Back

ⓘ Lâng - Lâng, Ke-lâng-ke, Ke-lâng-kūn, Slav lâng, A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Viking-lâng, Jîn-lūi ê sèng, Kiâu-bîn, Kiān-khong, Sim ..
                                               

Lâng

Ùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, lâng sī 1 khoán tōng-bu̍t, ha̍k-miâ Homo sapiens sapiens, sio̍k tī Hominidae chit kho. Chóng--sī chêng-kah-taⁿ ē-sái kóng tōa-pō͘-hūn ê jîn-lūi thoân-thóng su-sióng lóng kā lâng tòng chò 1 khoán te̍k-sû ê bu̍t-chéng he̍k-chiá thoat-lî chū-jiân ê chūn-châi.

                                               

Ke-lâng-ke (Ke-lâng-kūn)

Ke-lâng-ke sī tī 1920 nî kàu 1924 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn. I só͘ koán-hat ê hoān-ûi sī kin-á-ji̍t ê Ke-lâng-chhī Tiong-san, Tiong-chèng, Jîn-ài, Sìn-gī kap An-lo̍k 5 ê khu.

                                               

Slav lâng

Slav Lâng sī Au-chiu jîn-sò͘ siōng-chē ê cho̍k-kûn, jîn-sò͘ tāi-iok ū 3.4 ek lâng. In chú-iàu hun-pò͘ tī Tang Au kap Tiong Au tē-khu, kóng ê giân-gú sio̍k-î Slav giân-gú. Slav Lâng koh ē-sái hun-chò Lâm Slav Lâng, Sai Slav Lâng kap Tang Slav Lâng.

                                               

Ke-lâng-kūn

Ke-lâng-kūn sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Ke-lâng-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh Ke-lâng-ke, koán-hat Ke-lâng-ke, Sūi-hong-ke, Bān-lí-chng, Kim-soaⁿ-chng, Chhit-tó͘-chng, Kòng-liâu-chng, Siang-khe-chng kap Pêng-khe-chng; nā-sī tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Sin-pak-chhī ê Sūi-hong-khu, Bān-lí-khu, Kim-san-khu, Kòng-liâu-khu, Siang-khe-khu, Pêng-khe-khu kap kui-ê Ke-lâng-chhī. Kî-tiong, Ke-lâng-ke tī 1924 nî seng-keh chò Ke-lâng-chhī, ah goân-té tī Chhit-chheⁿ-kūn ê Pêng-khe-chng tī 1932 nî liáu-ā ...

                                               

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Sai-lâm-a ê kok-ka, hái-hoāⁿ oá Pho-su-oan kap Oman-oan, chhut-sán chio̍h-iû. A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok sī 7-ê Thâu-lâng chhōa-thâu ê só -chāi cho -ha̍p khí-lâi-ê.

                                               

Viking-lâng

Viking-lâng sī 8 sè-kí boé-kî kàu 11 sè-kí chi-kan teh kiâⁿ-chûn thàm-hiám, kau-chiàn, chò seng-lí ê hit-koá Pak-au lâng. In bat chhiúⁿ-kiap Britain Kûn-tó, Hoat-kok, Au-chiu kî-thaⁿ só͘-chāi.

                                               

Jîn-lūi ê sèng

Sèng tùi lâng lâi kóng, pau-koat koan-hē sèng ê pún-lêng ê hoa̍t-tōng/hêng-tōng kap ē ín-khí sèng-hoán-èng kap sèng-hêng-ûi ê lóng-chóng hāng-mi̍h. Sèng ū chē-chē bô-kâng ê chân-bīn, chia-ê bô-siâng ê chân-bīn, hō͘-siong chi-kan sīm-chì sī mâu-tùn--ê. Koh lâi, sèng kap seⁿ-thoàⁿ, kiān-khong kiau khoài-lo̍k mā ū khan-sia̍p, thang kóng sī in-in-tāu-tîn. Sèng toà jîn-chè koan-hē, siā-hoē, hoat-lu̍t, tō-tek chham chong-kàu ê kìm-khī téng-téng mā ū chiok chē khan-liân tī--leh. Gián-kiù jîn-lūi ê sèng, pau-koat táⁿ-tia̍p sèng ê kan-gāi téng-téng ê ha̍k-kho, hō-chò sèng-kho-ha̍k.

                                               

Kiâu-bîn

Hái-goā kok-bîn, he̍k-chiá kiâu-bîn, sī chiām-sî ia̍h-sī éng-kú lī-khui i goân-pún kok-ka ê chi̍t chióng î-bîn. Kiâu-bîn iu-goân ióng-iú pún-kok ê kok-chek, chí-sī ki-chū chāi goā-kok.

                                               

Kiān-khong

Kiān-khong he̍k-chiá khong-kiān kóng-ê sī seng-bu̍t kò-thé ê kong-lêng-sèng hām tāi-siā hāu-lu̍t ê chúi-pêng. Tùi jîn-lūi lâi kóng, kiān-khong kóng-ê sī kò-jîn ia̍h-sī kûn-thé bīn-tùi seng-lí, sim-lí ia̍h-sī siā-hōe ê thiau-chiàn sî, sek-èng kap chū-ngó͘ koán-lí ê lêng-le̍k. Sè-kài Oē-seng Cho͘-chit tī 1946 nî tēng-gī kóng-gī ê kiān-khong sī "Kiān-khong m̄ kan-na sī chèng-thâu he̍k-chiá hi-jio̍k ê siau-tû, kiān-khong iā pau-hâm thé-keh, cheng-sîn iáu-ū siā-hōe ê oân-choân kiān-khong chōng-thài". Chit-ê tēng-gī ū siong-tong ê cheng-gī, te̍k-pia̍t sī tī si̍t-bū siōng chin bô lī-piān, kî-tion ...

