Back

ⓘ Tē-kiû - Tē-kiû, chū-choán, ê poàn-kiû, Tē-kiû-hêng he̍k-chheⁿ, ê tiōng-le̍k, Tē-khak, ê tāi-khì-khoan ..
                                               

Tē-kiû

Tē-kiû sī Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chheⁿ chi-it, nā-beh pí-kàu chià-ê hêng-chhiⁿ lī Ji̍t-thâu ê hn̄g-kīn, Tē-kiû sǹg-sī pâi tī tē-3-ūi. Tē-kiû sī leh ûi-jiâu Ji̍t-thâu chò kong-choán, siâng-sî iū-koh chū-choán chò ūn-tòng. Tē-kiû kong-chóan ūn-hêng ê kúi-tō liōng-kî-iok sī "ah-nn̄g-hêng"--ê. Tē-kiû se̍h Ji̍t-thâu 1-khôan sī 1-nî, chū-chóan 1-khôan sī 1-ji̍t. Tē-kiû sī Thài-iông-hē siōng tōa ê lio̍k-tē hêng-seng, sī bo̍k-chêng ûi-chí, jîn-lūi chai-iáⁿ--ê î-it ū chúi kah sèⁿ-miā tī-leh ê hêng-chhiⁿ. Tē-kiû ko -ko ū 1-lia̍p thian-jiân ê oē-chheⁿ, tō-sī go̍eh-niû. Ge̍h-niû ûi-jiâu Tē-kiû se̍h 1 ...

                                               

Tē-kiû chū-choán

Tē-kiû chū-choán sī tē-kiû se̍h ka-kī ê te̍k choán-tōng ê hiān-siōng; chū-choán ê hong-hiòng sī ùi sai kàu tang. Ùi thian-kiû ê pak-ke̍k khoàⁿ, tē-kiû sī ge̍k-sî-chiam chū-choán; ùi lâm-ke̍k khoàⁿ, sī sūn-sî-chiam chū-choán.

                                               

Tē-kiû ê poàn-kiû

Tē-kiû ê poàn-kiû sī tē-kiû piáu-bīn ê tùi-poàⁿ ōe-hun. Iōng keng-tō͘ kap hūi-tō͘ lâi hun-koah ê poàn-kiû: Sai-poàn-kiû: Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ ê sai-pêng Tang-poàn-kiû: Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ ê tang-pêng Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ kap 180-tō͘ keng-sòaⁿ só͘ hêng-sêng ê tang-sai hun-koah Lâm-poàn-kiû: Chhiah-tō ê lâm-pêng Chhiah-tō ê lâm-pak hun-koah Pak-poàn-kiû: Chhiah-tō ê pak-pêng Iōng lio̍k-tē pō͘-hūn kap hái-iûⁿ pō͘-hūn ê chē-chió lâi hun-koah ê poàn-kiû: Súi-poàn-kiû Lio̍k-poàn-kiû Iōng bûn-hòa ê khài-liām lâi hun-koah: Se-iûⁿ Tang-iûⁿ Kū Sè-kài Sin Sè-kài

                                               

Tē-kiû-hêng he̍k-chheⁿ

Tē-kiû-hêng he̍k-chheⁿ sī he̍k-chheⁿ ê chi̍t-chióng. Thài-iông-hē lāi-té ê Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû kap Hoé-chheⁿ téng, lóng sio̍k tē-kiû-hêng he̍k-chheⁿ. Pí-kàu khì-thé toā he̍k-chheⁿ.

                                               

