Back

ⓘ Sî-kan - Sî-kan, Sî Kan, Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, Cha̍p nî, Chiu-kî, Jī, sî-kan, Kòe-khì, Lé-pài, Lé-pài-ji̍t, Pah-bān-nî, Pài-gō͘, Pài-it, Sî-cheng ..
                                               

Sî-kan

Sî-kan sī éng-koè, hiān-chhú-sî, bī-lâi chóng-ha̍p--khí-lâi ê khài-liām. Sî-kan chāi-lâi tō sī tiat-ha̍k, gē-su̍t, si ham kho-ha̍k chùn-būn ê chú-tê. Sî-kan ê ì-gī, tēng-gī, ē-tàng niû--bē. ta̍k ê lâng ê khoàⁿ-hoat bô siáⁿ kâng. Lán ē-tit ēng ū kui-lu̍t leh tiông-hok ê mi̍h-kiāⁿ lâi niû sî-kan, chhiūⁿ kóng Tē-kiû ka-tī gô 1 lìn tō sī 1 "kang", nā se̍h Ji̍t-thaû 1 lìn tō sī 1 "nî". Gián-kiù chái-iūⁿ niû sî-kan ê hong-hoat hō chò niû-sî-hoat horology. SI ēng bió lâi chò sî-kan ê tan-ūi, siá chò s.

                                               

Sî Kan

Sî Kan, Thian-chin-chhī-lâng, tiān-sī chè-chok-jîn, kí-lio̍k-phìⁿ phian-tō, Tiong-iong Sin-iáⁿ Chi̍p-thoân hù chóng-phian-chip.

                                               

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan

Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan, ia̍h CET, sī pí UTC chá 1 tiám-cheng ê sî-khu. Tōa-pō͘-hūn ê Au-chiu kok-ka kap pō͘-hūn Pak-hui kok-ka chhái-ēng chit-ê sî-khu. Chit-ê sî-khu ê tang-kùi sî-kan sī UTC+1, hā-lēng sî-kan sī UTC+2.

                                               

Cha̍p nî

Tsa̍p nî chí: Cha̍p Nî tiān-iáⁿ: 2015 nî Hiong-káng tiān-iáⁿ Se-goân 10 nî Cha̍p Nî chiat-bo̍k: 2007 nî Hiong-káng Tiān-sī ê chu-sìn chiat-bo̍k nî-tāi Eng-gí: decade

                                               

Chiu-kî

Chiu-kî sī oân-sêng óng-ho̍k ūn-tōng chi̍t pái só͘ su-iàu ê sî-kan. Tī bu̍t-lí-ha̍k siōng, it-poaⁿ lóng ēng T lâi piáu-sī, tan-ūi sī bió. Chiu-kî hām pîn-lu̍t sī ge̍k-sò͘ ê koan-hē.

                                               

Jī (sî-kan)

Jī ia̍h sī kiò chò lī, sī Bân-lâm ê Bân-lâm-gí lāi-bīn ê 1 ê sî-kan tan-ūi, 1 ê jī sī 5 hun-cheng. Sî-cheng bīn-téng ū 1 kàu 12 ê sò͘-jī, só͘-í ū chia miâ-jī. Chhiūⁿ sî-cheng ê hun-chiam kiâⁿ kàu siá "1" hia chiū kiò chò "1 jī", kiâⁿ kàu siá "2" hia chiū kiò chò "2 jī". Chia tan-ūi tī Bân-lâm sî-siông sái. Chhiūⁿ "1 tiám 10 hun" chiū hō͘ Bân-lâm-lâng kiò chò "1 tiám 2 jī".

                                               

Kòe-khì

Kòe-khì sī í-keng keng-kòe ê sî-kan he̍k-chiá sî-tāi. Lâng tùi kòe-khì ê chheng-chhó kì-lio̍k, khah-chá chú-iàu sī bûn-jī kap ōe-tô͘, āu-lâi hoat-tián siá-chin kap siaⁿ-im kì-lio̍k.

                                               

Lé-pài (sî-kan)

Lé-pài sī chi̍t khoán sî-kan tan-ūi, tī hiān-tāi thong-iōng ê sǹg-hoat lāi-bīn, chi̍t lé-pài sī 7 kang ê ì-sù. Lâng nā kóng "lé-pài", ū-sî sī jīn-hô liân-sio̍k ê 7 kang; mā ū-sî sī kong-iōng ê sin-le̍k téng-bīn chiàu pâi ê lé-pài chiû-kî.

                                               

Lé-pài-ji̍t

Lé-pài-ji̍t, phó͘-thong mā kóng lé-pài, siàu-liân-lâng ū-tang-sî kóng pài-ji̍t, sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-la̍k kap pài-it tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, lé-pài-ji̍t sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-7 ji̍t. Chóng nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg thâu chi̍t ji̍t.

