Back

ⓘ Sū-gia̍p - Tóng-êng sū-gia̍p, Hî-gia̍p-sú, Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘, Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng, Lí Tióng-êng Hòa-ha̍k Kang-gia̍p ..
                                               

Tóng-êng sū-gia̍p

Tóng-êng sū-gia̍p sī chí chèng-tóng pún-sin keng-gêng he̍k-chiá chhî-iú chu-pún ê kong-si téng êng-lī sū-gia̍p.

                                               

Hî-gia̍p-sú

Hî-gia̍p-sú sī Tâi-oân hî-gia̍p sū-bū ê tiong-iong chú-koán ki-koan; tī 1984 nî sêng-li̍p, lē-sio̍k tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Hêng-chèng-īⁿ Lông-úi-hōe.

                                               

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘

Bí-kok Lông-gia̍p Pō͘ sī Bí-kok ê liân-pang hêng-chèng ki-koan, choan-bûn tī hoat-tián kiam chip-hêng koan-hē lông-sū, lîm-gia̍p, kap si̍t-phín ê liân-pang hoat-lu̍t.

                                               

Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng

Ha̍p-chok Kim-khò͘ Siong-gia̍p Gîn-hâng, kán-chheng Ha̍p-chok Kim-khò͘ ia̍h-sī Ha̍p-khò͘, sī Tâi-oân ê chi̍t keng toā-hêng ê siong-gia̍p gîn-hâng. Ha̍p-khò͘ kàu 2015 nî nî-té ûi-chí sī choân Tâi-oân êng-gia̍p kì-tiám siōng-chē ê siong-gia̍p gîn-hâng, kok-lāi kì-tiám 272 keng, kok-goā kì-tiám 16 keng. Ha̍p-khò͘ ê chiân-sin sī tī 1923 nî chhòng-li̍p ê Tâi-oân Sán-gia̍p Cho͘-ha̍p Hia̍p-hōe 臺灣產業組合協會, iû hit-tang-chūn choân Tâi-oân 290-goā keng ha̍p-chok-siā liân-ha̍p cho͘-sêng. 1942 nî, kái-cho͘ Tâi-oân Sán-gia̍p Cho͘-ha̍p Liân-ha̍p-hōe 台灣產業組合聯合會. 1944 nî, in-ūi Thài-pêng-iûⁿ ...

                                     

ⓘ Sū-gia̍p

  • siú - tiúⁿ kiò - chò ti - sū chhin - chhiūⁿ Tang - kiaⁿ - to Ti - sū Pak - hái - tō Ti - sū Tiong - kok Tông - tiâu kaù Chheng - tiâu ê tē - hng siú - tiúⁿ mā - ū ti - sū chit - hāng. Ji t - pún
  • Iú - ki lông - gia p siong - koan piau - chún tī kok - chè - siōng ū to - iūⁿ - hoà ê hoat - tián, tān - sī chē - chē kok - ka ū chè - tēng siong - koan ê hêng - chèng thêng - sū he k - chiá
  • Kong - kiōng Tiān - sī Bûn - hoà Sū - gia p Ki - kim - hoē 公共電視文化事業基金會 kán - chheng Kong - sī 公視 kah PTS, sī Tâi - oân chi t keng bô - sòaⁿ tiān - sī - tâi. PTS chū 1998
  • Hòa - ha k Kang - gia p Tu - sek Hōe - siā 南日本化學工業株式會社 sī Ji t - pún sî - tāi Tâi - oân ê iâm kap hù - sán - bu t ê chè - chō, kiam hòa - ha k kang - gia p téng sū - gia p hōe - siā
  • tī hái téng kiam hái - kîⁿ chò chhiúⁿ - kiap, thau mi h, kap kî - tha po k - le k ia h hui - hoat oa h - tāng ê sū - gia p kiam chhòng chia sū - gia p ê thoân - thé.
  • chō - sêng ê bú - jiám kiam an - choân būn - tê. Kang - tiuⁿ sī 1969 nî só siat, 1992 nî koaiⁿ gia p 1990 nî - tāi hong khat chhut tùi siā - lí kap kang - lâng ê bú - jiám.
  • Kó - lōng - sū bóe tōe, khí pia t - sú pia t - chong chòe seng - lí. Hit - tong - sî, hoan - kheh chú - iàu sī keng - êng chúi - tō - chúi kah tiān - ōe chit 2 chióng hâng - gia p Kàu - kah
  • tī Hok - kiàn Ē - mn g Kó - lōng - sū chhut - sì. In lāu - pē Lîm Ûi - goân sī Tâi - oân ū - miâ ê khì - gia p - ka. Lîm Pek - siū it - seng sū - gia p chiâⁿ chē, bat chò kòe Tâi - oân
Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Ko-kip Siong-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu
                                               

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Ko-kip Siong-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Ko-kip Siong-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Sū-lîm Ko-siong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê ko-tiong.

                                               

Lí Tióng-êng Hòa-ha̍k Kang-gia̍p

Lí Tióng-êng Hòa-ha̍k Kang-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si sī Tâi-oân ê chi̍t keng hòa-ha̍k kang-gia̍p kong-si, sī Lí Tióng-êng Chi̍p-thoân ê chú-kong-si, ia̍h sī in chú-iàu ê sū-gia̍p. In ê chóng-pō͘ tī Ko-hiông-chhī Sió-káng-khu ê Tiong-nâ-á.

Users also searched:

...