Back

ⓘ Chheh - Chheh, Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, Bêng-sū-lio̍k, Chu-pún-lūn, Chûn-chāi kap Sî-kan, Don Quijote, E̍k-keng, bûn-su, Lé-kì, Lūn Chéng ê Khí-goân ..
                                               

Chheh

Chheh mā kóng-chò chu, sī 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ choá kap-chò kui-pún, chi̍t-pêng ê kîⁿ he̍k-sī tèng he̍k-sī liâm tiâu--leh, thang hō͘ lâng hian lâi tha̍k, siōng goā-kháu koh ka chu-phoê pó-hō͘ lâi chò-chiâⁿ--ê. Ta̍k-tiuⁿ choá ê ta̍k-bīn, lóng kiò-chò 1-ia̍h. Ū ê chheh-ia̍h m̄-sī ēng choá chò--ê, koh-khah-sī kó͘-chá iáu bô choá ê sî, mā ēng iûⁿ-phoê-choá ia̍h-sī pò͘ chò chheh, koh pí-lūn Tiong-kok kó͘-chá ê sî, tō-sī ēng tek-á chhiat-chò 1-phìⁿ 1-phìⁿ, kǹg-chò-hoé chò chheh. Chheh-ia̍h ê téng-koân ū bûn-jī, ū-sî-chūn koh ū tô͘, tī ìn-pán ê ki-su̍t hoat-tián chìn-chêng, chheh tio̍h ēng chhiú 1-jī 1- ...

                                               

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, mā ū kiò Hōng-soaⁿ Chhái-hóng-chheh, sī Chheng-kok thóng-tī Tâi-oân bóe-kî, ùi 1894 nî goân-sêng ê chi̍t hūn tē-hng chhái-hóng chu-liāu, pian-chiá sī Hōng-soaⁿ-koān lím-seng Lô͘ Tek-ka. Pún chheh pún-té sī pian lâi siu-chì beh ēng. 1892 nî koaⁿ-hú siat Hok-kiàn Tâi-oân Thong-chì Chóng-kio̍k, koh ùi kok-tē siat hun-kio̍k, chhái-hóng khang-khòe khai-sí, kàu 1894 nî goân-sêng, in-ūi keh nî Tâi-oân hông koah-niū hō͘ Ji̍t-pún, tio̍h bē-hù chhái-ēng. Ji̍t-pún niá Tâi-oân liáu-āu, Tâi-oân Chóng-tok-hú ê Lîm-sî Tâi-oân Kū-koàn Tiāu-cha-hōe chiong pún chheh têng-sin ...

                                               

Bêng-sū-lio̍k

Bêng-sū-lio̍k sī chi̍t khoán lâng-miâ-lio̍k, choan-bûn kì chi̍t kóa khah ū-miâ ê pí-lūn koaⁿ-liâu, kong-si iāu-oân, ha̍k-chiá, gē-su̍t-ka téng khoán jîn-bu̍t, in it-poaⁿ sī siu iáu koh tī-leh ê lâng ê chu-liāu. Pún khoán miâ-lio̍k tiāⁿ sī sú-iōng kài-siāu ê tùi-siōng thê-kiong ê chu-liāu lâi khan-hêng--ê, lāi-bīn kaⁿ-taⁿ piáu-hiān chiàⁿ-bīn ê tāi-chì, kap ha̍k-su̍t-sèng ê lâng-miâ sû-tián bô-kâng.

                                               

Chu-pún-lūn

Chu-pún-lūn sī chi̍t-pō͘ chèng-tī keng-chè-ha̍k tì-chok, chok-chiá sī Karl Marx, jî-chhiáⁿ Friedrich Engels chò pō͘-hūn ê phian-chip. Lōe-iông chú-iàu sī tùi chu-pún-chú-gī ê hun-sek chham phoe-phòaⁿ. Chu-pún-lūn lóng-chóng ū saⁿ chheh, 1867 nî chhut-pán tē-it kńg, 1885 nî chham 1894 nî chhut-pán tē-jī kap tē-saⁿ kńg.

                                               

Chûn-chāi kap Sî-kan

Chûn-chāi kap Sî-kan sī Tek-kok tiat-ha̍k-ka Martin Heidegger tī 1927 nî chhut-pán ê chok-phín, tùi 20 sè-kí tiat-ha̍k chin ū éng-hióng.