                                               

Pah-bān-nî

Pah-bān-nî, Eng-gí kán-siá myr, to̍h sī 1.000.000 nî ê ì-sù, sī chi̍t-ê sî-kan ê tan-ūi. Tī bô-kâng ê tiûⁿ-ha̍p sú-iōng ê koàn-sì bô kâng. Nā sī beh ēng pah-bān-nî ê koan-liām chí-bêng kó͘-chá bó͘ chi̍t-ê sî-kan-tiám, thang kóng Pah-bān-nî-chêng, koàn-sì ê Eng-gí kán-siá sī Ma.

                                               

Pài-gō͘

Pài-gō͘ sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-sì kap pài-la̍k tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, pài-gō͘ sī sǹg chi̍t lé-pài ê tē-5 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg chò tē-6 kang.

                                               

Pài-it

Pài-it sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī lé-pài-ji̍t kap pài-jī chi kan. Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-it sī chi̍t lé-pài ê thâu chi̍t ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-2 ji̍t.

                                               

Sî-cheng

Sî-cheng, kán-chheng cheng, sī chi̍t chióng the̍h-lâi teh niû, tha̍k kap piau-sī sî-kan ê gî-khì. Sî-cheng sī jîn-lūi siāng kó͘-chá ê chi̍t chióng hoat-bêng, the̍h-lâi teh niû pí chū-jiân sî-kan tan-ūi koh-khah té ê sî-kan khu-kan.

                                               

Sî-sîn

Sî-sîn sī kó͘-chá Tang-a ēng 12 ê tē-chi lâi kì sî-kan ê hong-sek; iā chiū sī kā chi̍t kang ê sî-kan pun chò 12 sî-sîn. Nā ōaⁿ-sǹg chò hiān-tāi ê sî-kan tan-ūi, 1 sî-sîn téng-î 2 tiám-cheng.

                                               

UTC

UTC sī 1-khoán Thong-iōng Sî-kan ê phiau-chún. "C" piáu-ta̍t i sī "hia̍p-tiau"--kòe ê sî-kan. Choân sè-kài ê sî-khu ē-iōng-tit siá chò UTC ê "chha-ta̍t". Chá-chêng ê Greenwich Pêng-kin Sî-kan sī kin-kì thian-thé ūn-tōng lâi kè-sǹg sî-kan, āu--lâi ê UTC sī àn-chiàu goân-chú-cheng ê phiau-chún tit-tio̍h ê. Thong-sio̍k oē-gí ū-sî lia̍h GMT sī UTC ê tông-gī-sû. UTC kap goân-chú sî-kan TAI oân-ná ū chha-pia̍t, chha kúi-nā-ê chéng-sò͘ ê bió-cheng. UTC ê ta̍t su-iàu lâng cheng-ka a̍h-sī kiám-chió tām-po̍h-á, hō i bē phian-lî UT1 0.9 bió khah chē. Múi-tang ê 6 go̍eh 30 kap 12 go̍eh 31 ê pòaⁿ-mî ōe ...

                                               

區別:月娘是地球唯一的衛星 月 是曆法 內底一種計算時間的單位,約量是月娘的某物款週期,比論講踅地球一輾久,平素上捷用的是月相的週期,大約仔29.53工,對挖出來的數枝來共看,人類佇舊石器時代就會曉用月來算時間。

                                     

ⓘ Sî-kan

  • Bêng - kan - chng 名間庄 sī Tâi - oân tī Ji t - pún sî - tāi ê chhī - ke - chng, tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong - kan chûn - chāi, lē - sio k tī Tâi - tiong - chiu Lâm - tâu - kūn
  • Chûn - chāi kap Sî - kan Tek - gí: Sein und Zeit sī Tek - kok tiat - ha k - ka Martin Heidegger tī 1927 nî chhut - pán ê chok - phín, tùi 20 sè - kí tiat - ha k chin ū éng - hióng
  • Hun - cheng 分鐘 ia h - sī hun 分 sī sî - kan ê tan - ūi. Chi t ê tiám - cheng ū 60 hun - cheng. Chi t ê hun - cheng hun chòe 60 bió - cheng.
  • Sî - kan ê tan - ūi sī niû sî - kan tn g - té teh iōng ê tan - ūi.
  • khu - pia t - ia h Tâi - oân Ji t - pún sî - tāi tāi - piáu 1895 nî kàu 1945 nî Tâi - oân hō Ji t - pún thóng - tī ê hit - tōaⁿ sî - kan 1894 nî, Tāi - chheng kah Ji t - pún
  • Chhun - chhiu Sî - tāi 春秋時代 sī Tiong - kok le k - sú siōng ê chi t - ê sî - kî, sî - kan tāi - io k sī chêng 770 nî kàu chêng 476 nî.
  • Sî - kan seng - bu t - ha k 時間生物學 sī teh gián - kiù seng - bu t thé - lāi hām sî - kan ū - koan ê chiu - kî - sèng hiān - siōng, iáu - koh ū chia - ê hiān - siōng ê sî - kan ki - chè
  • Kaⁿ - siû sī hông koaiⁿ tī kaⁿ - ga k ê lâng. Tī hiān - tāi chin chē só - chāi ê kaⁿ - ga k hē - thóng, thang khu - hun siū kam - kìm phòaⁿ - hêng ê lâng, kap siū chiām - sî
  • Yayoi sî - tāi 弥生時代 sī Ji t - pún le k - sú - siōng ê 1 ê sî - tāi, i ê sî - kan tī chêng 3 sè - kí kàu āu 3 sè - kí.
  • Liân - pang chóng - kiōng pun chò cha p - it ê sî - khu, ùi UTC 02: 00 kàu UTC 12: 00. Chū 2011 nî 3 goe h khai - sí, Lō - se - a tiō bô koh sú - iōng joa h - tang sî - kan ah.
Joa̍h-tang sî-kan
                                               