                                               

Sim

Sim, sī lâng ū--ê, ba̍k-chiu khoàⁿ-bē-tio̍h--ê, lán lâng ê lí-sèng ia̍h kám-chêng, sim-chêng kap ì-hiòng só tī-leh ê 1-ê thiu-siōng ê só -chāi. Jîn-lūi lia̍h-goā ê tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t sī m̄-sī ū sim, che hām sim ê tēng-gī kāng-khoán, lóng sī chin oh kóng ê būn-tê. Kan-taⁿ lia̍h Sim pún-sin chò tēng-gī sī bô-hoat-tō ū--ê, sim sī oa̍h-mi̍h siōng-kài bî-biáu ê 1-hāng tāi-chì iā-kú-káⁿ. In-ūi sim bô it-tēng ê chōng-thài, tiāⁿ-tiāⁿ teh piàn-hoà, sim ê tāi-chì tio̍h thàu-koè jio̍k-thé téng-téng goā-khaú ê piáu-hiān chiah ē-tàng chiáng-ak. Tng lânghe̍k-chiá-sī pa̍t-hāng ū sim ê oa̍h-mi̍h teh ...

                                               

心 ,是人有的、目睭看袂著的,咱人的理性抑感情、心情佮意向所佇咧的一个抽象的所在,人類掠外的動物佮植物是毋是有心,這和心的定義仝款,攏是真僫講的問題。 干焦掠心本身做定義是無法度有的,心是活物上蓋微妙的一項代誌亦拘敢,因為心無一定的狀態,定定咧變化,心的代誌著透過肉體等等外口的表現才會當掌握。 當人(或者是別項有心的活物)咧思考佮做決定的時,心就有活動,毋過就準甚物攏毋無做,心檢采oan-nā會活動,致使對這个心的主題來講,煞袂當真嚴格掌握逐時陣心的狀態。 總是,人若佮別人溝通的時,對方和家治的心中間,攏有想著抑是感覺著互相的來去,對這點來講,人是會當經驗著家治佮別人內底彼號心的存在的。 研究人心的 ...

                                     

ⓘ Lâng

  • Norman lâng sī 10, 11 sè - kí sî - chūn tī Normandy ê chi t kûn jîn - bîn, chó - sian sī goân chū Norse Viking lâng hia Viking lâng goân - té seng - oa h tī Tan - be h
  • Ke - lâng Tē - hng Hoat - īⁿ 基隆地方法院 sī Tâi - oân Ke - lâng - chhī ê tē - hng hoat - īⁿ sio k - î tē - saⁿ kip phó - thong hoat - īⁿ.
  • Frank - lâng sī 3 sè - kí í - āu hông kì - lio k tī Rhine Hô iân - hoāⁿ seng - oa h ê German pō - cho k.
  • Ke - lâng - hô 基隆河 sī Tâi - oân pak - pō ê chi t tiâu hô - chhoan, tn g - tō 86.4 kong - lí, lâu keng - kòe Ke - lâng - chhī, Sin - pak - chhī kap Tâi - pak - chhī. Chit tiâu
  • Kńg - tang - lâng 廣東 - sī kā Kńg - tang - ōe chò - ûi bó - gú ê Tiong - kok bîn - cho k.
  • Anglo - Saxon lâng óa - im: Áng - ló Sak - sòn sī chêng 5 sè - kí hit chūn tō khiā tī Eng - lân ê jîn - kûn. Tang - tiong hâm kha - chá tùi Au - chiu tāi - lio k kòe Britain
  • Ammon Lâng ע מ ו ן sī toà tī Jordan Kang ê bîn - cho k.
  • Asturias Thâu - lâng - kok Se - pan - gâ - gí: Principado de Asturias Asturias - gí: Principáu d Asturies sī Se - pan - gâ tī pak - pō hái - hoāⁿ ê chi t - ê chū - tī siā - lí
  • Ainu Lâng アイヌ Ainu sī Ji t - pún pak - hong ê chi t ê bîn - cho k. Chú - iàu hun - pò tī Sakhalin, Pak - hái - tō, Kuril Kûn - tó kap Kamchatka Poàn - tó téng só - chāi
  • Hui - chiu - hē Bí - kok - lâng African Americans mā kiò Bí - kok O - lâng sī pún - sin he k - chiá sī chó - sian tùi Hui - chiu sóa kòe Bí - kok ê cho k - kûn, pún jī
Choh-sit-lâng
                                               

Choh-sit-lâng

Choh-sit-lâng sī í lông-gia̍p chò chit-gia̍p ê lâng, pau-hâm chiông-sū choh-sit, thiok-bo̍k, lîm-gia̍p téng-téng chū-jiân keng-chè sán-gia̍p ê lâng.

                                               

Tìm-thâu

Tìm-thâu sī 1 khoán tōng-chok, tī tōa pō͘-hūn ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-tat chiàⁿ-bīn ì-gī, mā ū-ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-sī hoán-bīn ì-sù. Kap tìm-thâu tùi-li̍p ê tōng-chok sī hàiⁿ-thâu.

Users also searched:

...