Back

ⓘ Seng-bu̍t - Sèⁿ-miā-thé, Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi, Chìn-hòa seng-bu̍t-ha̍k, ki-su̍t, Iá-seng seng-bu̍t, tē-lí-ha̍k, Hòa-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k, chu-sìn-ha̍k ..
                                               

Sèⁿ-miā-thé

Sèⁿ-miā-thé ia̍h ū seng-bu̍t, oa̍h-mi̍h, seng-bu̍t-thé téng kóng-hoat, sī ū sèⁿ-miā ê kò-thé. Tī-leh seng-bu̍t-ha̍k kap seng-thài-ha̍k tang-tiong, sèⁿ-miā-thé sī hō͘-siāng éng-hióng ê sêng-hūn kò͘-sêng ê 1 chióng siong-tùi ún-tēng ê hē-thóng, ē piáu-hiān te̍k-sû ê kong-lêng kap sèⁿ-miā te̍k-sek ê 1 ê chéng-thé. Sèⁿ-miā-thé siōng tiōng-iàu ê te̍k-sek tō sī sin-tîn-tāi-siā, thang hun ha̍p-sêng tāi-siā kap hun-kái tāi-siā. Sèⁿ-miā ê khí-gôan kap seng-bu̍t hun-lūi it-ti̍t ū cheng-gī. It-poaⁿ-te̍k, seng-bu̍t hun-chò 2 tōa lūi: gôan-he̍k-seng-bu̍t kap chin-he̍k-seng-bu̍t. Gôan-he̍k-seng-bu̍t koh ...

                                               

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi

Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi sī seng-bu̍t-ha̍k-ka hun-lūi seng-bu̍t bu̍t-chéng ê hoat-tō ; hun-lūi ê tùi-siōng pau-koah iáu tī-teh kap í-keng khu̍t-chéng ê chéng. Hiān-tāi ê hun-lūi hē-thóng ki-pún-te̍k kin-kì Carolus Linnaeus ê hong-hoat. I kin-kì seng-bu̍t ê bu̍t-chit te̍k-sek kā in pun-chò bô kāng tīn. Āu--lâi ūi-beh hām Darwin ê chìn-hòa gôan-lí ū it-tì iū-koh bat siu-kái--kòe, kî-tiong hun-chú hong-bīn ê hun-sek-hoat te̍k-pia̍t ū éng-hióng-la̍t.

                                               

Chìn-hòa seng-bu̍t-ha̍k

Chìn-hoà seng-bu̍t-ha̍k sī seng-bu̍t-ha̍k lāi-bīn thàm-thó kok chéng seng-bu̍t chi kan chhin-goân koan-hē kap chha-piat ê chi̍t mn̂g ha̍k-būn.

                                               

Seng-bu̍t ki-su̍t

Seng-bu̍t ki-su̍t sī seng-bu̍t-ha̍k tī san-gia̍p-siōng ê èng-iōng, pí-lūn thoân-thóng lông-gia̍p ki-su̍t tio̍h sǹg sī seng-bu̍t ki-su̍t; m̄-koh hiān-sî nā kóng seng-bu̍t ki-su̍t, it-poaⁿ sī kóng khah sin hoat-tián he̍k-chiá sī kang-gia̍p-hòa ê ki-su̍t, chhan-chhiūⁿ seng-bu̍t kang-têng, chè-io̍h, iā sī hoat-kàⁿ téng-téng.

                                               

Iá-seng seng-bu̍t

Iá-seng sī bô ke-lāi-hòa ê tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t, mā thang hâm chin-khún kap kî-tha tī bó͘ chi̍t-ê khoân-kéng lāi-bīn m̄-sī lâng kā chhōa ji̍p ê kok khoán oa̍h-mi̍h.

                                               

Seng-bu̍t tē-lí-ha̍k

Seng-bu̍t tē-lí-ha̍k sī ián-kiù seng-bu̍t ê tē-lí hun-pò͘ kap soàⁿ-pò͘ koè-têng téng ha̍k-būn ê ha̍k-kho, sī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-chi.

