm-tī Bí-kok ê 1 ê bô tì-ì thàn-chîⁿ ê kàu-io̍k kiam kho-ha̍k ki-kò͘, bo̍k-phiau sī beh chhiok-chìn siā-hoē tùi tē-lí-ha̍k, tùi sè-kài ê liáu-kái. In chàn-chō͘ kho-ha̍k gián-kiù kap thàm-hiám kè-e̍k, ia̍h ū chhut-pán khan-bu̍t hō-chò Kok-ka Tē-lí Cha̍p-chì, lēng-goā iū-koh ū kî-thaⁿ ê sán-phín. In ū 1 ê kàu-io̍k ki-kim-hoē hoa̍t-lo̍h tē-lí hong-bīn ê chai-bat. Kok-ka Tē-lí Ha̍k-hōe tī 1888 nî 1 goe̍h 27 sêng-li̍p, hoat-khí-jîn sī 33 ê cha-po͘-lâng. In gī-lūn 2 lé-pài tō koat-tēng siat 1 ê "ūi ke-thiⁿ, chhiok-chìn tē-lí chai-bat ê ha̍k-hoē".

                                               

Chū-jiân tē-lí-ha̍k

Chū-jiân tē-lí-ha̍k sī tē-lí-ha̍k ê nn̄g-toā hun-iá chi-it, chù-tiōng tī-leh gián-kiù chū-jiân khoân-kéng ê hêng-sek kap oa̍h-tāng. Tī chu-jiân tē-lí-ha̍k ê gián-kiù lāi, Tē-kiû tiāⁿ-tiāⁿ àn-chiàu bô-kāng ê khoân-kéng pī khu-hun chò kúi-nā ê khoan-chân; chhin-chhiūⁿ tāi-khì-khoan, seng-bu̍t-khoan, giâm-se̍k-khoan kap chúi-khoan. Tùi chū-jiân tē-lí-ha̍k ê gián-kiù chia̍p-chia̍p sú-iōng khòa ha̍k-kho ê gián-kiù hong-sek kap hē-thóng su-ûi.

                                               

Tâi-oân Tē-ha̍k Kì-sū

Tâi-oân Tē-ha̍k Kì-sū sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê 1 hūn tē-chit-ha̍k ha̍k-su̍t cha̍p-chì, in mā siu-lio̍k tē-lí-ha̍k gián-kiù bûn-chiong, sī 1930 nî chhòng-khan.

                                               

Tē-sú-ha̍k

Tē-sú-ha̍k sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù Tē-kiû ê hoat-tián le̍k-sú kap i-ê kui-lu̍t-sèng ê ha̍k-kho. Che sī tē-chit-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá.

                                               

Goa̍t-lí-ha̍k

Goa̍t-lí-ha̍k sī gián-kiù goe̍h-kiû piáu-bīn tē-hêng ê ha̍k-būn, chòe ki-pún ê khang-khòe sī thè goe̍h-kiû chò-chok tē-tô͘, hō-miâ goe̍h-hái, ún-se̍k-khut, soaⁿ-tē kap kî-tha ê tē-tiám.

                                               

Tē-chìn-ha̍k

Tē-chìn-ha̍k sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù tē-tāng kap chìn-pho tī Tē-kiû lāi-pō͘ thoân-pò͘ ê ha̍k-būn; lēng-gōa, mā ū teh gián-kiù kî-thaⁿ iû tē-tāng só͘ ín-khí ê hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ chu-ná-mih; í-ki̍p ē ín-khí tē-tāng ê hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ pán-khoài kap hóe-soaⁿ ūn-tōng téng-téng.

                                     

ⓘ Tē-lí-ha̍k

  • Lí Óan - tiat 李遠哲 1936 nî 11 go eh 19 ji t chhut - sì sī Tâi - oân Sin - tek - chhī ê hòa - ha k - ka, mā - sī tē - it ūi tit - tio h Nobel Chióng ê Tâi - oân kho - ha k - ka
  • goe h 11 ji t: Friedrich Bergius, Tek - kok hòa - ha k - ka. 1949 nî kòe - sin. 1 goe h 6 ji t: Gregor Mendel, Ò - tē - lī - Hiong - gâ - lī seng - bu t - ha k - ka. siu - tō.
  • kòe - sin. 7 goe h 22 ji t: Gregor Mendel, Ò - tē - lī - Hiong - gâ - lī seng - bu t - ha k - ka. siu - tō. 12 goe h 27 ji t: Louis Pasteur, Hoat - kok bî - seng - bu t - ha k - ka.
  • hiān - siōng, sèng - chit kap piàn - hòa kui - lu t, í - ki p khai - hoat lī - iōng hái - iûⁿ ê tì - sek thé - hē. Che sī í hái - iûⁿ chò gián - kiù tùi - siōng ê tē - lí - ha k hun - iá.
  • Ha k - kah, sai pêng sī Chiong - kun kap Chhit - kó lâm pêng sī Sai - káng - á. Ka - lí ê jîn - khaú ū 58, 862 lâng. 1920 nî siat Tâi - lâm - chiu Pak - mn g - kūn Ka - lí - chng
  • ji t: Vladimir Prelog, Ò - tē - lī - Hiong - gâ - lī hòa - ha k - ka. 1906 nî chhut - sì. 1 goe h 9 ji t: Fukui Kenichi, Ji t - pún hòa - ha k - ka. 1918 nî chhut - sì. 3 goe h
  • thian - bûn - ha k - ka. 1997 nî kòe - sin. 4 goe h 28 ji t: Kurt Gödel, Bí - kok sò - ha k - ka. 7 goe h 23 ji t: Vladimir Prelog, Ò - tē - lī - Hiong - gâ - lī hòa - ha k - ka. 1998
  • Tē - chit sî - kan - chhioh Eng - gí: geologic time scale sī koan - liân sî - kan kap tē - chân ê sî - tāi chí - tēng chronological dating hē - thóng. Tē - chit - ha k kó - seng - bu t - ha k
Chúi sûn-khoân
                                               