                                               

Don Quijote

Don Quijote de la Mancha sī Se-pan-gâ chok-ka Miguel de Cervantes Saavedra ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Chheh miâ mā ū hō chò El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. "Don Quijote" oân-nā sī chit-pún siáu-soat lāi-té chú-jîn-ong ê miâ.

                                               

E̍k-keng (bûn-su)

E̍k-keng ia̍h sī kiò choè Chiu-e̍k, sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, Siōng-su, Lé-kì kap Chhun-chhiu hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

                                               

Lé-kì

Lé-kì ia̍h sī kiò choè Lé-keng, sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, E̍k-keng, Chhun-chhiu kap Siōng-su hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

                                               

Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k

Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k sī Sin-lâu I-koán ê i-seng George Gushue-Taylor kap chō͘-chhiú Tân Toā-lô pian-siá, tī 1917 nî Sin-lâu Chheh-pâng chhut-pán ê i-ha̍k-su.

                                               

Lūn Chéng ê Khí-goân

Lūn Chéng ê Khí-goân, ia̍h Bu̍t-chéng Goân-sí, sī 1859 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-pán ê Eng-gí tì-chok, chok-chiá sī Charles Darwin, che sī i tùi seng-bu̍t chìn-hoà ê koan-chha̍t kiam tùi chìn-hoà ê chū-jiân soán-te̍k ki-chè ê thó-lūn.

                                               

Piān-lám

Piān-lám, he̍k-chiá kiò chhiú-chheh sī chi̍t lūi chham-khó-chheh, khah thoân-thóng ê ì-sù sī kóng sè-pún hong-piān hian chah ê chheh, āu--lâi mā thang piáu-sī jīn-hô thê-kiong choan-bûn tī it-tēng chú-tê chu-sìn ê kài-siāu-sèng lōe-iông ê chheh, pí-lūn tùi it-tēng khang-khòe ia̍h kang-gē ê kán-tan ké-soeh, tùi ki-hâi chhau-chok ê chí-sī, he̍k-chiá sī koan-kong ê chu-sìn. Tī ha̍k-su̍t-kài, koh ū chi̍t khoán piān-lám, sī siu-chi̍p chē phiⁿ bô-kâng chok-chiá bûn-chiong, thê-kiong tùi chi̍t-ê chú-tê gián-kiù chu-sìn ê chheh-pún.

                                               

Sam-jū-keng

Sam-jī-keng sī chi̍t pún Tiong-kok thoân-thóng ê khé-bông kàu-châi. I kah Pek-ka-sèng, Chhian-jī-bûn tâng-chê kiò choè Sam-pek-chhian ".

                                               

Si-keng

Si-keng sī Tiong-kok siōng chá-kî ê si-koa chóng-chi̍p. Si-keng goân-pún hō-chò Si, lóng-chóng 305 tiâu, só͘-í iū-koh kiò-chò Si-sam-pah. Chū Hàn khai-sí, Jû-ka chiong i tòng-chò keng-tián; Sòng ê sî-chūn chìng-sik kā hō-chò Si-keng. Mô͘ Heng só͘ siá ê tsù-pún liû-thoân kah kin-á-ji̍t, Si-keng in-chhú mā kiò-chò Mô͘-si. Si-keng ê chok-ka toā-pō͘-hūn lóng bô-hoat-tō͘ khó-chìng--ah, chú-iàu sī Chiu kah Chhun-chhiu sî-tāi ê peh-sèⁿ, liû-thoân tī N̂g-hô só͘-tsāi ê chu-hô͘ kok-ka, sio̍k-î pak-hong bûn-ha̍k. Si-keng ê im-ga̍k hun-luī ē-sái hun-chò Hong 風, Ngá 雅, kah Siōng 頌; Hong mā kiò-chò S ...