                                               

Hòa-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k

Hoà-ha̍k seng-bu̍t-ha̍k sī lī-iōng hun-chú seng-bu̍t-ha̍k ê chhiú-lō͘, tah-phòe iú-ki hoà-ha̍k ê hong-sek, lâi thàm-thó sè-pau lāi hu̍t-sng ia̍h-sī nn̄g-pe̍h-chit téng seng-bu̍t thé-lāi hun-chú ê kong-lêng kap hoán-èng.

                                               

Seng-bu̍t chu-sìn-ha̍k

Seng-bu̍t-chu-sìn-ha̍k sī seng-bu̍t-ha̍k siōng tùi chu-sìn kho-ha̍k ê èng-iōng. I tāi-seng chòe chú-iàu sī ēng tī tùi ûi-thoân-ha̍k siōng DNA chu-sìn ê gián-kiù téng-bīn, āu--lâi mā ēng ùi chìn-hòa-ha̍k kap kēng-ka ho̍k-cha̍p ê nn̄g-pe̍h-chit kò͘-chō téng hong-bīn.

                                     

ⓘ Seng-bu̍t

  • chhiáⁿ khòaⁿ chia h - mi h. Tùi seng - bu t - ha k ê koan - tiám lâi kóng, si t - bu t 植物 sī chí sio k - î Plantae - kài ê seng - bu t Bo k ê lūi Châng ê lūi Só - iū
  • tōng - bu t 飼奶動物 chhī - leng - lūi, ia h pō - jú jí tōng - bu t 哺乳動物 he k - chiá kóng siù - lūi, sī ū chek - chui liông - kut ê tōng - bu t ê chi t - khi, seng - bu t hun - lūi
  • Goân - seng seng - bu t sī bô sio k tōng - bu t chin - khún kap si t - bu t ê chi t kûn chin - hu t seng - bu t Tī hiān - tāi hun - lūi - ha k siōng in ū - sî hong hun chò
  • Ha p - sêng seng - bu t - ha k 合成生物學 Eng - gú: synthetic biology sī chi t chióng kā seng - bu t kho - ha k èng - iōng tī ji t - siông seng - oa h ê sin ê hong - sek. Ha p - sêng
  • Jîn - thé seng - bu t - ha k 人體生物學 human biology sī teh gián - kiù jîn - thé ê chi t mn g seng - bu t - ha k ê hun - iá. Che sī chi t phiⁿ koan - î seng - bu t - ha k ê phí - á - kiáⁿ
  • Tōa - seng - seng Latin - miâ hō - chòe Gorilla, sī Hominidae - kho ê chi t - ê sio k, ū nn g - ê bu t - chéng, iā - chiū - sī Gorilla gorilla kap Gorilla beringei, seng - o ah
  • Seng - bu t thóng - kè - ha k 生物統計學 sī thóng - kè - ha k ê goân - lí kap hong - hoat tī seng - bu t - ha k gián - kiù tiong ê èng - iōng, sī chi t mn g èng - iōng sò - ha k
  • chéng - lūi kap kò - chō, seng - lí - ha k koh ē - tàng hun tōng - bu t seng - lí - ha k, si t - bu t seng - lí - ha k, sè - pau seng - lí - ha k, bî - seng - bu t seng - lí - ha k téng khoán
Kok-li̍p Hái-iûⁿ Seng-bu̍t Phok-bu̍t-koán
                                               

Kok-li̍p Hái-iûⁿ Seng-bu̍t Phok-bu̍t-koán

Kok-li̍p Hái-iûⁿ Seng-bu̍t Phok-bu̍t-koán, kán-chheng Hái-seng-koán, sī Tâi-oân ê chi̍t keng í hái-iûⁿ seng-bu̍t chò chú-tê ê tōa-hêng phok-bu̍t-koán, ūi-tī Pîn-tong-koān Chhia-siâⁿ-hiong. 1991 nî tiû-pī sêng-li̍p, tī 2000 nî 2 goe̍h 25 hō khai-hòng.

Users also searched:

...