Back

ⓘ Kho-ha̍k - Kho-ha̍k, 1955 nî kho-ha̍k, 1899 nî kho-ha̍k, 1948 nî kho-ha̍k, 1803 nî kho-ha̍k, 1801 nî kho-ha̍k, 1760 nî kho-ha̍k, 1709 nî kho-ha̍k, Chu-sìn, 控制 ..
                                               

Kho-ha̍k

Kho-ha̍k sī iōng kho-ha̍k-te̍k hoat-tō͘ lâi kiàn-li̍p ê chai-bat ê hē-thóng. "Kho-ha̍k" ū-sî chio̍h sī "chai-bat" ê ì-sù, m̄-koh mā chin tiōng-sī i gián-kiù sán-seng ê pōe-kéng. Nā giâm-keh lâi kóng, it-poaⁿ jīn-ûi kho-ha̍k sī ē-tàng hong kiám-giām ê tùi sè-kài sī án-chhóaⁿ ūn-chok ê ké-soeh.

                                               

1955 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1955 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1899 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1899 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1948 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1948 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1803 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1803 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1801 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1801 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1760 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1760 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1709 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1709 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1748 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1748 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1993 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1993 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1838 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1838 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1816 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1816 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

Chu-sìn

Chu-sìn, ia̍h ū kóng sìn-sek, chêng-pò, khah thong-sio̍k ê ì-sù sī chí ū pò-chai it-ēng tāi-chì ê chok-iōng ê tì-sek he̍k-chiá chu-liāu. Tī tì-sek ê koan-tiám lâi kóng, sī thê-kiong lâng tùi si̍t-thé he̍k-chiá thiu-siōng khài-liām ê lí-kái. Nā sī tùi chu-liāu ê koan-tiám lâi kóng, sī chi̍t kóa chham-sò͘ ê ta̍t.

                                               

Hun-lūi-ha̍k

Tī seng-bu̍t-ha̍k lāi-bīn, hun-lūi-ha̍k sī siōng-kài ki-pún ê ha̍k-kho chi it. Tī Se-iûⁿ, "hun-lūi-ha̍k" Eng-gí: taxonomy chi̍t-ê bêng-sû khí-seng tio̍h-sī kan-nā teh kóng oa̍h-mi̍h ê hun-lūi.

                                               

Hêng-sek kho-ha̍k

Hêng-sek kho-ha̍k sī lī-ēng hêng-sek thé-hē lâi thàm-thó būn-tê ê tì-sek. In ê gián-kiù tùi-siòng m̄-sī tùi keng-giām sè-kài ê tī-chiap koan-chhat, in sī gián-kiù hêng-sek hē-thóng pún-sin ê sèng-chit. Pí-lūn sò͘-ha̍k, thóng-kè-ha̍k, lô-chek lóng sǹg sī hêng-sek kho-ha̍k.

                                               

Khòng-chè-lūn

Khòng-chè-lūn sī gián-kiù kok-chióng hē-thóng tiâu-chiat kah khòng-chè ê kho-ha̍k. 1948-nî, Norbert Wiener hoat-piáu Khòng-chè-lūn chit-pùn chheh, thê-chhut chit-ê khài-liām. I sī chū-tōng khòng-chè, thong-sìn ki-su̍t, kè-sǹg-ki kho-ha̍k, sò͘-lí bêng-ha̍k, sîn-keng seng-lí-ha̍k, thóng-kè le̍k-ha̍k, hêng-ûi kho-ha̍k téng-téng kho-ha̍k ki-su̍t hō͘-siang iông-ha̍p hêng-sêng ê kho-ha̍k, pau-koat sìn-sit-lūn, chū-tōng khòng-chè hē-thóng lí-lūn kah khòai-sok chū-tōng-ki lí-lūn.

                                               

Khó-kó͘-ha̍k

Khó-kó͘-ha̍k sī gián-kiù kó͘-chá jîn-lūi oa̍h-tāng ê ha̍k-būn, chú-iàu hong-sek sī chhōe chhut jî-chhiá hun-sek kòe-khì jîn-kûn ê khì-bu̍t bûn-hòa kap khoân-kéng chu-liāu.