Tē-kiû ê tiōng-le̍k

Tē-kiû ê tiōng-le̍k sī in-ūi tē-kiû pún-sin ê chit-liōng só͘ kū-iú ê tiōng-le̍k. Tē-kiû piáu-bīn ê tiōng-le̍k ka-sok-tō͘ pī piáu-sī chò g, kīn-sū téng-î ta̍k pêng-hong-bió 9.8 bí he̍k-chiá sī ta̍k pêng-hong-bió 32 eng-chhioh. Che piáu-sī kóng, nā-sī hut-lio̍k khong-khì chó͘-le̍k ê sî, bu̍t-thé tī tē-kiû piáu-bīn téng-koân chū-iû hā-lo̍h ê ka-sok-tō͘ sī 9.8 m/s 2. Ì-sù chiū sī kóng, chēng-chí bu̍t-kiāⁿ hā-lo̍h 1 bió-cheng liáu-āu ê sok-tō͘ sī 9.8m/s, 2 bió liáu-āu sī 19.6 m/s. Tē-kiû pún-sin mā siū-tio̍h hā-lo̍h bu̍t-thé kāng-khoán toā-sè ê tiōng-le̍k ka-sok, iā chiū sī kóng tē-kiû ē tiâu h ...

                                               

Tē-khak

Tē-khak sī ùi tē-kiû piáu-bīn hiòng tē-sim iân-sin chi Mohorovičić put-liân-sio̍k-biān ê chi̍t chân po̍k-khak; i-ê sêng-hūn chú-iàu sī hóe-sêng-giâm, piàn-sêng-giâm kap tui-chek-giâm. Tē-khak sī gâm-chio̍h-khoan ê chi̍t pō͘-hūn, pêng-kin kāu-tō͘ 17 kong-lí, tī tē-khak ē-té sī tē-hâm.

                                     

ⓘ Tē-kiû

  • Tē - tāng Hàn - jī: 地動 kán - tan kóng, sī chi t - chióng hoat - seng tī tē - kiû gōa - khak ê chín - tōng. Ú - tiū khong - kan lāi ê bān - mi h lóng sī put - tōan teh ūn - tōng
  • Lio k - poàn - kiû 陸半球 sī tē - kiû piáu - bīn í se - keng 1 32 kap pak - hūi 47 13 ûi tiong - sim ê poàn - kiû
  • Súi - poàn - kiû 水半球 sī tē - kiû piáu - bīn í tong - keng 178 28 kap lâm - hūi 47 13 ûi tiong - sim ê poàn - kiû
  • chi t - chióng sî - kan ê tan - ūi. Goe h - niû 月娘, Eng - gí: moon he k - chiá goe h - kiû 月球 sī Tē - kiû î - it ê thian - jiân oē - chheⁿ. Wieczorek, Mark A. et al. 2006 The
  • Tē - hêng 地形 sī tē - kiû piáu - bīn ê kio k - pō khong - kan ê si t - chè chōng - thài.
  • Suat - kiû tē - kiû snowball earth 雪球地球 sī uī - tio h beh kái - sueh explanation tsi t - kuá tē - tsit hèn - siōng sóo thê - tshut ê ká - siat. Tsi t - ê ká - siat līn - uî
  • Lio k - tē 陸地 kóng - ê sī bô hō e k - thài chúi àm - khàm ê tē - kiû piáu - bīn.
  • dating hē - thóng. Tē - chit - ha k, kó - seng - bu t - ha k, kap kî - tha Tē - kiû kho - ha k sú - iōng chi t thò hong - hoat leh kì - su t Tē - kiû le k - sú tang - tiong ê sî - kan.
  • Tē - sú - ha k 地史學 sī chi t mn g teh gián - kiù Tē - kiû chú - iàu sī tē - khak ê hoat - tián le k - sú kap i - ê kui - lu t - sèng ê ha k - kho. Che sī tē - chit - ha k ê chi t
Tē-kiû ê tāi-khì-khoan
                                               

Tē-kiû ê tāi-khì-khoan

Tē-kiû ê tāi-khì-khoan sī chi̍t-têng pau tiām Tē-kiû sì-ûi, siū tāng-le̍k giú tiâu ê khì-thé, tō sī it-poaⁿ kóng ê khong-khì. Tē-kiû ê tāi-khì-khoan só͘ chhòng-chō ê ap-le̍k, hō͘ e̍k-thài ê chú thang chûn-chāi tī tē-kiû piáu-bīn, lēng-gōa mā ū khip-siu chí-gōa-sòaⁿ, pó-chhî un-loán, kap kiám-chió ke̍k-toan un-tō͘ ê kong-lêng, pó-hō͘ che he̍k-chheⁿ téng ê sèⁿ-miā.

Users also searched:

...