Back

ⓘ Ú-tiū - Ú-tiū, Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan, Toā-phek-le̍k, Jîn-pún goân-lí, Thian-bûn-ha̍k, NASA, bî-pho poē-kéng hok-siā ..
                                               

Ú-tiū

Ùi bu̍t-lí ê koan-tiám lâi kóng, ú-tiū sī só͘-ū tī-teh ê mi̍h ha̍p--khí-lâi ê choân-pō͘, mā sī só͘-ū ê sū-kiāⁿ hoat-seng ê khong-kan. Koan-chhat ē tio̍h ê pō͘-hūn hō chò í-ti ú-tiū, koan-chhat ē tio̍h ê ú-tiū, ia̍h khoàⁿ ē tio̍h ê ú-tiū. In-ūi ú-tiū khok-chhiong chō-chiâⁿ i toā-hūn tī lán koan-chhat bē tio̍h ê ūi, khah chē ú-tiū-ha̍k-ka tông-ì lán bô khó-lêng koan-chhat tio̍h ú-tiū ê choân-pō͘. Ú-tiū-ha̍k kā ú-tiū siūⁿ chò sī iú-hān ia̍h bû-hān ê sî-khong liân-sio̍k, kî-tiong pau-hâm it-chhè ê mi̍h kap lêng-goân. Ū kho-ha̍k-ka ká-tēng chit ê ú-tiū hoān-sè sī pau-hâm chē-chē ú-tiū ê hē-thón ...

                                               

Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan

Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan sī Tiong-hôa Bîn-kok Pak-iûⁿ Chèng-hú tī 1915-nî 5-goe̍h chì 12-goe̍h kap 1916-nî chì 1921-nî ê kok-koa, mā-sī Tiong-hôa Tè-kok ê kok-koa. 1915-nî 5-goe̍h Pak-iûⁿ Chèng-hú Chèng-sū-tông Lé-chè-koán siū-bēng chè-chok kok-koa Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan. 1915-nî 5-goe̍h 23-hō, Oân Sè-khái chóng-thóng bēng-lēng pan-tēng Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan ûi kok-koa. 1921 nî, i-ê kok-koa tē-ūi hō͘ Kheng-hûn-koa lâi thùi-tāi.

                                               

Toā-phek-le̍k

Ú-tiū-lūn ê toā-phek-le̍k sī 1 ê kho-ha̍k lí-lūn, kái-soeh ú-tiū tī 137 ek nî chêng án-choáⁿ ùi bi̍t-tō͘ kap un-tō͘ lóng put-chí-á koân ê chêng-hêng lâi chhut-sì.

                                               

Jîn-pún goân-lí

Ú-tiū-lūn ê jîn-pún goân-lí siōng kán-tan ê kóng-hoat khêng-si̍t sī 1 hāng thong-lâng-chai ê sū-si̍t: chhìn-chhái ú-tiū ê lí-lūn, nā beh ū-haū, tiāⁿ-tio̍h ài hù-ha̍p hiān-chhú-sî ú-tiū ū jîn-lūi kap iú-ki hoà-ha̍k tī-leh ê hiān-siōng.

                                               

Thian-bûn-ha̍k

Thian-bûn-ha̍k sī leh gián-kiù Tē-kiû ê tāi-khì-chân goā-khaú-bīn ê chheⁿ-thé ham hiān-siōng ê kho-ha̍k, chhiūⁿ chheⁿ, he̍k-chheⁿ, tn̂g-boé-chheⁿ, gîn-hô, iah sī ke̍k-kng, ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā, téng-téng. Gián-kiù ê tiōng-tiám khah chùn-būn chheⁿ-thé ê ián-hoà, bu̍t-lí-ha̍k, hoà-ha̍k, ham ūn-tōng, kap ú-tiū chái-iūⁿ cho͘-sêng, hoat-tián ê ú-tiū-lūn. Koan-chhek thian-bûn-ha̍k mā ē-tit ēng lâi kiám-giām bu̍t-lí-ha̍k ê ki-pún lí-lūn, pí-lūn kóng it-poaⁿ siong-tùi-lūn. Koan-chhek--tio̍h ê thian-bûn hiān-siōng ē-tit ēng lí-lūn thian-thé bu̍t-lí-ha̍k lâi kái-soeh.