Chúi sûn-khoân

Chúi sûn-khoân sī kóng chúi tī tē-kiû piáu-bīn ê choán-î koè-têng. Phì-jū kóng hō͘-chúi loh ji̍p khe lāi, khe lâu ji̍p hái, hái-chúi kap khe-chúi koh siū jia̍t cheng-hoat chò chúi-ian, chúi-ian kàu thiⁿ téng kiat chò hûn, āu-boé koh chiâⁿ chò hō͘-chúi, tio̍h sī chi̍t-ê chéng-thé-siōng ê toā sûn-khoân.

Kún-kau-lêng
                                               

Kún-kau-lêng

Khu-pia̍t: Nā sī beh chha in-ūi tē-tāng téng-téng gôan-in sán-seng hái kap ô͘--ni̍h ê tōa chúi-éng, chhiáⁿ khòaⁿ Hái-tiòng. Kún-kau-lêng sī 1-khóan tē-lí hiān-siōng, ì-sù sī kui-tōa-phìⁿ ê thô͘-soa, liân chio̍h-thâu sóa tín-tāng. Tī Tâi-oân, chit-khóan hiān-siōng tiāⁿ-tiāⁿ sī in-ūi tōa-chúi-hō͘, tì-sú soaⁿ-téng ê thô͘-soa kap chio̍h-thâu tio̍h án-ne kui-ê ùi soaⁿ-phiâⁿ lâu--lo̍h-lâi, chō-sêng soaⁿ-kha ê chai-hāi.

Tōa-khiah-kok
                                               

Tōa-khiah-kok

Tōa-khiah-kok sī tē-lí-ha̍k siōng chi̍t chōa tùi A-chiu ê Lebanon liân kàu Hui-chiu ê Mozambique ê tōa kau-khiah, tn̂g-tō͘ ū 6000 kong-lí.

                                               

世界

非洲 非洲佮歐亞大陸 舊大陸 歐亞大陸:歐洲、亞洲 南美洲 拉丁美洲 美洲 北美洲 盎格魯美洲 大洋洲 澳斯馬加國 用赤道來分:北半球、南半球 用陸地佮海洋的比例懸下來分:山半球、水半球 用本初子午線佮國際日界線來分:東半球、西半球 南極

                                               

國家地理學會

國家地理學會 是總部踮佇美國的一个無致意趁錢的教育兼科學機構,目標是欲促進社會對地理學,對世界的瞭解,贊助科學研究佮計劃,猶有主辦刊物號做 國家地理雜誌 ,另外又閣有其他的產品,有一个教育基金會發落地理方面的知捌。 國家地理學會佇1881年1月27成立,發起人是33个查埔人,人因議論兩禮拜就決定設一个"為加添、促進地理知捌的學會"。

                                               

地理學

地理學 是一个學問,專門咧研究地球的特徵,頂面生命的徛起情形,抑是各種的現象,四款傳統的地理研究是對自然佮人文現象的空間分析 、區域研究 、人佮土地的關係參地球科學,地理學會使分做兩个大分支,著是自然地理學佮人文地理學。

                                               

河川

佇漢語內面,用來共河川號名的字有水、江、河、川、溪等等,其中江是古早長江的名:河是古早黃河的名,一般講起細條的河川號做溪,毋過猶無一定的標準。 佇中國福建,大條的河川一般號做江,親像閩江參晉江,細條河川號做溪,親像建溪。 佇臺灣,大部份的河川攏是號做溪,親像高屏溪,少數號做河,親像基隆河、淡水河,臺灣嘛有一寡河川號做川,親像臺中的綠川,抑是日本時代的高雄川現在的愛河。

                                               

經度

經度 是設使佇各所在畫一條順地球表面南北向的線,彼條線一頭是北極另外一頭是南極,各所在這條南北向的線會佮佇英國格林威治天文台所畫出來彼條南北向的線佇南極佮北極來相袚,這兩條線所挾出來彼牙角度。 國際公定佇英國格林威治天文台所畫出來彼條順地球表面南北向的線是0度,地球是圓的,半爿面的周圍一踅是360度,佇格林威治天文台彼牙所在開始算,向東南北向的線咱共伊叫做"東經",向西南北向的線咱共伊叫做"西經",東西各有180度畫佇太平洋來會合。

Users also searched:

...