Back

ⓘ Pang-chō͘ - Pang-kok, Bí-kok liân-pang chèng-hú, Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k, Lîm Chi-chō͘, Bû-bêng Chiú-ún-chiá ..
                                               

Pang-kok

Pang-kok sī chi̍t-ê chèng-tī-thé. Chi̍t khoán tēng-gī sī ū kiông-chè-le̍k ê chèng-tī cho͘-chit, hâm chi̍t-ê tiong-iong chèng-hú thang pó-chhî tī it-tēng tē-lí léng-thó͘ tang-tiōng to̍k-chiàm bú-le̍k sú-iōng ê ha̍p-hoat-sèng.

                                               

Bí-kok liân-pang chèng-hú

Bí-kok liân-pang chèng-hú iû li̍p-hoat, hêng-chèng kap su-hoat saⁿ ê hun-chi lâi cho͘-sêng. Bí-kok Hiàn-hoat tùi Liân-pang-chèng-hú ê múi chi̍t ê hun-chi ê chit-khoân lóng ū bêng-khak ê kui-tēng.

                                               

Liân-pang Tiâu-cha Kio̍k

Bí-kok Liân-pang Tiāu-cha-kio̍k, Sī Bí-kok Su-hoat-po siāng-kài chú-iàu ê tiāu-châ ki-kò. Bí-kok hoat-tián tē-28 tiâu, tē-533 khóan kui-tēng, kok-ka siū-kôan Su-hoat-pō pō -tiúⁿ lâi úi-jīm koaⁿ-ôan tùi hóan Bí-kok ê chōe-hêng chìn-hêng cheng-thàm kah tiāu-cha, ah kî-thaⁿ liân-pang ê hoat-lēng pit-su pàng-kôan hō FBI khì tiāu-cha te̍k-tēng ê chōe-hêng. FBI hiān-chú-sî ê tiāu-cha su-hoat-kôan í-keng chhiau-kòe 200-chióng liân-pang chōe-hêng. Cha̍p-tāi thong-chi̍p hōan chit-hūn chheng-toaⁿ ùi 1930-nî to̍h khai-sí hiòng sè-kài kong-pò. FBI ê jīm-bū sī tiāu-cha ûi-hóan liân-pang hōan-chōe hêng- ...

                                     

ⓘ Pang-chō͘

  • Propulsion Laboratory, kán - chheng JPL sī Bí - kok liân - pang chèng - hú thê - kiong keng - hùi chàn - chō ê thài - khong phùn - siā kho - ki gián - kiù kiam khai - hoat tiong - sim
  • chiu siāng - chē jîn - kang ê sán - gia p sī kiān - khong chiàu - kò kap siā - hōe hû - chō health care and social assistance Total Gross Domestic Product by State
  • Toā - pang - chiⁿ Big Crunch sī kóng ú - tiū siōng soah - boé ē chiⁿ chò - hoé ê 1 ê ká - soeh hypothesis kap toā - phek - le k Big Bang tú - hó tian - tò.
  • ji t - kî sī chi t ê tī le k - hoat tiong te k - tēng ê ji t - chí. Ji t - kî ē - sái pang - chō lán piáu - sī chi t ê chí - tēng ê ji t - chí. Lán ē - tàng kè - sǹg chhut nn g
  • Tek - ì - chì Pang - liân Tek - gí: Deutscher Bund sī Tiong Au - chiu 39 - ê German pang - kok ê cho - ha p, sī kun - kù 1815 nî Wien Gī - hōe kiàn - li p - - ê, tong - sî sī
  • tī Bí - kok Kentucky ê chiu - kip kong - lō Che sī kap Kentucky Chiu kong - lō siong - koan ê chi t phiⁿ phí - á - kiáⁿ. Chhiáⁿ pang - chō Wikipedia phong - phài i.
  • tī Bí - kok Kentucky ê chiu - kip kong - lō Che sī kap Kentucky Chiu kong - lō siong - koan ê chi t phiⁿ phí - á - kiáⁿ. Chhiáⁿ pang - chō Wikipedia phong - phài i.
  • tī Bí - kok Kentucky ê chiu - kip kong - lō Che sī kap Kentucky Chiu kong - lō siong - koan ê chi t phiⁿ phí - á - kiáⁿ. Chhiáⁿ pang - chō Wikipedia phong - phài i.
  • tī Bí - kok Kentucky ê chiu - kip kong - lō Che sī kap Kentucky Chiu kong - lō siong - koan ê chi t phiⁿ phí - á - kiáⁿ. Chhiáⁿ pang - chō Wikipedia phong - phài i.
                                               

Lîm Chi-chō͘

Lîm Chi-chō͘, bat hō Ji̍t-pún-miâ Rinrin no Suke, sī Tâi-oân ê ōe-ka, Tāi-ngé ê Siāng-png-chhiū-kha chhut-sì, choan-bûn tī Tang-iûⁿ-ōe. Lîm-sī tī 1939 nî 3 goe̍h tùi Tè-kok Bí-su̍t Ha̍k-hāu Ji̍t-pún-ōe-kho chut-gia̍p.

Bû-bêng Chiú-ún-chiá
                                               

Bû-bêng Chiú-ún-chiá

Bû-bêng Chiú-ún-chiá sī 1935 nî Bill Wilson kap Bob Smith tī Bí-kok chhòng-siat ê chi̍t khoán hō͘-chō͘ thoân-thé. I chú-iàu ê bo̍k-te̍k sī beh pang-chō͘ tiâu chiú-ún ê lâng hō͘-siōng hû-chhî lâi pó-chhî chheng-chhéⁿ, thoat-lî chiú-hāi.

Users also searched:

...