Back

ⓘ Nî-hòe - Tek-hoè-koān, 11 goe̍h 28 ji̍t, Hòe-to-lēng, 12 goe̍h 5 ji̍t, 11 goe̍h 30 ji̍t, Kikumoto Pah-hòe-tiàm, Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si, Hòe-phoan-tì-koān ..
                                               

Tek-hoè-koān

Tek-hòe-koān sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Choân-chiu-chhī koán-hat ê chi̍t-ê koān. Tiong-kok hiān-tāi tù-miâ ê hûi ê seng-sán ki-tē. 1996-nî hō͘ kok-bū-īⁿ hoat-tián gián-kiú-tiong-sim hō-miâ "Tiong-kok tô-chû chi hiuⁿ", 2003-nî phêng-ûi "Tiong-kok bîn-kan gē-su̍t chi-hiuⁿ", tek-kàu "Tiong-kok Chû-to͘ - Tek-hòe" ê miâ-chheng, sêng-ûi Tiong-kok kó͘-tāi 3-tāi Chû-to͘ ê chi̍t-ê. Bīn-chek 2220 pêng-hong kong-lí, jîn-kháu tāi-iok 30-bān, koān jîn-bîn-chèng-hú chù-tē tī Sîm-tiong-tìn.

                                               

11 goe̍h 28 ji̍t

11 goe̍h 28 ji̍t, iā sī kóng 11 goe̍h 28 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 11 goe̍h ê tē 28 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 332 ji̍t, lūn-nî ê tē 333 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 33 ji̍t.

                                               

Hòe-to-lēng

Hòe-to-lēng sī Ji̍t-pún tī 1876 nî 3 goe̍h 28 sêng-li̍p ê Tāi-lé-ho̍k kap kun-jîn kéng-chhat koaⁿ-lī chè-ho̍k chah-chheng í-gōa tòa-to kìm-chí thài-chèng-koaⁿ pō͘-kò ê kán-chheng. Pún lēng kìm-chí liáu kun-jîn kéng-chhat kap chhēng tāi-lé-ho̍k í-gōa jîn-goân chah to-á tī sin-ku.

                                               

12 goe̍h 5 ji̍t

12 goe̍h 5 ji̍t, iā sī kóng 12 goe̍h 5 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 12 goe̍h ê tē 5 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 339 ji̍t, lūn-nî ê tē 340 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 26 ji̍t.

                                               

11 goe̍h 30 ji̍t

11 goe̍h 30 ji̍t, iā sī kóng 11 goe̍h 30 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 11 goe̍h ê tē 30 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 334 ji̍t, lūn-nî ê tē 335 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 31 ji̍t.

                                     

