Back

ⓘ Iû-chèng - Tiong-hôa Iû-chèng, Chū-iû, chèng-tī, Chū-iû chú-gī, Chèng-tī ê chū-iû, Chū-iû-lâng-chú-gī, Iû Sek-khun, Kong-bîn chū-iû, Chū-iû Bîn-chú Tóng ..
                                               

Tiong-hôa Iû-chèng

Tiong-hôa Iû-chèng Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si sī Tâi-oân ûi-it ê iû-chèng sū-gia̍p ki-koan, sī iû Tiong-hôa Bîn-kok Kau-thong-pō͘ oân-choân chhî-kó͘ ê kok-êng khì-gia̍p. I-ê gia̍p-bū hoān-ûi tû-liáu iû-chèng í-gōa, iā hâm-kài chi̍t-kóa kán-tan ê kim-iông ho̍k-bū, chhin-chhiūⁿ thú-thiok kap pó-hiám. Chiân-sin sī Iû-chèng Chóng-kio̍k, lo̍h-bóe ūi-tio̍h beh tu̍t-phòa keng-êng ê hān-chè, iā cheng-ka chhī-tiûⁿ kēng-cheng-le̍k, Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú tī 2002 nî 7 goe̍h siu-chèng Iû-chèng-hoat, kái-chè chò hiān-chè.

                                               

Chū-iû (chèng-tī)

Chèng-tī-tek ê chū-iû sī kóng kò-jîn ê chū-chú-koân bô siū-tio̍h pa̍t-ê kò-jîn iah cho͘-chit ēng háⁿ-heh he̍k-chiá-sī po̍k-le̍k-tek ê chhiú-lō͘ lâi kan-sia̍p. Chū-iû siā-hoē--ni̍h ê sêng-oân tùi in kong-kiōng kap su-jîn ê seng-hoa̍t ē ū ka-nn̂g ê chú-tō-koân, nā chū-iû siā-hoē ê tò-péng, tō sī choan-chè ê kok-ka, choan-chè ê thé-chè ē put-chí-á chè-hān lâng ê chèng-tī chū-iû, tī lâng kiâⁿ-pàng ê ta̍k chân-bīn ka sok-po̍k, tī chit-ê chêng-hêng hā, chū-iû tō kan-taⁿ sī chí lâng kap lâng ê koan-hē, nā tùi chū-iû ê sńg-tn̄g mā ē sī chí lâng tùi pa̍t-lâng ê háⁿ-heh kap ui-hia̍p niā-tiāⁿ.

                                               

Chū-iû chú-gī

Chū-iû-chú-gī sī 1 khoán tùi chèng-tī kap chèng-hú ê su-khó hong-sek. Chū-iû-chú-gī-chiá jīn-ûi chū-iû tō sī sù-siông-tek chèng-hú tio̍h mài khì kan-sia̍p jîn-bîn.

                                               

Chèng-tī ê chū-iû

Chèng-tī ê chū-iû sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k su-sióng, Se-iûⁿ le̍k-sú ê he̍k-sim kài-liām, mā sī bîn-chú siā-hōe ê chi̍t ê tiōng-iàu ê te̍k-teng.

                                               

Chū-iû-lâng-chú-gī

Chū-iû-lâng-chú-gī, iā ū chū-iû-chì-siōng-chú-gī, chū-iû-ì-chì-chú-gī téng khoán hoan-e̍k, sī tiōng-sī kò-jîn chū-iû ê chi̍t khoán chèng-tī su-sióng. In it-poaⁿ hoán-tùi kok-ka he̍k-chiá chèng-hú tùi kò-jîn khoân-lī kap soán-te̍k ê hông-hāi.

                                               

Iû Sek-khun

Iû Sek-khun sī Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī Gî-lân-koān Tang-soaⁿ-hiong chhut-sì, sī Bîn-chú Chìn-pō͘-tóng ê tóng-oân.

                                               

Kong-bîn chū-iû

Kong-bîn chū-iû sī kong-bîn ê chèng-tī chū-iû. Kong-bîn chū-iû hān-chè tio̍h chèng-hú ê koân-le̍k, hông-chí chèng-hú lām-iōng koân-le̍k kap kiáu-chhá i-ê kong-bîn ê seng-oa̍h. Ki-pún ê kong-bîn chū-iû pau-koat tio̍h chi̍p-hōe chū-iû, chong-kàu chū-iû kap giân-lūn chū-iû. Tông-sî, kong-bîn mā ū-koân iau-kiû ha̍p-hoat ê sò͘-siōng têng-sū, kong-pêng ê sím-phoàⁿ kòe-têng, ún-su-koân kap chū-ngó͘ hông-ōe ê koân-lī. Chiâⁿ-chē sè-kài téng ê bîn-chú kok-ka, iû-kî sī Bí-kok kap Au-chiu, lóng ū kok-chū ê hiàn-hoat lâi pó-chiòng kong-bîn chū-iû, bîn-chù chèng-hú mā ū-chek-jīm pó-hō͘ chia-ê kong-bîn c ...