                                               

Lí-lūn

Lí-lūn sī jîn-lūi tùi chū-jiân ia̍h-sī siā-hōe hiān-siōng, àn-chiàu í-keng chûn-chāi ê si̍t-chèng tì-sek, keng-giām, hoat-chek, jīn-ti iáu-koh ū keng-kòe giām-chèng ê ká-soat, keng-iû kóng-gī-hoà kap ián-e̍k téng-téng hong-hoat lâi tit-tio̍h ê ha̍p-tī lô-chek ê thui-lūn-sèng chóng-kiat.

                                     

ⓘ Kho-ha̍k

  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1870 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1960 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1972 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1899 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
  • bûn - chiuⁿ kài - siāu 1608 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ. 10 goe h
  • bûn - chiuⁿ kài - siāu 1647 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ. 10 goe h
  • bûn - chiuⁿ kài - siāu 1948 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ. 2 goe h
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1803 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
  • Chit phiⁿ bûn - chiuⁿ kài - siāu 1801 nî kho - ha k ê hoat - hiān kap ki - su t ê hoat - tián kî - tiong mā pau - hâm chōe - chōe tiōng - iàu ê kho - ha k siong - koan sū - kiāⁿ.
Chū-jiân kho-ha̍k
                                               

Chū-jiân kho-ha̍k

Chū-jiân kho-ha̍k sī kho-ha̍k ê chi̍t toā lūi, in thong-koè koan-chhat, niû-chhek, hun-sek, kap sò͘-ha̍k hong-hoat, lâi gián-kiù chū-jiân ê tōng-thài kiam hui-tōng-thài sèng-chit, hêng-ûi, kiàn-li̍p khí chiam-tùi chū-jiân ē-tàng siū ū-chhek ê kui-chek.

Kibô
                                               

Kibô

Kibô sī JAXA ūi Kok-chè Thài-khong-chām hoat-tián ê chi̍t-cho͘ module. Kibô hun-chò 3-ê pō͘-hūn, hun-pia̍t tī STS-123, STS-124 kap STS-127 chit 3-ê jīm-bū sàng khì ISS.

Ká-soat
                                               

Ká-soat

Tī kho-ha̍k siōng, ká-soat sī chi̍t thò kun-kù chèng-kù só͘ chò ê thui-chhek, su-iàu keng-koè kiám-iām lâi khak-li̍p i kái-soeh hiān-siōng ê lêng-le̍k.

                                               

PubMed

PubMed sī chi̍t-ê bián-hùi cha-sûn iân-jín, í MEDLINE database ûi-chú, thê-kiong sèⁿ-miā kho-ha̍k kap seng-bu̍t i-ha̍k chú-tê ê chu-liāu. Î-chhî-chiá sī Bí-kok Kok-li̍p Kiān-khong Ián-kiù-īⁿ ê Kok-li̍p I-ha̍k Tô͘-su-koán

                                               

控制論

控制論 是研究各種系統調節佮控制的科學,1948年溫納發表 控制論 這本冊,提出這个概念,伊是自動控制、通信技術、計算機科學、數理名學、神經生理學、統計力學、行為科學等等科學技術互相融合形成的科學,包括信息論、自動控制系統理論佮快速自動機理論。

                                               

電腦科學

電腦科學 抑 計算機科學 ,是咧研究資訊 佮計算的理論基礎,看踮佇電腦系統頂懸欲怎樣來實現佮應用遮的理論,電腦科學有真濟樣相;有一寡強調特殊領域的計算,像講電腦圖學 ;有的是咧研究較一般的的計算問題 ,像講計算複雜性理論 ;嘛有 一寡是咧研究怎樣實現計算的理論,像講研究按怎描述計算的程式語言理論 ,抑是按怎用某種程式語言 來解決某物問題的電腦程式設計 。 參考資訊科學 information science。

Users also searched:

...