                                               

Sin-soán Tâi-oân-gí Kàu-kho-su

Sin-soán Tâi-oân-gí Kàu-kho-su sī Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-oân ê Tâi-oân-ōe kàu-kho chheh, 1935 nî Sin-ko-tông Su-tiàm chhut-pán, chok-chiá sī Tiuⁿ Iāu-tông, hit tong-sî Tâi-pak Tē-jī Su-hoān Ha̍k-hāu ê kàu-siū. Pún chheh ū hun siōng hā 2 pún, lōe-iông pau-koat hoat-im, gú-kù, sû-lūi téng-téng. Chheh ê chú bûn sī Ji̍t-pún-ōe, jî-chhiá ēng Hàn-jī phòe-ha̍p Tâi-oân-gí Kana kì-siá Tâi-oân-ōe. Chheh lāi mā tī thâu-chêng pō͘-hūn kài-siāu Tâi-oân ê gí-giân sú-iōng chêng-hêng. Chiàu chok-chiá tī chheh tiong só͘ kóng, i sī phòe-ha̍p Sú-chèng Sì-cha̍p Chiu-nî Kì-liām 始政四十周年紀念 chhut-pán pún chheh.

                                               

Soat-bûn Kái-jī

Soat-bûn-kái-jī ia̍h Soat-bûn, sī Tiong-kok Hàn-tiâu sî-chūn Khó Sīn phian-siá ê jī-tián, kong-gôan 100 nî ê sî-chūn ôan-sêng, chú-iàu lōe-iông sī àn-chiàu pō͘-siú lâi phian-pâi, kái-soeh sió-tōan ê jī-hêng, hoat-im chham ì-sù.

                                               

Systema Naturae

Systema Naturae, goân-pún Latin siá Systema Naturæ, sī Sūi-tián si̍t-bu̍t-ha̍k-chiá, tōng-bu̍t-ha̍k-chiá, kiam i-su Carl Linnaeus ê chú-iàu chok-phín chi it. Pún chok kài-siāu liáu Linnaeus hun-lūi-ha̍k. Sui-bóng hit thò hē-thóng, chit-má hō chò siang-bêng hō-miâ-hoat, pō͘-hūn tī 200 tang chêng to̍h ū Gaspard kap Johann hiaⁿ-tī leh hoat-tián, Linnaeus sī tāi-seng tī kui pún chheh tang-tiong it-tì lī-iōng ê lâng. Thâu pán sī 1735 nî chhut--ê. 1758 nî ê tē 10 pán, sī siōng kài tiōng-iàu ê chi̍t pán.

                                               

Sû-tián

Sû-tián ia̍h sû-su, mā kóng jī-tián, chū-tián, khah phó͘-thong ê chi̍t khoán sī kā it-tēng sò͘-liōng ê tan-jī siu-chi̍p liáu-āu pian--chhut-lâi ê chheh. Tī sû-tián lāi, ki-pún ê loē-iông sī kái-soeh ì-sù, kài-siāu ho͘-im. Mā ū chi̍t lūi sû-tián sī ēng chi̍t khoán giân-gí lâi kái-soeh lēng-goā chi̍t khoán giân-gí, he̍k-chiá hō͘-siōng kái-soeh.

                                               

Thâu-sū

Thâu-sū sī tùi chheh ia̍h kî-tha bûn-ha̍k chok-phín ê chi̍t phiⁿ kà-siāu, nā chiàu Eng-gí preface ê ì-sù, it-poaⁿ sī chok-phín ê chok-chiá ka-tī siá--ê; nā pa̍t-lâng siá--ê, sī hō chò foreword. Thâu-sū it-poaⁿ ē ké-soeh siá-chheh ê khí-in kap hoat-tián, siāng āu-piah koh tiāⁿ khǹg chi̍t tōaⁿ tùi pang-chō͘ siá-chok ê lâng ê seh-siā.

                                               

Tâi-oân Bîn-pún-chú-gī

Tâi-oân Bîn-pún-chú-gī sī Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng-chiá Liāu Bûn-gī ùi 1956 nî tī Ji̍t-pún chhut-pán ê chi̍t pún chheh, chú-iàu sī kài-siāu i tong-sî ê Tâi-oân to̍k-li̍p su-sióng.

                                               

Ulysses

Ulysses sī Ài-ní-lân chok-ka James Joyce ê hiān-tāi-phài siáu-soat. Kò͘-sū tāi-seng sī liân-sòa chhut tī 1918 nî 3 goe̍h chì 1920 nî 12 goe̍h ê Bí-kok cha̍p-chì The Little Review, āu--lâi kui-ê ùi Pa-lí keng-kòe Sylvia Beach tī 1922 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, Joyce 40-hòe seⁿ-ji̍t hit kang chhut-pán. Pún siáu-soat hông jī-ûi sī hiān-tāi-phài bûn-ha̍k siāng kài tiōng-iàu ê chok-phín chi it, ū kóng sī "kui-ê ūn-tōng ê tián-sī kiam thiah-iāu".

