Back

ⓘ Gián-kiù - Gián-kiù-sek, Kho-ha̍k gián-kiù, Kok-li̍p Tâi-oân Kang-gē Gián-kiù Hoat-tián Tiong-sim, Lí-hòa-ha̍k Gián-kiù-só͘, Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ ..
                                               

Gián-kiù-sek

Gián-kiù-sek, chi̍t pō͘-hūn mā kiò si̍t-giām-sek, sī choan-bûn hō͘-lâng tī siū khòng-chè ê khoân-kéng chò gián-kiù kap si̍t-giām ê só͘-chāi. Gián-kiú-sek ê Eng-gí sī laboratory, chi̍t jī ū-sî mā hông ēng-lâi hō kui-ê gián-kiù ki-koan.

                                               

Kho-ha̍k gián-kiù

Kho-ha̍k gián-kiù ū khó-lêng sī chí: Kho-ha̍k-lūn, tùi "kho-ha̍k ê gián-kiù oa̍h-tāng" ê jîn-lūi-ha̍k ia̍h siā-hōe-ha̍k gián-kiù. Koh khoán kho-ha̍k hun-iá tùi in hèng-chhù būn-tê ê gián-kiù oa̍h-tāng, chham khòaⁿ kho-ha̍k-te̍k hong-hoat.

                                               

Kok-li̍p Tâi-oân Kang-gē Gián-kiù Hoat-tián Tiong-sim

Kok-li̍p Tâi-oân Kang-gē Gián-kiù Hoat-tián Tiong-sim sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Bûn-hòa-pō͘ ūi-tī Lâm-tâu-koān Chháu-tūn-tìn ê hù-sio̍k ki-koan. Chú-iàu ê bo̍k-phiau sī tī-leh ka-kiông kang-gē bûn-hòa ê gián-kiù, pó-chûn te̍k-iú kang-gē ê ki-su̍t, pôe-io̍k iu-siù ê kang-gē jîn-châi, kap pān-lí kang-gē ê kēng-sài kap tián-lám.

                                     

ⓘ Gián-kiù

  • Tē - chit - ha k 地質學 sī gián - kiù tē - kiû ê chi t - ê ha k - kho, choan - bûn thàm - thó tē - kiû téng - bīn bu t - thé ê chó - sêng, kò - chō, tōng - thài, le k - sú kap kòe - têng
  • chi t - ê chin chhut - miâ ê sò - ha k - ka. I ū chiâⁿ chē gián - kiù boé - á lóng hoat - tián chò to k - li p ê gián - kiù léng - he k. I 1900 - nî tī Kok - chè Sò - ha k - ka Hoē - gī
  • Le k - sú - ha k 歷史學 iā hō - chòe Sú - ha k 史學 sī chi t ê choan - bûn gián - kiù le k - sú iû - kî sī le k - sú ê gián - kiù hong - hoat ê siā - hoē kho - ha k ha k - būn.
  • W. Brain Arthur sī gián - kiù ho k - cha p keng - chè - ha k complexity economics ê sian - hêng - chiá. Santa Fe Gián - kiù - īⁿ ê siāu - kài chu - liāu Eng - gí
  • tē - hng - chì. Tâi - oân - hú - siâⁿ Tiong - iong Gián - kiù - īⁿ Hàn - che k Tiān - chú Bûn - hiàn Tiong - iong Gián - kiù - īⁿ Le k - sú Gí - giân Gián - kiù - só Sio k - siu Tâi - oân - hú - chì
  • Thian - bûn - ha k - ka sī gián - kiù thian - bûn - ha k ê kho - ha k - ka.
  • hun - iá chi - it, chù - tiōng tī - leh gián - kiù chū - jiân khoân - kéng ê hêng - sek kap oa h - tāng. Tī chu - jiân tē - lí - ha k ê gián - kiù lāi, Tē - kiû tiāⁿ - tiāⁿ àn - chiàu
Lí-hòa-ha̍k Gián-kiù-só͘
                                               

Lí-hòa-ha̍k Gián-kiù-só͘

Lí-hòa-ha̍k Gián-kiù-só͘, kán-chheng chò Lí-gián, sī Ji̍t-pún seng-lí-lâng Eiichi Shibusawa tī 1917 nî siat-li̍p ê tōa-hêng chū-jiân kho-ha̍k gián-kiù ki-kò͘.

Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ
                                               

Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ

Châi-thoân Hoat-jîn Kang-gia̍p Ki-su̍t Gián-kiù-īⁿ, kán-chheng Kang-gián-īⁿ, sī chi̍t ê chóng-pō͘ siat-tì chāi Tâi-oân Sin-tek-koān Tek-tang-tìn ê châi-thoân hoat-jîn. Kang-gián-īⁿ lēng-gōa tī Tâi-pak-chhī, Sin-tek-chhī, Sin-tek-koān, Tâi-tiong-chhī, Lâm-tâu-koān iáu-koh-ū Tâi-lâm-chhī mā ū hun-pō͘ īⁿ-khu kap pān-sū-chhù. Kang-gián-īⁿ sī Tâi-oân kho-ki hoat-tián ê tiōng-tìn.

Tâi-oân Chóng-tok-hú Tiong-iong Gián-kiù-só͘
                                               

Tâi-oân Chóng-tok-hú Tiong-iong Gián-kiù-só͘

Tâi-oân Chóng-tok-hú Tiong-iong Gián-kiù-só͘, kán-chheng Tiong-iong Gián-kiù-só͘, sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-oân Chóng-tok-hú lāi-pō͘ teh hū-chek tùi sán-gia̍p kap ōe-seng chìn-hêng gián-kiù tiau-cha ê ki-koan.

                                               

Iû-hì gián-kiù

Iû-hì gián-kiù sī tùi iû-hì ê gián-kiù, pau-koat thit-thô ê hêng-tōng, ī iû-hì ê lâng kiam siong-koan ê bûn-hòa piáu-hiān. Pún gián-kiù ē-tàng sǹg sī bûn-hòa gián-kiù ê chi̍t khoán, it-poaⁿ sio̍k siā-hōe kho-ha̍k ê hun-iá. Lēng-gōa nā tiān-náu iû-hì ê pō͘-hūn, ki-su̍t hong-bīn ê thàm-thó mā sī gián-kiù ê tiōng-tiám.

Lông-gia̍p Kho-ki Gián-kiù-īⁿ
                                               

Lông-gia̍p Kho-ki Gián-kiù-īⁿ

Châi-thoân Hoat-jîn Lông-gia̍p Kho-ki Gián-kiù-īⁿ, kán-chheng Lông-kho-īⁿ, sī ūi-tī Tâi-oân Sin-tek-chhī Hiong-san-khu ê chi̍t keng kong-ka ê lông-gia̍p gián-kiù ki-koan. Siat-li̍p ê chong-chí sī ūi-tio̍h beh kái-koat chèng-hú lông-gia̍p kho-ki jîn-le̍k ê chìn-iōng, lâi ka-sok thê-seng lông-gia̍p gián-kiù chúi-chún, cheng-chìn chóng-thé lông-gia̍p kēng-cheng-le̍k.

Kok-ka Si̍t-giām Gián-kiù-īⁿ
                                               

Kok-ka Si̍t-giām Gián-kiù-īⁿ

Kok-ka Si̍t-giām Gián-kiù-īⁿ, kán-chheng Kok-gián-īⁿ, sī Tâi-oân chi̍t ê í kho-ha̍k gián-kiù ûi bo̍k-tek ê kong-ka châi-thoân hoat-jîn ki-koan, chú-koán ki-koan sī Kho-ki-pō͘, chú-iàu bo̍k-tek sī thóng-ha̍p kap hia̍p-tiau kok-kok si̍t-giām-sek ê ūn-chok, lâi in-èng Tâi-oân kho-ki hoat-tián kap kok-ka bī-lâi kho-ki gián-kiù ê su-kiû. Kok-gián-īⁿ tāi-kài sī chiàu Kang-gián-īⁿ ê bô͘-sek sêng-li̍p, m̄-koh Kok-gián-īⁿ lē-sio̍k tī Kho-ki-pō͘, ah Kang-gián-īⁿ lē-sio̍k tī Keng-chè-pō͘.

Users also searched:

...