                                               

NASA

NASA sī Kok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Hêng-chèng Kio̍k ê Eng-gí kán-siá. In sī Bí-kok tī 1958-nî khí-ki ê 1-ê ki-kò, choan-mn̂g hū-chek Bí-kok ê kok-ka ú-tiū hoat-tián kè-e̍k. Chit-ê ki-kò mā hū-chek tn̂g-kî ê bîn-kan hām kun-sū ê ú-tiū poe-thiⁿ gián-kiù. NASA ê lí-sióng sī "beh kái-siān chia ê seng-oa̍h, kā seng-oa̍h hùn-toā khì kàu hit-ūi, koh khì chhoē-tio̍h tī hn̄g-hn̄g hit-pêng ê oa̍h-miā." NASA ê sú-bēng sī "beh liáu-kái hām pó-hō lán ê tē-kiû, chhím-khoàⁿ chit-ê ú-tiū, koh cháu-chhoē tē-kiû í-goā ê oa̍h-miā, hām kó -lē āu-chi̍t-tāi ê chhím-khoàⁿ-chiá."

                                     

ⓘ Ú-tiū

  • kéng - soán - - ê iok. Chêng 460 370 nî sī Kó - tāi Hi - lia p ê Chiân Sokrates tiat - ha k - chiá, tī kin - á - ji t chú - iàu ê miâ - siaⁿ sī i tùi ú - tiū ê goân - chú lí - lūn.
  • E k - keng lāi - té ê seⁿ - sêng lí - lūn, kap im - iông su - sióng kiat - ha p hêng - sêng ê ú - tiū khí - goân kài - liām. Tō - kàu kap Jû - kàu lóng chi - chhî che kài - liām.
  • goe h 26 ji t: Paul Rand, Bí - kok siat - kè - su. 12 goe h 20 ji t: Carl Sagan, ú - tiū - ha k - ka. 1934 nî chhut - sì. Che sī chi t phiⁿ kap Bí - kok le k - sú siong - koan
  • Tī thian - bûn - ha k kap ú - tiū - ha k, àm - o bu t - chit dark matter chí 1 chióng ká - soeh hypothetical ê bu t - chit, iōng lâi kái - soeh khoàⁿ - ū bu t - chit visible
  • bu t - lí - ha k - ka mathematical physicist tùi it - poaⁿ siong - tùi - lūn kap ú - tiū - ha k ū toā kòng - hiàn. Penrose mā bat siá koè 1 pún Hông - tè ê Sin Thâu - khak
Ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā
                                               

Ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā

Tī ú-tiū-ha̍k, ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā ia̍h ûi-liû hok-siā kí 1 chióng ú-tiū moá-moá-sī ê tiān-chû hok-siā, tī 1965 nî hoat-hiān--ê. Ú-tiū-ha̍k-ka khah chē jīn-ûi che sī ú-tiū toā-phek-le̍k siōng chāi ê chèng-kì.

Ú-tiū Hâng-khong Gián-kiù Khai-hoat Ki-kò͘
                                               

Ú-tiū Hâng-khong Gián-kiù Khai-hoat Ki-kò͘

Ú-tiū Hâng-khong Gián-kiù Khai-hoat Ki-kò sī Ji̍t-pún ê kok-ka thài-khong ki-kò, pún-chiâⁿ sī 3-ê to̍k-li̍p ki-kò, 2003 nî 10 goe̍h chhe-1 ha̍p-pèng pìⁿ JAXA.

Users also searched:

...