                                               

Ín-tit

Ín-tit sī eng-gí tiong ê index ê ì-sù, mā kiò Sek-ín. I lia̍t-chhut chheh--ê bêng-sû kap in ê ia̍h-hō, hong-piān tha̍k-chiá chhoē sû--ê ì-sù.

                                     

ⓘ Chheh

  • Chheh mā kóng - chò chu, sī 1 - tiuⁿ 1 - tiuⁿ choá kap - chò kui - pún, chi t - pêng ê kîⁿ he k - sī tèng he k - sī liâm tiâu - - leh, thang hō lâng hian lâi tha k, siōng
  • Chheh - tiàm 冊店 sī siau - siū chheh ê lêng - siū - siong. Chheh - tiàm ê hêng - sek ē - sái sī sió - hêng ê to k - li p tiàm - thâu, ia h - sī tōa - hêng ê liân - só tiàm - thâu
  • Le k - sú - chheh 歷史冊 sī choan - bûn teh kì - chài le k - sú ê chheh
  • Kok - gí 國語 ia h sī Kok - gú, sī Tiong - kok Chiàn - kok sî - tāi ê chi t pún le k - sú - chheh i ê chok - chiá sī Ló - kok ê Chó Khu - bêng.
  • Ang - á - chheh ia h sī kiò bàng - gah, sī choan - bûn kā ang - á - ōe pian chò liân - sio k keh - á Eng - gí: panel piáu - hiān chò chhut - thâu ê chheh - pún.
  • Chheh - pâng 冊房 it - poaⁿ sī khiā - ke lāi - pō ê chi t keng pâng - keng, choan - bûn chò - ûi tha k - chheh chū - siu kap kang - chok ê só - chāi. Chheh - pâng ê ki - pún
  • Chheh - kè 冊架 mā hō - chò chheh - tû 冊櫥 sī choan - bûn teh khǹg chheh ê tû - á
  • Kúi - kok - chú 鬼谷子 mā thang kiò choè Pái - ha p - chhek, sī Tiong - kok Chiàn - kok sî - tāi ê chi t pún chheh i ê chok - chiá sī Kúi - kok - chú.
  • Chheh - chú - tó 冊子島 sī Tiong - kok ê chi t - ê tó, sio k Chiat - kang - séng koán - lí, bīn - chek 14.20 km², jîn - kháu 3, 042.
Chheh-tiàm
                                               

Chheh-tiàm

Chheh-tiàm sī siau-siū chheh ê lêng-siū-siong. Chheh-tiàm ê hêng-sek ē-sái sī sió-hêng ê to̍k-li̍p tiàm-thâu, ia̍h-sī tōa-hêng ê liân-só tiàm-thâu, mā ē-sái sī bāng-lō͘ téng ê chheh-tiàm, thong-kòe bāng-lō͘ kap iû-tē ho̍k-bū chìn-hêng kau-e̍k.

Chheh-pâng
                                               

Chheh-pâng

Chheh-pâng it-poaⁿ sī khiā-ke lāi-pō͘ ê chi̍t keng pâng-keng, choan-bûn chò-ûi tha̍k-chheh, chū-siu kap kang-chok ê só͘-chāi. Chheh-pâng ê ki-pún siat-si ū siá-jī-toh, í-á kap chheh-kè, ū chi̍t-kóa chheh-pâng mā ū tiān-náu. Ū-ê khiā-ke pēng bô chheh-pâng ê siat-kè, só͘-í ē kā khùn-pâng tòng-chò chheh-pâng lâi sú-iōng.

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú
                                               

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú sī Michael Faraday tī Eng-kok Ông-ka Ián-kiù-só͘ ê 6 phiⁿ káng-khò ê tê-bo̍k. Káng-khò lōe-iông sī la̍h-chek hóe-iām, thòaⁿ-sò͘ lia̍p-chú, koh-ū iú-koan chúi-sò͘, sng-sò͘, chit-sò͘ kap jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ê kak-sek téng-téng.