ⓘ Nî-hòe

  • chhù - nı h nā ū 16 - hòe í - hā ê gín - á, tī Chhit - niû - má seⁿ chit - jı t beh - àm - á ê sî, tō ài chhoân lâi pài Chhit - niû - má, thang hō gín - á - lâng 1 - nî pêng - an sūn - sū
  • sî - tāi tiō chò - hóe tī Tuckahoe tha k - chheh. 1752 nî i khì chāi - tē ê So - kat - lân Tiúⁿ - ló - hōe ha k - hāu. 9 hòe sî, i toh leh o h Latin - gí, Hi - lia p - gí kap Hoat - gí
  • Bí - kok Chiòng - gī - īⁿ soán - kí. Eng - kok kang - têng - su Joseph Isherwood hoat - bêng hòe - chûn siat - kè Bogenform. Škoda 932, Československo hoat - piáu ê chū - tōng - chhia
  • chiong - kun, mā sī chòe - āu chi t jīm. 1867 nî, Tāi - chèng hōng - hôan hòe - tû bō - hú keh - nî kau - chhut Edo, kái hun - hong Sizuoka, Tokugawa - - sī tī Edo 265 tang
  • Peter Tim Verbeek 1956 nî 3 goe h 12 ji t chhut - sì - 2019 nî 11 goe h 28 ji t 63 hòe sī chi t - ūi Hô - lân ê kha - kiû ūn - tōng - oân.
  • Koat - chiàn. Siông - sè: 2002 nî 7 goe h 7 goe h 1 ji t: Überlingen khong - tiong sio - lòng, Bashkirian Airlines ê hui - hêng - ki kap DHL ê hòe - ūn hui - ki sio - lòng. 7
  • ji t: Mahmudiyah gio k - sat sū - kiāⁿ, Bí - kok kun - tūi tī Iraq kiông - kan 14 hòe gín - á jî - chhiá thâi sí i chāi - lāi ê kui chhù lâng. 3 goe h 19 ji t: Belarus
  • sú - iōng ê hòe - pè. Sin - tâi - phiò ê ISO 4217 bé sī TWD, phó - thong - sî oan - ná iōng NT lâi piáu - sī. Hoat - hêng gîn - hân pún - chiâⁿ sī Tâi - oân Gîn - hâng, 1999 nî ōaⁿ - chò
  • Phû - tô - gâ hoat - seng Ngomano Chiàn - tò 12 goe h 6 ji t: Halifax po k - chà, hòe - chûn sio - lòng tī Canada chō - sêng toā po k - chà. 12 goe h 17 ji t: Canada liân - pang
  • Iran chóng - thóng. 6 goe h 3 ji t: Bí - chiu Kok - ka Cho - chit soan - pò hòe - tû 1962 nî kóaⁿ - cháu Cuba ê koat - tēng. 6 goe h 1 ji t: Chài - ūn 228 - ê lâng ê Air
Kikumoto Pah-hòe-tiàm
                                               

Kikumoto Pah-hòe-tiàm

Kikumoto Pah-hòe-tiàm sī Tâi-oân tē-it keng pah-hòe tōa-lâu. 1932-nî 11 goe̍h 28 ji̍t lo̍k-sêng, tē-tiám tī Tâi-pak-chhī Sakae-Chio͘, chím-má Hêng-iâng-lō͘ kah Phok-ài-lō͘ kháu ê Kok-thài Sè-hôa gûn-hâng, tio̍h-sī chit-tòng pah-hòe-tiàm.

Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si
                                               

Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si

Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si, sī Ko-hiông ê pah-hòe kong-si, Tāi-thóng Chi̍p-thôan ê chi̍t hūn-chú. Thâu chi̍t keng khui tī Sin-heng-khu ê Ngó͘-hok Lō͘ piⁿ, 1975 nî khai-bō͘, chhòng-pān-jîn sī Ngô͘ Iāu-têng. Chit keng Tāi-thóng pat sī Tâi-oân siāng-tōa ê pah-hòe kong-si, m̄-koh tī 1995 nî 10 goe̍h 29 ji̍t hoat-seng hóe-sio, liáu-āu ôan-chôan hòe-khì. Kàu 2006 nî khah thiah-chò 4-chân, têng-sin khai-gia̍p, kái-miâ "Tāi-thóng 262". 2010 nî koh kài tńg "Tāi-thóng".

Tāi-li̍p Pah-hòe Kong-si
                                               

Tāi-li̍p Pah-hòe Kong-si

Tāi-li̍p Pah-hòe Kong-si sī Ko-hiông ê pah-hòe kong-si, chhòng-li̍p-chiá sī Ngô͘ Iāu-têng, sī 1984 nî chhòng-siat, in tī hit tong-sî chhì-giām liáu sin-sek ê "sī-kak siong-phín tián-sī-hoat". Tāi-li̍p pat tī 1990 nî-tāi choán niūⁿ 5 siâⁿ ê kó͘-hūn hō͘ Ji̍t-pún ê Isetan, kái khâng-páng chò Tāi-li̍p Isetan 大立伊勢丹.

                                               

Hòe-phoan-tì-koān

Hòe-phoan-tì-koān sī 1874 nî Ji̍t-pún ê Bêng-tī chèng-hú só͘ thui-chhut ê sin-chèng, hùi-tû thoân-thóng ê tāi-bêng chè-tō͘, siat-li̍p sin-ê hêng-chèng tan-ūi.

Users also searched:

...