Joa̍h-tang sî-kan

Joa̍h-tang sî-kan ia̍h hā-lēng sî-kan mā hō chò ji̍t-thaû-kng khiām-iok sî-kan, sī tī Ji̍t-thaû khah chá chhut--lâi hit kúi goe̍h kā chāi-tē ê piau-chún sî-kan tiâu chìn-chêng, pí-lūn kóng kā sî-kè tiâu kín 1 tiám-chéng. Án-ne, ē-tit khah tah-té lī-iōng ji̍t-thaû-kng, khiām-iok lêng-goân. Tâi-oân tī 1945 kaù 1961, 1974, 1975 lóng ū si̍t-hêng joa̍h-tang sî-kan.

Tē-chit sî-kan-chhioh
                                               

Tē-chit sî-kan-chhioh

Tē-chit sî-kan-chhioh sī koan-liân sî-kan kap tē-chân ê sî-tāi chí-tēng hē-thóng. Tē-chit-ha̍k, kó͘-seng-bu̍t-ha̍k, kap kî-tha Tē-kiû kho-ha̍k sú-iōng chi̍t thò hong-hoat leh kì-su̍t Tē-kiû le̍k-sú tang-tiong ê sî-kan.

                                               

Chhian-liân-kí

Chhian-liân-kí sī chi̍t tōaⁿ 1000 tang kú ê sî-kî. Chit-ê koan-liām ū-sî ēng lâi chí le̍k-hoat téng-bīn kò͘-tēng ê chheng nî hun-tōaⁿ, chìn chi̍t pō͘ thang ēng lâi piáu-ta̍t bô cheng-khak ê sî-kang chu-liāu.

                                               

Chiu-boa̍t

Chiu-boa̍t iōng pe̍h-ōe kóng chiū-sī chi̍t lé-pài ê siōng-bóe kang. Tī bô-kāng--ê kok-ka ia̍h-sī só͘-chāi, in-ūi bûn-hòa kap si̍p-kòan ê bô-kāng, tùi chiu-boa̍t ê tēng-gī tiō bô-siáⁿ kāng-khoán. Tī Eng-gí kok-ka, chiu-boa̍t it-poaⁿ sī tāi-piáu lé-pài-la̍k. Tī Tiong-kok kap Tâi-oân, chiu-boa̍t pau-hâm lé-pài-la̍k kap lé-pài-ji̍t nn̄g-kang.

Pài-jī
                                               

Pài-jī

Pài-jī sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-it kap pài-saⁿ tiong-ng. Tī kok-chè piau-chún ISO 8601 lāi-té, pài-jī sī chi̍t lé-pài ê tē-2 ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-3 ji̍t.

Pài-la̍k
                                               

Pài-la̍k

Pài-la̍k sī chi̍t-ê lé-pài tang-tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-gō͘ kap lé-pài-ji̍t tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 chhù-lí chu-liāu ê chi̍t khoán phiau-chún lāi-té, pài-la̍k sī sǹg chò chi̍t lé-pài ê tē-6 ji̍t. Chóng-sī sè-sio̍k mā tiāⁿ kā sǹg sī tē-7 kang, tiō sī siōng bóe kang.

Pài-saⁿ
                                               

Pài-saⁿ

Pài-saⁿ, sī chi̍t-ê lé-pài lāi ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-jī kap pài-sì chi kan. Nā chiàu kok-chè piau-chún ISO 8601, pài-saⁿ sī chi̍t lé-pài ê tē-3 ji̍t, m̄-koh tī it-poaⁿ mā tiāⁿ sǹg chò tē-4 ji̍t.

Pài-sì
                                               

Pài-sì

Pài-sì sī chi̍t-ê lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t, gia̍p tī pài-saⁿ kap pài-gō͘ tiong-ng. Nā ùi ISO 8601 phiau-chún lāi-té, pài-sì sǹg chi̍t lé-pài ê tē-4 kang. Nā sè-sio̍k mā tiāⁿ kā pài-sì chò tē-5 kang.

                                               

禮拜

一禮拜的七工是禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四、禮拜五、禮拜六佮禮拜日,佇口語上一般是講拜一、拜二到拜六,若禮拜日一般著講"禮拜"。 佇日本話佮韓國話,是用"七曜",抑著是日、月、火、水、木、金、土做七工的名;親像拜日叫"日曜日",拜一叫"月曜日"等等,早期中國嘛用過這款號名。 佇越南話,禮拜日是講 Chủ nhật ,是"主日"的意思,若拜一是講 Thứ Hai ,是"第二"的意思,後壁對咧算。

Users also searched:

...