Frankenstein
                                               

Frankenstein

Frankenstein; or, The Modern Prometheus sī Eng-lân chok-ka Mary Shelley siá ê siáu-soat, leh kóng siàu-liân kho-ha̍k-ka Victor Frankenstein tī chi̍t kái hui-chèng-thóng kho-ha̍k si̍t-giām tang-tiong chhòng-chō chhut bái-khoán, ū tì-hūi ê oa̍h-mi̍h ê kò͘-sū. Shelley chū 18-hòe to̍h khai-sí siá chit-ê kò͘-sū, thâu chi̍t pán ê siáu-soat sī 1818 nî 1 goe̍h chhe 1 tī Lûn-tun bô-miâ chhut-pán--ê, hit chūn i 20-hòe. I-ê miâ thâu-chi̍t pái chhut-hiān sī ùi 1823 nî chhut ê tē-jī-pán.

                                               

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p sī 1929 nî só͘ chhut-pán kà-ha̍k Tâi-oân-ōe ê tha̍k-pún, sī Tâi-pak Hêng-bū-só͘ úi-thok Sukuzô Imada só͘ siá. Lōe-iông chú-iàu sī hêng-bū-só͘ sū-bū só͘ sú-iōng ê Tâi-oân-ōe, hâm ēng-sû, bûn-kù téng-téng. Kî-tiong iōng Hàn-jī kì-siá Tâi-oân-ōe, pēng-chhiá khò kana piau-kì ho͘-im, koh iōng Ji̍t-pún-ōe ké-soeh.

Ia̍h (chóa)
                                               

Ia̍h (chóa)

Ia̍h, iā sī kóng pheh-chih, sī chheh, cha̍p-chì, pò-chóa iā kî-tha pun chò chē bīn lâi ìn-soat, siá-jī iā ōe-tô͘ ê cho͘-ha̍p kî-tiong chi̍t tiuⁿ iā chi̍t bīn, ēng chóa he̍k-chiá sī kî-tha châi-chit chè-chō.

                                               

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t: Kaⁿ-ga̍k ê Tàn-seng, chú tê-bo̍k nā tùi Eng-gí pán hoan-e̍k sī Kàu-hùn kap Chhú-hoa̍t, sī Hoat-kok ha̍k-chiá Michel Foucault ùi 1975 nî chhut-pán ê chi̍t pún chheh. Pún chheh hun-sek Se-iûⁿ kīn-tāi kaⁿ-ga̍k hē-thóng ê piàn-hòa kap i ê lí-lūn-sèng ki-chè; lūn-soat pòe-āu khoân-le̍k kap lâng sin-thé ê koan-hē.

Ki-tok Iāu-lí
                                               

Ki-tok Iāu-lí

Ki-tok Iāu-lí sī Lô-má Thian-chú-kàu ê būn-ta̍t-chheh, goân-pán sī Fray Juan de Plasencia tī 1593 nî siá--ê, sī it-poaⁿ jīn-ûi Hui-li̍p-pin siāng chá ê ìn-soat chheh-pún. Chha-put-to sî-chūn koh ū Tagalog-gí kap Bân-lâm-gí pán-pún, che mā sī Bân-lâm-gí su-siá ê chá-kî kì-lio̍k chi it.

                                               

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú sī Richard Dawkins tī 1976 nî lūn chìn-hòa ê chheh, sī kun-kù George C. Williams tī Sek-èng kap Chū-jiân Soán-tek ê lí-lūn chò ki-chhó͘. Dawkins ēng "kò͘-kí ê ûi-thoân-chú" lâi piáu-tat chìn-hòa ê ûi-thoân-chú tiong-sim-koan, kā 1960 nî-tāi W. D. Hamilton téng lâng hoat-tián ê khài-liām thong-sio̍k-hòa.

                                               

Lāi-kho Choān-iàu

Lāi-kho Choān-iàu, ia̍h sī kóng Se-soat Lāi-kho Choān-iàu, sī Ji̍t-pún Lân-hong-i Udagawa Gensin tùi Johannes de Gorter ê lāi-kho-su Gezuiverde geneeskonst hoan-e̍k kòe Ji̍t-gí ê chok-phín. 1793 nî khai-sí khan-hêng, kàu 1810 nî choân 18 koàn goân-kiat. Pún chheh sī chin chē hiān-tāi Se-iûⁿ i-ha̍k ēng-gí Hàn-jī-gú hoan-e̍k ê khí-goân.

Users also searched:

...