                                               

Chū-iû Bîn-chú Tóng

Chū-iû Bîn-chú Tóng kán-chheng chò Chū-bîn-tóng, sī Ji̍t-pún ê chèng-tóng. 1955 nî sêng-li̍p, Chū-bîn-tóng sī Ji̍t-pún Jī-chhù chiàn-aū chip-chèng sî-kan siāng kú-tn̂g ê chèng-tóng. Hiān-jīm chóng-chhâi sī Tanigaki Sadakazu. 2009 nî 8 goe̍h 30 ji̍t, Ji̍t-pún Chiòng-gī-īⁿ kái-soán, Chū-bîn-tóng tit-tio̍h khong-chiân ê toā sit-pái, sit-khì chèng-koân, chiâⁿ-chò chāi-iá-tóng. Chū-iû Bîn-chú Tóng sī oá pó-siú ê chèng-tóng.

                                               

Tâi-oân Tiong-iû

Tâi-oân Tiong-iû Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si, kán-siá CPC, kán-chheng Tiong-iû, sī Tâi-oân kui-bô͘ siāng tōa ê chio̍h-hòa lêng-goân kong-si; sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ ē-kha ê kok-êng sū-gia̍p. Tiong-iû ê sū-gia̍p pán-tô͘ hêng-khòa chio̍h-iû kap thian-jiân-khì ê khai-chhái, liān-chè, sán-phìn hêng-siau téng oân-chéng kiong-èng-liān. 1946 nî tī Tiong-kok Siōng-hái sêng-li̍p, goân-miâ Tiong-kok Chio̍h-iû Kong-si ; lo̍h-bóe tī 2007 nî Tân Chúi-píⁿ chèng-hú chip-chèng sî kái-miâ. Tiong-iû tī Tâi-oân ê kok-hāng siat-si, pō͘-hūn goân-té sī Ji̍t-pún sî-tāi kiat-sok liáu-āu chiap-siu ha̍p-pèng T ...

                                               

Chèng-chiàu

Chèng-chiàu sī iû ū kong-sìn-le̍k ê chèng-hú tan-uī, khì-gia̍p, ia̍h-sī cho -chit pan-hoat hō kò-jîn í chèng-bêng i ū bó -chióng ki-lêng he̍k-chiá-sī ē-tàng tam-jīm bó -chióng kang-chok ê bûn-kiāⁿ.

                                     

ⓘ Iû-chèng

  • Giân - lūn chū - iû Hàn - jī: 言論自由 Eng - bûn: Freedom of speech sī jîn - lūi siōng - kài ki - pún ê chèng - tī koân - lī, kui - tēng chí - iàu sī tī pa t - lâng ē - sái chiap - siū
  • Chū - iû 自由 sī chi t ê chèng - tī - ha k lāi - bīn ê kài - liām tī chi t ê tiâu - kiāⁿ chi - hā, jîn - lūi ē - sái chū - ngó chi - phòe, chioh - tioh ka - kī ê ì - chì lâi hêng - tōng
  • Bí - kok liân - pang chèng - hú 美國聯邦政府 iû li p - hoat, hêng - chèng kap su - hoat saⁿ ê hun - chi lâi cho - sêng. Bí - kok Hiàn - hoat tùi Liân - pang - chèng - hú ê múi chi t
  • Sian - iû - ōe 仙遊話 sī Phô - chhân Sian - iû lâng ê bú - gí, mā sī Phô - sian - gí ē - té ê 1 - ki thó - ōe.
  • Foundation, Chū - iû Nńg - thé Ki - kim - hoē sêng - li p. Stallman chhàng - siat chū - iû nńg - thé ê tēng - gī chham copyleft ê koan - liām, beh hō chèng - lâng chai - iáⁿ
  • kái - piàn chèng - tī thé - chè ê hêng - ûi. Tī bîn - chú kok - ka, chèng - tī ūn - tōng khah chia p iû bîn - chiòng ia h - sī siā - hōe thoân - thé hoat - tōng, ēng sī - ui iû - hêng
  • Chū - iû bîn - chú Eng - gí: liberal democracy sī chi t khoán chèng - tī chè - tō kiam lí - sióng, hâm kong - pêng chū - iû ê soán - kí, kap kēng - cheng - sèng ê chèng - tī
  • bo k - chêng goân - pún siat - tì chāi séng - chèng - hú ē - té ê koān kap chhī 市 lóng hām ti t - hat - chhī kāng - khoán, iû tiong - iong chèng - hú ti t - chiap thóng - koán. Chóng - thóng
  • Iû - chiam - ōng Khu - gī - hōe 油尖旺區議會 sī Hiong - káng 18 ê khu - gī - hōe chi - it, hū - chek chiū Iû - chiam - ōng - khu ê sū - bū hiòng chèng - hú thê - kiong ì - kiàn.
Iû-chèng Phok-bu̍t-koán
                                               

Iû-chèng Phok-bu̍t-koán

Iû-chèng Phok-bu̍t-koán, kán-chheng Iû-phok-koán, sī Tâi-oân Tiong-hôa Iû-chèng tī 1965 nî 12 goe̍h chhe 1 sêng-li̍p ê chi̍t keng phok-bu̍t-koán, lo̍h-bóe tī 1966 nî 3 goe̍h 20 hō chèng-sek tùi-gōa khai-hòng.

Kng-phe
                                               

Kng-phe

Kng-phe ia̍h-sī bêng-sìn-phìⁿ, he̍k-chiá Ia̍p-su, sī chi̍t khoán iōng kāu-chhoá chò-chiâⁿ ê phoe, bô su-iàu phoe-lông, ti̍t-chiap tah iû-phiò tio̍h ē-sái kià.

Users also searched:

...